Tretton kommuner i samverkan

I Jönköpings län tänker vi tillsammans och använder våra resurser på ett smart sätt.

Våra områden vi arbetar inom

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet sker i nätverk i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

Läs om:
Vårt uppdrag
Länets kommuner i samverkan
Kommuner och region i samverkan
Forskning
Systematiskt förbättringsarbete
Kompetensutveckling

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Vårt uppdrag är att stötta länets socialtjänster i forsknings- och utvecklingsarbete. Alla delar av socialtjänstens områden ingår- från det förebyggande arbetet på familjecentralerna och ungdomsmottagningarna till arbetet med utredning, öppna insatser och uppföljning av vård för barn som är placerade. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen om barns rättigheter och stärka barnrättsperspektivet i socialtjänsten.

Vårt mål är att utveckla socialtjänstens barn- och ungdomsvård så att barn och unga i Jönköpings län möter bästa möjliga socialtjänst.

Läs om:
Handläggning och dokumentation
Barn och unga som är placerade
öppenvård
Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa
Familjecentraler

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential.

I samskapande med länets kommuner och Region Jönköpings län arbetar vi för en psykiatri med fokus på återhämtning för att länets invånare ska kunna uppleva psykisk hälsa.

Läs om:
Recovery College
Peer
Peer support
Nationella vård- och insatsprogrammet
Kompetensutveckling
Suicidprevention
Forskning boendestöd
Individanpassat stöd till arbete (IPS)

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner.

Vi arbetar inom fyra prioriterade områden i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Läs om:
Vårt uppdrag
Samverkan
Jämlikhet
Delaktighet och inflytande
Kunskap och kompetens

Vi arbetar med att utveckla missbruks- och beroendevården utifrån bästa tillgängliga kunskap, professionell expertis och brukarnas erfarenheter. Vi gör det tillsammans med chefer och medarbetare i länets kommuner.

Samverkan sker på både lokal, regional och nationell nivå och ger förutsättningar för kvalitets-, verksamhets- och kompetensutveckling inom området.

Läs om:
Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Samverkan
Kunskap och kompetens

Ett inkluderande och jämställt samhälle där alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet och försörja sig själv – det är målet vi arbetar för inom området arbete och delaktighet.

Här samlar vi kommunernas utvecklingsarbeten kring arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.

Läs om: 
Arbetsmarknad
Ekonomiskt bistånd
Våld i nära relationer (VINR)
Räkna med oss!

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Det innebär att vi arbetar med kompetensutveckling för kommunernas utbildningsverksamhet.

Vårt arbete ska även stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning och sprider kunskap om aktuell forskning.

Läs om:
Vårt uppdrag
Fjärrundervisning i modersmål
Rektorsakademin
Skolchefsstipendiet
Samverkansarbete 

Vårt uppdrag är att tillsammans med länets kommuner utveckla verksamheterna inom fritid, föreningsliv och friluftsliv i Jönköpings län.

Syftet är att skapa förutsättningar för förbättringar för kommunerna i vår region. Vi vill även att samverkan mellan kommuner och olika regionala aktörer ska öka – främst med Regional utveckling, Riksidrottsförbundet Småland, sektion folkhälsa, Småland Turism och Länsstyrelsen.

Läs om:
Öppen fritids- och ungdomsverksamhet
Idrotts- och fritidsanläggningar
Bad- och simanläggningar
Föreningsliv
Friluftsliv

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Vi verkar för samsyn, samarbete och kompetensutveckling för att tillsynen ska vara resurseffektiv och jämlik.

Läs om:
Vårt uppdrag
Aktiviteter

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för våldsbrott eller sexualbrott och barn under 15 år som är misstänkta för sexualbrott. Här samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och psykolog för att möta barnet istället för att barnet ska slussas runt mellan olika myndigheter.

På Barnahus arbetar samordnare som leder samverkan, ger rådgivning till länets socialtjänster och sprider kunskap om våld och övergrepp mot barn.

Läs om:
Vad är Barnahus?
Information till barn och ungdomar
Vanliga reaktioner efter våld och övergrepp
Har ditt barn varit på Barnahus?
Ska du följa med ditt barn till Barnahus?
Krisstöd
Om du är orolig för ditt barn
Du som möter barn i ditt arbete

Familjehemsresursen är en länsgemensam verksamhet som rekryterar familjer till uppdrag som familjehem.

Vår uppgift är att sprida information om behovet av familjehem på olika sätt i samhället och erbjuder utbildning och fortbildning till de familjehem som är knutna till oss.

Läs om:
Vårt uppdrag
Vill du bli familjehem?
Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?
Vanliga frågor och svar
För yrkesverksamma

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansarena mellan länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, fackförbundet Kommunal samt kommunala och privata utbildare. VO-College finns i hela Sverige på både nationell, regional och lokal nivå.

Syftet med samverkan är att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg och att utbildningarna ger den kompetens som arbetsgivarna behöver till sina olika verksamheter. Vi arbetar för att möta framtidens stora behov av hög kompetens inom vård och omsorg.

Läs mer här.

Verksamhetsförlagd utbildning är ett länsgemensamt uppdrag där vi på Kommunal utveckling företräder länets tretton kommuner i samarbetet med Hälsohögskolan i Jönköping.

Uppdraget innefattar VFU för socionomer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor (grund och specialist).

Läs mer här.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar digitaliserad region som möter välfärdens utmaningar genom att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut.

I samverkan skapar vi förutsättningar för att använda data, teknik och innovation som en strategisk resurs i våra kommuners verksamheter.

Läs om:
Vårt uppdrag
Digitalliseringssamverkan
Aktuella projekt
Cosmic och samordnade insatser

Vill du lära dig något nytt eller bli bättre på det du redan kan? Våra utbildningar vänder sig till dig som är yrkesverksam i Jönköpings län inom kommun och region. Vi arrangerar både fysiska och digitala kurser inom olika områden.

Läs mer här.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Läs om:
Om Yrkesresan
Barn och unga myndighetsutövning
Funktionshinder utförare
Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning
Äldre utförare
Funktionshinder myndighetsutövning

Händer hos oss!

Den 7 maj var länets socialchefer och delar av Kommunal utvecklings ledningsgrupp på studiebesök på Göteborgsregionen. GR är 13 kommuner som samverkar kring forskning och utveckling och ordnar utbildningar. Vi fick en inspirerande dag om hur de initierar, driver och implementerar utvecklingsprojekt.

”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021–2030”, var fokus på Kungsporten den 26 april för att förverkliga det vi lovat varandra i det strategidokument som länets kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar antagit. Nära vård och ny socialtjänstlag och dess omställningsarbete går hand i hand. Länets kommundirektörer, socialchefer, skolchefer och kultur- och fritidschefer, representanter från regionen och Kommunal utveckling m.fl. i samtal om hur vi tillsammans fortsätter vårt arbete.
Samverkan där många bestämmer sig att ta steg i samma riktning. När vi är många som tillsammans rör oss i önskad och nödvändig omställning åstadkommer vi mer.

Förstelärarnas dag hölls den 15 april 2024 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Förstelärare från hela Jönköpings län var inbjudna till dagen som anordnades i samverkan med Kommunal utveckling, HLK och Jönköpings kommun.

IoT projektet pågår t.o.m 250131. Under verksamhetsåret 2024 ska en förvaltningsorganisation fastställas av kommundirektörerna i Jönköpings län för IoT.

Vi vill önska er en riktigt fin sommar genom en hälsning från vår chef Ola Götesson som leder arbetet på Kommunal utveckling.

Är du yrkesverksam i Jönköpings län inom kommun och region? Har du önskemål om kurser och utbildningar? Du får mer än gärna mejla dina förslag till oss. Det är ditt och dina kollegors behov av kompetensutveckling som avgör vilka kurser vi arrangerar.

Här kan du läsa mer om vår kurs och konferensverksamhet.

Filmen ger dig en glimt av vad vi gjorde under 2023. Vill du veta mer kan du läsa hela vår verksamhetsberättelse.

Nätverket för flerspråkighet i Jönköpings län bjuder tillsammans med Kommunal utveckling in till en konferens under temat ”språkstörning utifrån ett flerspråkigt perspektiv”.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar i Jönköpings län.

Här hittar du program och hur du anmäler dig.

Välkommen!

 

Välkommen till en ny termin på Recovery College!

Under höstterminen (augusti-december) erbjuder vi ett varierat utbud av kurser och föreläsningar som syftar till att stödja återhämtning. Samtliga är kostnadsfria. Du väljer själv vilken eller vilka som kan vara till nytta för dig och var i länet du vill gå.

Kurserna är öppna för alla från 18 år och uppåt. Både privatpersoner och yrkesverksamma är välkomna. Du kan gå en kurs eller på en föreläsning i syfte att lära mer om ett ämne – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning. Om du är ny på Recovery College så börja gärna med att anmäla dig till 1 kurs för att pröva om detta är ett koncept som passar dig.

Våra kurser hittar du i vårt kursutbud HT 2024.

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra suicid (att ta sitt liv/självmord) på agendan. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Jönköpings region och kommuner har tillsammans med övriga aktörer och civilsamhället valt att uppmärksamma hela vecka 37 (9-15 september) med denna viktiga fråga. Här kan du se vilka aktiviteter som erbjuds i Jönköpings län.

Välkommen!

Yrkesresan Missbruk och beroende befinner sig i produktionsfasen och lanserar de första kurserna i mars 2025. Nu byter denna Yrkesresa namn till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende.

Några argument som grund för byte av namn:
– I flera kommuner har socialtjänsten valt bort ordet missbruk och använder idag skadligt bruk och beroende.
– Inom hälso- och sjukvård är ordet missbruk mindre vanligt, särskilt vid dokumentation, skadligt bruk och beroende används.
– Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan flera år tillbaka ansett att ordet missbruk på sikt bör fasas ut i styrande dokument och att begreppet skadligt bruk och beroende bör användas.
– Viktigt att skapa en gemensam begreppsbild och för att minska stigmatiseringen.

”Kommunal utveckling är en arena för samverkan i länet där vi tillsammans inom våra områden driver arbetet och utvecklingen framåt.”

- Ann-Marie Nilsson, ordförande Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

"För att vi ska klara framtidens utmaningar samtidigt som vi förbättrar medborgarnas möjligheter så måste vi samverka och göra saker tillsammans. Det blir bättre, mer effektivt, men också roligare."

Kommunal Utveckling

Skip to content