Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Våra långsiktiga utvecklingsområden är

 • Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa
 • Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov
 • Förändrade och nya arbetssätt
 • Stärkta förutsättningar: överenskommelser som styr i riktning nära vård och omsorg, kompetensförnyelse och kompetensutveckling.

Arbetet sker i nätverk, i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

I högerspalten under rubriken dokument hittar du långsiktiga strategidokument och nyhetsbrev.

Inriktningsdokument

Länsgemensamt inriktningsdokument
Tillsammans ska vi agera oss fram, utveckla kompetenser och en stark kultur av samverkan, samordning och samarbete. Genom samverkan arbeta i de organisatoriska mellanrummen. Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl region och kommuner, hela hälso- och sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola, samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och samverkan med civilsamhällets olika aktörer.

Inriktningsdokument i samverkan med Region Jönköpings län
Målet med en gemensam plan för primärvård är att formulera/tydliggöra gemensamma områden i samverkan utifrån regionens Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso-och sjukvård och kommunernas dokument Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi anordnar utbildningar för medarbetare för att göra vård och omsorg bättre. Kompetenshöjande aktiviteter genomförs med stöd från Kurs och konferens. Kurserna anordnas utifrån kommunala nätverkens behov för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda kompetensutveckling för länets anställda.

Vår verksamhet ska stärka kompetensutvecklingen för medarbetarna utifrån verksamhetens behov, utveckla förutsättningarna för att utöka verksamhetsintegrerat lärande för vård och omsorg i hemmet, både särskilt och ordinärt boende. Verksamheten utvecklar utbildnings- och handledarkapaciteten, exempelvis genom olika former av handledarutbildning och modeller för handledning och coaching. Framtidens arbetsplats har behov ett verksamhetsintegrerat lärande och att utveckla goda lärandemiljöer i vården

Utvecklingsområden

Länets socialchefer har gett oss uppdraget att sammanställa en länsgemensam kompetensutvecklingsplan. Den ska stödja behovet av kompetensutveckling i samband med utvecklingen mot en god och nära vård och omsorg som stärker hälsan, är sammanhållen, personcentrerad och proaktiv.

 • Våra utbildningar hittar du på Region Jönköpings läns lärande- och kompetensportal (Lok). Där finns mer information om varje kurs och anmälan. I Lok väljer du först Kurskatalog och i sökfältet Verksamhet väljer du Kommunal utveckling.

  När du ska anmäla dig till våra kurser och utbildningar behöver du registrera ett eget konto i Lok som kopplar till ditt BankID (gäller ej anställda i Region Jönköpings län). Externa användare som registrerade ett konto före 30 juni 2021 behöver komplettera sina uppgifter med personnummer. Kontoregistrering och komplettering av personnummer sker i Lärande- och kompetensportalen.

 • Vi arrangerar regionala tematräffar för processledare för IBIC. Där samlas processledare för att dela erfarenheter och tillägna sig nya kunskaper.
 • Små insatser som gör stor skillnad – Äldrekursen för bättre stöd till äldre som har problem med både syn och hörsel.
 • Åldrande och psykisk ohälsa – en introduktionskurs i Projektet Åldras och må bra, riktar sig till äldre själva, beslutsfattare och tjänstepersoner.

Det finns ett gemensamt uppdrag kring kompetensutveckling mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län. Uppdraget handlar om förstärkt samverkan inom omställningsarbetet till en god och nära vård och omsorg. Via Region Jönköpings läns Lärande och kompetensportal (LoK) hittar du också gemensamma utbildningar som teamutbildning Palliativ vård.

 • Inom fokusområde äldre samverkar Region Jönköpings län och länets kommuner för att tillsammans med civilsamhället skapa bästa platsen att åldras på. För att lyckas möts team från olika verksamheter tillsammans med seniorer i lärandeseminarier och lärandenätverk. Mötesplatserna är till för förbättringsarbeten, erfarenhetsutbyte, samverkan, lärande och inspiration.
 • Forum Geriatrikum är en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län. Alla föreläsningar sker via webben och programmet Zoom meetings.
 • ESTHER förbättringscoach-utbildning är ett samarbete mellan kommunerna, vårdcentralerna och specialistvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns patienter, brukare samt ESTHER förbättringscoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.
 • Metodikum är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering och finns i utbildningslokaler vid sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Metodikum är en länsgemensam resurs och en öppen mötesplats som bidrar till att öka personal- och patientsäkerheten, motiverar till ständiga förbättringar och stimulerar lärandet. Metodikuminstruktörer finns i regionens verksamhet och är under uppbyggnad i kommuner för ett praktiskt lärande i vardagen med stöd av verksamhetsinstruktörer på kommun- och vårdcentralsnivå genom simulering som metod.
 • Vård- och omsorgscollege där arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare arbetar tillsammans för kompetensförsörjning inom vård och omsorg genom certifierade regionala och lokala verksamheter, validering, handledning, arbetsplatslärande, språkutvecklande arbetsplatser med mera.

”Det är alltid viktigt att samverka. Vi vill samverka med kommuner och vårdcentraler för att hitta träningsmöjligheter med Esther-fokus oavsett var Esther befinner sig ”.

- Marcus Lidin, Metodikum

Systematiskt förbättringsarbete

Systematiskt förbättringsarbete

Vi stödjer kommunernas pågående systematiska förbättringsarbete för att bästa tillgängliga kunskap ska tillämpas i varje möte med deras målgrupper.

Vi stödjer kommunernas pågående systematiska förbättringsarbete för att bästa tillgängliga kunskap ska tillämpas i varje möte med deras målgrupper. Här finner du en modell och verktygslåda för ständiga förbättringar.

Vi vill stödja användandet av verktyg att använda i systematiskt förbättringsarbete och i utveckling av patientsamverkan. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid. Verktygen ger råd om när de är lämpliga att användas och hur de kan användas. Vi använder dem i förbättringsarbeten inom kommunal verksamhet, och i samverkan. Genom att använda samma förbättringsverktyg i region och kommun har vi ett gemensamt språk och metoder när vi tillsammans utvecklar vård- och omsorgsprocesserna.

Utvecklingsområden

Förbättringsmodellen innehåller delar om att sätta mål, mäta och ta fram idéer samt att prova göra förändringar i små steg som blir hållbara. Metoder och verktyg att använda i verksamheters systematiska förbättringsarbete är exempelvis nulägesanalys, fiskbensdiagram, PGSA-cirkeln och påverkansanalys för att kartlägga gapet med hur vi gör och hur vi skulle kunna göra om vi tar till oss ett nytt nuläge.

Vi är en del av Region Jönköpings län och vill sprida Qulturums valda stöd i förbättringsarbete och göra metoder och verktyg tillgängliga. Genom att använda samma förbättringsverktyg i region och kommun kan vi tillsammans utveckla vård- och omsorgsprocesserna.

Förbättringsmodellen är en grundmodell med tre viktiga frågor för att systematiskt åstadkomma förbättringar.

 • Vad vill vi åstadkomma?
 • Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
 • Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

Målgruppers och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser ska tas tillvara i omsorg och vård. Samskapande vid insatsers utformning och genomförande, men också i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete, leder till delaktighet, personcentrering och professioner får dessutom del av den erfarenhetsbaserade levda kunskapen hos invånare.

Läs även om regionens modell för Esther SimLab simulering som metodstöd för att träna tillsammans i team och i vårdprocesser/Esthers hela vårdresa, och andra metoder för invånarmedverkan som tjänstedesign.

Frågan Vad är viktigt för dig? fångar kärnan i personcentreringens filosofi, där människor ses som individer med preferenser, behov och resurser som måste förstås för att kunna åstadkomma värde. Den dialogen bidrar att förbättra en tjänst och att ta tillvara individens egna resurser och att professionen jobbar tillsammans med individen.

Metoder och verktyg för samskapande, patient- och brukarmedverkan att använda är exempelvis Konsultera genom fokusgrupp, skapa persona eller Födelsedagskalaset.

I högerspalten finner du metoder för berättande ledarskap och exempel på hur berättelse som verktyg kan skapa riktning och kvittera omställning till Nära vård.

Stödmaterial

Länssamordningen av IBIC i Jönköpings län samlar goda exempel lokalt och nationellt och samverkar med andra aktörer. Stödmaterial som kan användas av kommunerna i arbetet med IBIC har upprättats genom nätverket för processledare. Ta gärna kontakt för att få del av länets stödmaterial. Under 2023-2024 syftar länssamordningen även till att undersöka förutsättningar för gemensam uppföljning och utvärdering av effekten och nyttan av IBIC.

Nässjö kommuns hemsida finns exempel på information om IBIC som arbetssätt gentemot invånaren samt en broschyr som kan delas ut till den hjälpsökande i samband med hembesök.

Gislaveds kommuns hemsida finns tillgång till bra informationsfilmer till invånaren som på ett tydligt sätt beskriver utredningsförfarandet vid ansökan om hjälp samt att biståndsbedömningen utgår från det individuella behovet och IBIC.

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal används för att säkra strukturerad informationsöverföring från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen stöd för vad man själv tar reda på vid vanliga tillstånd och besvär, inför att man kontaktar sjuksköterska och rapporterar enligt SBAR.

Rapporteringsstöd kan läggas till som ikon på din mobil eller läsplatta eller beställas

Uppföljning för analys och lärande

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer och att sammanställa informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra den egna verksamheten. Systematisk uppföljning är att löpande beskriva och mäta enskilda klienters problem och behov, insatser och resultat.

Nationella uppföljningar och indikatorer av God och nära vård är under utveckling och tar sin utgångpunkt i det som invånaren definierar som värdeskapande. Det finns endast ett fåtal indikatorer som belyser effekterna av omställningen för kommunorganisationerna, samt uppföljning som beskriver det gemensamma resultatet. Region Jönköpings län och dess kommuner deltar i SKR:s arbete att ta fram metoder och mått för att följa omställningen. Även Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att följa upp primärvården och omställningen till en mer nära vård.

”Vad är viktigt för Esther? är kärnfrågan när vi utvecklar vård och omsorg, där följdfrågorna blir: Vilka behöver då samverka? Vilka förbättringar behöver göras? ”.

- Nätverksdeltagare

Forskning

Forskning

Vi vill bidra till att kunskap tas fram genom forskning som utvecklar och förbättrar kommunernas verksamheter. Vi medverkar och söker aktiv del i forskningsprojekt och samarbeten.

Vi vill bidra till att kunskap tas fram genom forskning som utvecklar och förbättrar kommunernas verksamheter. Vi medverkar och söker aktiv del i forskningsprojekt och samarbeten.

Vi arbetar med forskningsfrågor dels genom spridning av aktuell forskning och implementering av forskningsprojekt. Kommunal utveckling är stöd till kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra sina verksamheter och stärka den professionella kompetensen. Utifrån de kunskapsgap som kommunernas verksamheter identifierar så initieras kontakter och samarbeten med forskare och integrera forskning med praktik.

Utvecklingsområden

MISU, ett digitalt verktyg för att förbättra vård och omsorg för personer med BPSD, Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: Utveckling och utvärdering med mixad metodansats.

I forskningsstudien Anhörigkonsulters och anhörigas erfarenheter av anhörigstöd har anhörigkonsulenter och biståndshandläggare i Jönköpings län medverkat i studien Anhörigkonsulenters och biståndshandläggares erfarenheter, uppfattningar och förutsättningar för att bedriva anhörigstöd och vilka former av stöd som erbjuds anhöriga.

Vi är samarbetspartner till Jönköping University i forskningsprojektet Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med demenssjukdom?

Projektet Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län ska evidenspröva arbetssättet i kommunerna Gislaved, Jönköping och Nässjö i Jönköpings län och belysa äldre dövas situation. Arbetet drivs av Dövas och teckenspråkigas förbund, och i samarbete med Centre for Co-production vid Jönköping University.

I projektet Welfare@home utforskas användarperspektiv för att främja utvecklandet av välfärdsteknik tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal. Från länet deltar Nässjö kommun och Värnamo kommun. Sofi Fristedt, arbetsterapeut, har arbetat bland annat inom geriatrisk och neurologisk rehabilitering. Hon är docent i Hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University där hon arbetar som avdelningschef för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Sofi är även aktiv som forskare vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet.

Från hösten 2022 finns SAFE-studien Proaktiv primärvård för äldre personer med hög risk för sjukhusinläggning. Med en metod utvecklad i Region Östergötland medverkar tolv vårdcentraler och sex kommuner i länet.

Syftet med forskningsprojektet Säkrare läkemedelsbehandling för äldre är att genom intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor identifiera möjligheter att förbättra planering, monitorering och utvärdering av läkemedelsbehandling till äldre patienter. Därefter samskapas en läkemedelsplan tillsammans med användarna som är äldre personer, läkare och sjuksköterskor. Genom en pilot-studie testas interventionen i klinisk vardag.

I samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet startade hösten 2022 Forskarskolan Nära vård. Nya doktorander antas löpande. Linköpings universitet har det akademiska ansvaret. Syftet är att bidra till en stark och livskraftig forskning i Nära vård, genom att samla forskningsaktiva inom kommunal och regional hälso- och sjukvård i hela Sydöstra sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa län.

”Jag bidrar gärna med och vill ha information kring vad jag kan göra och bidra med till forskningen”.

- Deltagare på temakväll för drabbade och närstående till yngre personer med demensdiagnos

Kommuner och region i samverkan

Kommuner och region i samverkan

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Arbetet sker i gemensamt ledningssystem Ledning och styrning i samverkan som är en nätverksorganiserad samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. Samverkan sker också med civilsamhälle och samskapande med invånare.

Gemensam plan för primär vård formulerar och tydliggör gemensamma områden i samverkan utifrån regionens strategidokument och kommunernas strategidokument Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.

Gemensam plan för primärvård innehåller viljeinriktning och målbild, konkretisering vad som ska ske på makro/länsnivå, meso/i varje kommun och mikrosystemen/teamet som möter invånaren. Vi arbetar med en gemensam uppföljning och lärande med stöd av mätningar och berättelser.

Utvecklingsområden

Gemensamma avtal och överenskommelser som stödjer lokal ledning och medarbetare i samverkan, samordning och samarbete inom hälsa, vård och omsorg genom hemsjukvårdsavtal, läkaruppdrag och medicinsk samverkan, avvikelser i samverkan. I högerspalten under rubriken dokument finns en översikt över de mest centrala samverkansavtalen.

Samordnade insatser för prioriterade målgrupper är personer som behöver insatser från både region och kommun: barn och unga, personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt äldre. Detta inom exempelvis egenvård, användning av beslutsstöd, tillämpning av hemsjukvårdsavtalet, samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, och samordnad vård och omsorg i hemmet.

Strategigrupp Äldre har syftet att genom samverkan mellan region, kommun och övriga samhällsaktörer skapa förutsättningar så att äldre personer och dennes närstående kan leva fler friska år samt att äldre får en personcentrerad, nära, sömlös och samordnad vård och omsorg. Handlingsplanen har aktiviteter inom områdena hälsofrämjande och förebyggande, Sammanhållna vård- och omsorgsinsatser och Systemsamverkande och lärande.

Förstärkt lokal samverkan, stöd för datadriven förstärkt lokal samverkan för Esthers bästa. En översikt av data har utvecklats för samverkanspatienter mellan vårdcentraler och kommunal hälso-och sjukvård. Det är ett led i den förstärkta lokala samverkan och arbetet utifrån enkäter och strukturerad agenda. Stödmaterial finns samlat här. Stödmaterialet är under utveckling och innehållet fylls på utmed vägen utifrån era erfarenheter, lärdomar och behov lokalt och vid call-in-tillfällena.

Syftet är att genom uppföljning utifrån digital översikt av data  utveckla arbetssätt så att medarbetare har förutsättningar att göra det som blir bäst för Esther.

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap, genom kunskapsstöd, analys och stöd till verksamhetsutveckling. I Region Jönköpings län införs nationella vårdförlopp genom arbete i länsgemensamma programområden. På Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården kan du läsa mer om kommunernas medverkan och här finns även stöd för dig som kommunal representant i de länsgemensamma arbetsgrupperna. Kunskapsstöden finner du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd – 1177 för vårdpersonal.

Genom lärplattformen Bästa platsen att leva på! vill strategigrupp Äldre öka förmåga till tidigt agerande och arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklingsmetoder. På så sätt gå från ”enstaka” goda exempel till koncept med nya arbetssätt som systematiskt sprids. För att lyckas möts team från olika verksamheter tillsammans med seniorer i lärandeseminarier och lärande nätverk. Mötesplatserna är till för förbättringsarbeten, erfarenhetsutbyte, samverkan, lärande och inspiration. Prenumerera gärna på Bästa platsens nyhetsbrev och inspireras av genomförda förbättringsarbeten.

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län med Hälsohögskolan för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom länet oavsett vårdgivare eller vårdprocess. Forum Geriatrikum är en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre.

Esther förbättringscoachutbildning finns för att personer ute i vården och omsorgen ska rustas att arbeta och stödja personcentrerat utvecklingsarbete i vårdkedjan. Coachrollen ska efter utbildningen hålla samman arbetet och underlätta att det som händer på enheten sker i Vad blir bäst för ESTHER- anda.

Genom lärplattformen Bästa platsen att leva på! vill strategigrupp Äldre öka förmåga till tidigt agerande och arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklingsmetoder.

 • Stärka seniorer att främja sin egen hälsa
 • Samverkan och teamarbete förstärks i länet mellan vård och omsorg och civilsamhället
 • Ökad användning av evidensbaserade metoder samt utveckla nya aktiviteter som gynna äldres hälsa

”…att främja hälsa och att ha möjlighet att få en god vård och omsorg är viktiga delar när man blir äldre. Jag vill ha en reservkapacitet och en framtidstro för att kunna leva livet hela livet”.

- Spaning från en senior i Bästa platsen

Länets kommuner i samverkan

Länets kommuner i samverkan

Samarbetet kring utvecklingsarbetet i länets kommuner sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Vårt samarbete kring utvecklingsarbetet i länets kommuner sker i nätverksform. Nätverken utgör en gemensam plattform för kommunernas arbete och skapar förutsättningar för samsyn på uppdraget. Genom samverkan och samordnad utveckling stärker länets kommuner varandra, får stöd till sin lokala arena och får en effektivare resursanvändning. Vi arbetar med fokus på nära omsorg och vård, kompetensfrågor och att forma nya arbetssätt.

Verksamheten sker i form av chefsnätverk äldreomsorg, chefsnätverk hälso- och sjukvård, Nätverk för mediciniskt ansvariga sjuksköterskor samt Medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAS och MAR), nätverk för processledare inom Individens Behov I Centrum (IBIC). Samverkan sker också med civilsamhälle och samskapande med invånare. Projekt och aktiviteter prioriteras som styr mot att främja hälsa och förebygga ohälsa, samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov, samt förändrade och nya arbetssätt.

Vi samordnar utvecklingsarbeten där Kommunal utveckling är kommunernas företrädare på nationell nivå. Våra utbildningar och kompetenshöjande insatser genomförs utifrån kommunernas behov.

Utvecklingsområden

IBIC (Individens behov i centrum) används av både handläggare och utförare för att beskriva en individs resurser, behov, mål och resultat. Det är utformat av Socialstyrelsen. Vi driver projektet Länssamordningen av IBIC i Jönköpings län. I högerspalten under rubriken dokument finns information om projekt Länssamordning av IBIC i Jönköpings län.

Genomförandestöd för dialog och arbete för handlingsplan patientsäkerhet. Hitta stöd och vägledning inom äldreområdet på Kunskapsguiden och via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen har våren 2024 tagit fram ett stödmaterial för verksamhetsutveckling inom kommunal hälso- och sjukvård.

Stöd att använda öppna jämförelser för att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården.

Centrala kunskapsstöd är Vårdhandboken, Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och Vård och insatsprogram för kunskapsbaserad och jämlik vård och insatser.

Aktuellt våren 2023 är arbete kring Specialiserad vård i hemmet.

Länets äldre och de som är i behov av tjänster och service ska vara med och forma verksamheterna. En viktig del i omställningen till nära vård är att förbättra förutsättningarna för samskapande mellan vård och omsorg och patienter, brukare och närstående. Läs mer på Systematiskt förbättringsarbete – Verktyg för samskapande patient och brukarsamverkan.

Invånarens och patienters kunskapsstöd stärker och tar till vara den egna förmågan. Exempel på kunskapsstöd är Alzheimerguiden och Livsstilsverktyget.

Tillsammans med Mediacenter utvecklas och följs användningen av Seniorwebben.

Tillsammans med länets pensionärsorganisationer utvecklas och följs arbetet att minska ofrivillig ensamhet.

”Kommunal utveckling har en viktig roll i att hålla oss informerade om vad som är i görningen och jobba strategiskt med frågor. Ett mycket viktigt arbete"

- Nätverksdeltagare i årlig utvärdering

Äldre och kommunal hälso- och sjukvård

Äldre och kommunal hälso- och sjukvård

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet sker i nätverk i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

Vårt uppdrag

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Länets kommuner i samverkan

Samverkan kring utvecklingsarbetet i länets kommuner sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Kommuner och region i samverkan

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Forskning

Vi vill bidra till att kunskap tas fram genom forskning som utvecklar och förbättrar kommunernas verksamheter. Vi medverkar och söker aktiv del i forskningsprojekt och samarbeten.

Systematiskt förbättringsarbete

Vi stödjer kommunernas pågående systematiska förbättringsarbete för att bästa tillgängliga kunskap ska tillämpas i varje möte med deras målgrupper. Här finner du en modell och verktygslåda för ständiga förbättringar.

Kompetensutveckling

Vi anordnar utbildningar för medarbetare för att göra vård och omsorg bättre. Kompetenshöjande aktiviteter genomförs med stöd från Kurs och konferens. Kurserna anordnas utifrån kommunala nätverkens behov för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda kompetensutveckling för länets anställda.

Kommunal Utveckling

Skip to content