Utbildning

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Det innebär att vi arbetar med kompetensutveckling för kommunernas utbildningsverksamhet.

Vårt arbete ska även stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning och sprider kunskap om aktuell forskning.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring.

Fjärrundervisning i modersmål

Genom fjärrundervisning får länets elever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och om det är lärarbrist.

Rektorsakademin

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin.

Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus.

Samverkansarbete

En stor del av vårt uppdrag är att få till samverkan inom och mellan olika verksamheter som rör utbildningssektorn. En del av samverkansarbetet är att leda nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare, eller motsvarande funktioner, i kommunerna.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Kommunal Utveckling

Skip to content