Social välfärd och hälso-och sjukvård

Vi är socialtjänstens samverkansstruktur i Jönköpings län. Gemensamt arbetar vi med kvalitet och utveckling för en hållbar socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Att uppnå en god samverkan på kommunal nivå, mellan kommun och region liksom på nationell nivå, är utgångspunkten för allt vårt arbete.

Äldre och kommunal hälso- och sjukvård

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Barn och unga

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Vi stödjer länets socialtjänster i forsknings- och utvecklingsarbete. Stödet ges till alla delar av socialtjänstens områden, från det förebyggande arbetet på familjecentralerna och ungdomsmottagningarna till att förbättra arbetet med utredning, öppna insatser och uppföljning av vård för de barn som är placerade utanför det egna hemmet.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i (WHO). Genom samskapad och kunskapsbaserad utveckling av återhämtningsinriktad psykiatri strävar kommunerna i Jönköpings län, i samverkan med Region Jönköpings län, mot att länets invånare ska kunna uppleva psykisk hälsa.

Funktionshinderområdet

Vi har fyra prioriterade fokusområden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande samt kunskap och kompetens. Alla fokusområden har en förankring på nationell, regional och lokal nivå.

Missbruk och beroende

Tillsammans med chefer och medarbetare i länets kommuner arbetar vi för att utveckla missbruks- och beroendevården utifrån bästa tillgängliga kunskap, professionell expertis och brukarnas erfarenheter.

Arbete och delaktighet

Ett inkluderande och jämställt samhälle där alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet och försörja sig själv – det är målet vi arbetar för inom området arbete och delaktighet. Här samlar vi kommunernas utvecklingsarbeten kring arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.

Kommunal Utveckling

Skip to content