Barn och unga

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Vårt uppdrag är att stötta länets socialtjänster i forsknings- och utvecklingsarbete. Alla delar av socialtjänstens områden ingår- från det förebyggande arbetet på familjecentralerna och ungdomsmottagningarna till arbetet med utredning, öppna insatser och uppföljning av vård för barn som är placerade. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen om barns rättigheter och stärka barnrättsperspektivet i socialtjänsten.

Vårt mål är att utveckla socialtjänstens barn- och ungdomsvård så att barn och unga i Jönköpings län möter bästa möjliga socialtjänst.

Handläggning och dokumentation

Socialtjänsten har tydliga krav för handläggning och dokumentation för att arbetet ska göras rättssäkert. Socialtjänsterna i länet arbetar enligt Socialstyrelsens arbetssätt Barnets behov i centrum.

Barn och unga som är placerade

Varje år placeras uppskattningsvis 7000 barn och unga i Sverige. Ett av våra mål är att arbeta för en trygg och säker vård för barn och unga som är placerade.

Öppenvård

Öppna insatser är den vanligaste typen av stöd som barn och unga och deras föräldrar får av socialtjänsten. Det kan vara kontaktperson, kontaktfamilj eller det vi kallar öppenvård, att man får samtal och/eller praktiskt stöd till förändring via exempelvis familjebehandlare eller familjepedagog.

Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa

Socialtjänsten har i uppdrag att ha god kännedom om barns situation, främja goda uppväxtvillkor och förebygga negativ utveckling. Genom samverkan med andra myndigheter arbetar man med tidiga och förebyggande insatser för att stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i alla länets 13 kommuner och vänder sig till barn 0 – 6 år. Familjecentralerna samverkar och samarbetar med mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst för att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter de yngsta barnen. Vi stödjer familjecentralerna att arbeta med att stärka föräldraskap och tidigt identifiera familjer som behöver stöd.

Material att beställa och digitalt stöd

Vi har tagit fram en del material som du kan beställa till din verksamhet. Här hittar du även en digital utbildning. 

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

”Barn är alltid redo för ett mirakel”.

Kommunal Utveckling

Skip to content