Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta karin.froderberg@rjl.se

Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta din kontaktperson i det nätverk somdu är med i. 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Chefsnätverken har en central roll i arbetet. I nätverken får man del av varandras erfarenheter, lär av varandra och bidrar med kunskap. Kunskapen förmedlas sen vidare till hemkommunen. Chefsnätverket prioriterar även och styr vad de vill att länssamarbetet ska fokusera på.

Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Det sker nationell styrning av funktionshinderområdet genom lagändring, resultat av kontroller gjorda av tillsynsmyndighet samt resultaten av prioriterade regeringsuppdrag för området. Genom rollen som regional stödstruktur (RSS) så är det Kommunal utveckling som sprider och förmedlar nya information och kunskap till kommunerna. Vi förmedlar även kommunernas behov upp till den nationella nivån.

  • Yrkesspecifika kurser och utbildningar som är riktad till redan anställda i kommunerna
  • Samverkar med utbildare för stödpedagogutbildningen
  • Omvärldsbevakar och följer forskningen inom området
  • Är kommunernas representanter i arbetsgrupper både på regional och nationell nivå och bidrar med funktionshinderperspektiv i olika förbättringsarbeten.

Kunskap och kompetens har prioriterats högst under flera år och det fortsätter vi med. Funktionshinderområdet har till skillnad från flera andra verksamhetsområden inte haft några statliga satsningar, vilket medfört att länets kommuner själva ändå valt att prioritera området och gjort det i samverkan.

Vi har en central roll att samordna och arrangera. Vi arbetar för att attraktiviteten inom yrket ska höjas och att rekryteringen av medarbetare till funktionshinderområdet ska underlättas.

Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa

Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa

Socialtjänsten har i uppdrag att ha god kännedom om barns situation, främja goda uppväxtvillkor och förebygga negativ utveckling. Genom samverkan med andra myndigheter arbetar man med tidiga och förebyggande insatser för att stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Socialtjänsten har i uppdrag att ha god kännedom om barns situation, främja goda uppväxtvillkor och förebygga negativ utveckling. Genom samverkan med andra myndigheter arbetar man med tidiga och förebyggande insatser för att stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vi arbetar med tre huvudsakliga spår: ungdomsmottagningarna, familjecentralerna och samverkansfrågor – både kommunerna emellan och mellan kommunerna och Region Jönköpings län genom vårt gemensamma ledningssystem.

Ungdomsmottagningar är till för att ungdomar lätt ska kunna söka den hjälp de har rätt till. Det är viktigt att ungdomen söker av egen vilja. För en del ungdomar kan det räcka med enstaka besök, andra behöver kontakt under längre tid.

På alla ungdomsmottagningar jobbar barnmorskor och kuratorer men verksamheten är organiserad på olika sätt. Regionen kan vara ensam huvudman eller så är huvudmannaskapet delat mellan kommun och region. Vi jobbar för att alla ungdomsmottagningar i länet ska kunna lära och utvecklas tillsammans, och ta del av aktuell forskning och kunskap.

Nuvarande förbättringsarbeten rör bland annat ökad tillgänglighet för ungdomar med utländsk bakgrund, samt förbättrat stöd till personer med erfarenhet av sexuellt våld. Arbetet med ungdomsmottagningarna beskrivs i en överenskommelse

Familjecentraler finns i samtliga länets tretton kommuner. Det som kännetecknar familjecentralen är att huvudmännen – kommunerna och Region Jönköpings län, samordnar sina resurser under samma tak för att underlätta samverkan.

Inom strategigrupp barn och unga samarbetar vi tillsammans med skola, fritid och regionens folkhälsa- och sjukvård för att skapa goda förutsättningar för barnen i vårt län. I Jönköpings län har samverkan historiskt en framträdande position bland annat genom systematiskt förbättringsarbete med överenskommelsen om SIP (samordnad individuell plan) och rutin för avvikelser i samverkan. Vi har tagit fram flera överenskommelser i samverkan, med syfte att tillsammans stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa.

På nationell nivå deltar vi i utvecklingsarbeten i samverkan mellan kommuner och regioner genom att ingå i arbetsgrupper för den gemensamma styrningen med kunskapsstödet i de nationella vård och insatsprogrammen, VIP. Vi fungerar också som stöd i tvärprofessionella utvecklingsarbeten i region Jönköpings län genom Bästa platsen att växa upp, leva och bo på.

Barns rättigheter och barnrättsperspektivet har under senare år stärkts i lagstiftningen. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Vi arbetar aktivt för att barns rättigheter ska få genomslag även i praktiken.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är en internationell konvention som innehåller bestämmelser om barns särskilda mänskliga rättigheter. Syftet med konventionen är att stärka barnets rättsliga status genom att tydliggöra att barn är rättighetsbärare och experter på sina egna liv. Barnkonventionen antogs av FN:s Generalförsamling 20 november 1989. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera barnkonventionen som trädde i kraft i Sverige 1990. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i missgynnade livssituationer får ett skarpare juridiskt verktyg. Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att den ska få ett större genomslag i praktiken. Prövningar i domstol och annan rättstillämpning efter införandet kan förtydliga hur barnkonventionen som nationell lag kan komplettera annan lagstiftning, och vilken betydelse det kan få för verksamheter inom vård och omsorg.

Ett barnrättsperspektiv innebär att ha barnkonventionen och barnets rättigheter som utgångspunkt i arbetet med barn och i beslutsfattande som rör barn. Det innebär att belysa en fråga utifrån de rättigheter varje barn har enligt barnkonventionen. Det innebär också att väga in hur rättigheterna tolkats av FN:s barnrättskommitté i dess rekommendationer och allmänna kommentarer. För att säkerställa ett barnrättsperspektiv ska som minimum barnkonventionens fyra grundprinciper ha beaktats, men gärna fler av rättigheterna.

Läs mer om barnkonventionen och barns rättigheter. 

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att säkerställa att alla barn och unga får det stöd de har rätt till i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Stödet ska utformas utifrån barnets och familjens unika behov och innebär att olika aktörer behöver kunna samlas kring barnet för att ge rätt stöd i rätt tid.

Det innebär att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver arbeta bättre tillsammans. När ett barn behöver stöd från flera aktörer är det viktigt att det finns en helhet kring vilka insatser som blir bäst för barnet och vem som är ansvarig för vad. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning.

TSI är inte en metod, utan bygger på att berörda verksamheter har en gemensam struktur för sitt gemensamma arbete.

I ledningssystemet för samverkan mellan Regionen och länets kommuner har beslutat fattats att tillsammans arbeta för Bästa platsen att leva på – barn och unga. Målet med Bästa platsen att leva på – barn och unga är -att tillsammans skapa nya arbetssätt för att på bästa sätt främja barn och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Detta görs bland annat genom tvärprofessionellt utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan. Tre områden har prioriterats: fullföljda studier, psykiska hälsa och fysisk aktivitet. Familjecentralernas utökade hembesök är ett exempel på projekt som funnits med och utvecklats via deltagande i Bästa platsen att leva på – barn och unga.

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och klient.

VIP är en sammanställning av kunskapsunderlag som riktar sig till såväl specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola. Målet är att öka förutsättningarna för likvärdig vård som utgår från en helhetssyn på individen.

VIP tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av det nationella programområdet för psykisk hälsa. Innehållet bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar, men är utformade för att möta behovet av kunskap mellan personal och individ.

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. Det kan handla om att omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med våld i nära relation görs inom ramen för ett antal olika satsningar. 

Pågående aktiviteter och projekt

Sedan januari år 2021 genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) kvinnofridssatsningen för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnofridssatsningen är ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansieras delvis med statliga medel. I Region Jönköpings län samordnas arbetet genom ett chefsnätverk där alla kommuner samt Länsstyrelsen är representerade. I nätverket diskuteras bland annat ny lagstiftning, forskning och utbildningssatsningar för att socialtjänsten ska få de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete och komma alla människor som söker deras stöd till gagn. Kvinnofridssatsningen pågår 2021-2023.

Hösten 2022 gjordes en förstudie för att skapa en bild över kunskapsläget i socialtjänsten och hur behovet ser ut framåt. Under 2023 sker utbildningssatsningar i kommunerna.

Arbetet samordnas i chefsnätverket för våld i nära relation samt tillsammans med Länsstyrelsen. Projektet pågår under perioden september 2022 – december 2023.

En överenskommelse om samverkan kring personer som behöver akut boende i annan kommun, har undertecknats av 12 av de 13 kommunerna.

Bostadsöverenskommelsen implementerades under 2022.

Projektet syftade till att undersöka skillnader mellan behov hos våldsutsatta personer och medföljande barn och skyddade boendens resurser att möta behoven. Extra fokus riktades till särskilt utsatta grupper. Uppdraget mynnade ut i ett aktuellt underlag som kan användas för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, samt stödja kommunerna till ökad kvalitetssäkring och behovstillfredsställelse för de våldsutsatta och deras medföljande barn gällande val av skyddat boende.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Fem av länets kommuner deltog i projektet som pågick september 2022 – februari 2023.

En förstudie genomförs i syfte att skapa ett underlag för hur kommunerna på ett klokt och resurseffektivt möter de stärkta kraven av stöd till våldsutövare. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse erbjuda våldsutövande barn och vuxna insatser för att ändra beteende, som en del i att förebygga våld i nära relationer. Exempel på mål med förstudien är att kartlägga hur kommunerna i dagsläget arbetar med våldsutövare, samt att tydliggöra gränsdragning till det arbete som regionen bedriver inom sin verksamhet, Alternativ till våld (ATV).

Förstudien finansieras av Länsstyrelsen. Samtliga kommuner deltar i förstudien som genomförs under perioden februari – juni 2023.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. 

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. Hur kommunerna organiserar och benämner sin verksamhet med ekonomiskt bistånd varierar. Oavsett organisation ska verksamheten bedrivas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och är alltid en socialtjänstverksamhet som omfattas av lagens krav på god kvalitet. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd görs bland annat inom ramen för ett chefsnätverk.

Pågående aktiviteter och projekt

Digitalisering är en del i en teknologisk process med syfte att förbättra och effektivisera en verksamhet med hjälp av digital teknik. Syftet med projektet är att stödja kommunerna i att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Genom automatisering minskar administrationen och tid frigörs till verksamhetens kärnuppdraget, det vill säga stöd till egen försörjning genom arbete. 

Det länsgemensamma arbetet sker via nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Nätverket bidrar till att möjliggöra införandet av digitala arbetssätt och på så sätt bana väg för ett värdeskapande socialt arbete nära klienter.

Du kan läsa mer om automatisering av ekonomiskt bistånd här. 

MIX är ett arbetssätt för en enhetlig process som beskriver en individs behov av insatser och stöd. MIX består av ett standardiserat bedömningsinstrument (Instrument X©), framtaget av Kommunalt nätverk för utveckling (KNUT) och ett standardiserat samtalsstöd (Motiverande samtal (MI). Syftet är att denna enhetliga process ska bidra till att öka individers delaktighet i vägen till självförsörjning.

MIX metod- och implementeringsstöd sker genom regionala utbildningsinsatser efter behov, samt stöd till enskilda kommunerna. Arbetet följs regelbundet upp på lokal och regional nivå, i relation till fastställda implementeringsmål. På regional nivå samordnas implementeringsarbetet i ett nätverk bestående av representanter för varje kommun. Uppdraget pågår till juni 2024.

Identiteter, inflytande och inkludering (III) är ett 3-årigt Fortefinansierat forskningsprojekt med syfta att undersöka utfallet av MIX metod- och implementeringsstöd med särskilt fokus på nytta för klienten. Projektet genomförs i form av följeforskning i interaktion med metodstödjare och regionala nätverk för chefer och MIX. Data samlas in genom fokusgruppsintervjuer med deltagare i chefsnätverk, enkätstudie till handläggare samt analys av MIX-akter. Analyser av datamaterial återrapporteras till praktiken och påverkar på så sätt deltagarnas förståelse och därmed inriktning på kommande aktiviteter.

Forskningsprojektet pågår år 2020-2022, med slutredovisning senast februari 2024. 

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. Utifrån de behov som chefer och medarbetare har identifierat i sina kommuner genomförs ett antal prioriterade satsningar i länet. 

Pågående aktiviteter och projekt

Supported Employment (SE) är en metod vars syfte är att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning samt andra missgynnande eller utsatta grupper som vill ha arbete. Personen får stöd i processen med att finna och behålla ett arbete. Metoden ger också ett stöd till arbetsgivaren.

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad metod som bygger på SE. Metoden är utvecklad speciellt för personer med psykisk ohälsa och syftar till att ge personer stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Syftet med uppdraget är att förbättra och säkra metodtrohet och kvalitet för de kommuner i länet som arbetar med SE och IPS. I uppdraget ingår bland annat flera nätverksmöten för coacher samt hitta lämpligt verktyg för utvärdering av sina verksamheter. Projektet pågår oktober 2022 till mars 2024. 

Suicidprevention

Suicidprevention

I Jönköpings län samverkar ett flertal organisationer, främst regionen och kommunerna, för att förhindra/förebygga suicid (självmord/att ta sitt liv), det som kallas suicidprevention. Vår roll är att jobba med utveckling och vara en länk ut till kommunerna.

Uppdrag från Sveriges regering

I Jönköpings län samverkar ett flertal organisationer, främst regionen och kommunerna, med suicidprevention.

Uppdraget att arbeta med suicidprevention kommer från regeringen. Folkhälsomyndigheten, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar aktivt med frågan tillsammans med frivilligorganisationer.

Alla regioner i Sverige ska ha en regional samordnare för suicidprevention som samarbetar med lokala samordnare ute i varje enskild kommun för att utveckla arbetet med att förebygga och förhindra suicid. Vår uppgift är att i en övergripande roll arbeta med samverkan för att se hur utveckling av arbetet kan ske i vårt län.

Att arbeta med suicidprevention

Suicid är ett stort folkhälsoproblem. Det finns många anledningar till att en person kan må så dåligt att hen inte orkar leva. Genom att arbeta förebyggande kan hjälp finnas i tid för den enskilda personen. Förebyggande insatser minskar risken att människor dör i suicid.

Suicidprevention kan göras på flera olika nivåer. Det kan vara att den enskilda individen träffar rätt profession som kan fånga upp det försämrade måendet. Det kan vara utbildning eller information som riktar sig till hela befolkningen. Ett exempel är Suicidpreventiva veckan, den infaller i samband med suicidpreventiva dagen som är den 10 september, där lyfts frågan extra mycket för att få ut information till allmänheten.

I dagsläget utformas en regional handlingsplan för hur suicidprevention som ska kunna användas i Jönköpings län. Den riktar sig främst till personal inom regionen och kommunerna.

Filmtips!

Lex Maria och suicid – hur kan vården bli bättre på att hjälpa suicidnära patienter?
Presentation av aktuell avhandling kring utredningar av suicid som vårdskada.

Den här föreläsningen handlar om psykisk hälsa och suicidprevention (förhindra att någon tar sitt liv/självmord).Den tar upp psykisk hälsa/psykisk ohälsa och vad som påverkar hur vi mår, något som ofta kallas för frisk- och riskfaktorer. Här lyfts även vikten av att våga fråga om någon mår dåligt och tips på hur ett sådant samtal kan gå till.

I slutet av föreläsningen berättar Julia om hur det är att leva med psykisk ohälsa och suicidtankar/planer och vad som hjälpte henne. Genom att prata om psykisk ohälsa bryts stigmat (tabu/skam) och målet är att slå hål på myterna som finns.

#brytisen #vågafråga

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering utifrån kommunernas behov och erfarenheter. Vi gör det genom att bland annat samordna utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram och aktuell lagstiftning. 

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering utifrån kommunernas behov och erfarenheter. Vi gör det genom att bland annat samordna utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram och aktuell lagstiftning. Målet är att ge stöd till socialtjänstens medarbetare för att stärka kunskap och praktisk kompetens som ger god kvalitet i möten med kommunernas invånare.

Länsgemensamma kurser 2023

Länets 13 kommuner har vissa länsgemensamma utvecklingsområden som vi samordnar. Syftet är att stärka, utveckla och erbjuda en psykiatri med fokus på återhämtning för att länets invånare ska kunna uppleva psykisk hälsa.

  • Återhämtning från psykisk ohälsa – en kurs inom Recovery College som är riktad till personal och kommuninvånare.
  • Stress och sårbarhet – en kurs inom Recovery College som är riktad till personal och kommuninvånare.
  • PERMA – positiv psykologi – workshop och fokusgrupp som är riktad till personal och kommuninvånare.
  • Introduktionsutbildning i lösningsfokuserat coachande – en kurs riktad till arbetsledare första linjen.
  • Länsnätverk för metodstödjare ESL/MI (Ett självständigt liv/Motiverande samtal) – en kurs riktad till personal inom länets 13 kommuner.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong.

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta inga-lill.hafstrom@rjl.se

Kommunal Utveckling

Skip to content