Vårt uppdrag

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Våra långsiktiga utvecklingsområden är

  • Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa
  • Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov
  • Förändrade och nya arbetssätt
  • Stärkta förutsättningar: överenskommelser som styr i riktning nära vård och omsorg, kompetensförnyelse och kompetensutveckling.

Arbetet sker i nätverk, i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

I högerspalten under rubriken dokument hittar du långsiktiga strategidokument och nyhetsbrev.

Inriktningsdokument

Länsgemensamt inriktningsdokument
Tillsammans ska vi agera oss fram, utveckla kompetenser och en stark kultur av samverkan, samordning och samarbete. Genom samverkan arbeta i de organisatoriska mellanrummen. Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl region och kommuner, hela hälso- och sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola, samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och samverkan med civilsamhällets olika aktörer.

Inriktningsdokument i samverkan med Region Jönköpings län
Målet med en gemensam plan för primärvård är att formulera/tydliggöra gemensamma områden i samverkan utifrån regionens Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso-och sjukvård och kommunernas dokument Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.

Kommunal Utveckling

Skip to content