Forskning

Vi vill bidra till att kunskap tas fram genom forskning som utvecklar och förbättrar kommunernas verksamheter. Vi medverkar och söker aktiv del i forskningsprojekt och samarbeten.

Vi vill bidra till att kunskap tas fram genom forskning som utvecklar och förbättrar kommunernas verksamheter. Vi medverkar och söker aktiv del i forskningsprojekt och samarbeten.

Vi arbetar med forskningsfrågor dels genom spridning av aktuell forskning och implementering av forskningsprojekt. Kommunal utveckling är stöd till kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra sina verksamheter och stärka den professionella kompetensen. Utifrån de kunskapsgap som kommunernas verksamheter identifierar så initieras kontakter och samarbeten med forskare och integrera forskning med praktik.

Utvecklingsområden

MISU, ett digitalt verktyg för att förbättra vård och omsorg för personer med BPSD, Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: Utveckling och utvärdering med mixad metodansats.

I forskningsstudien Anhörigkonsulters och anhörigas erfarenheter av anhörigstöd har anhörigkonsulenter och biståndshandläggare i Jönköpings län medverkat i studien Anhörigkonsulenters och biståndshandläggares erfarenheter, uppfattningar och förutsättningar för att bedriva anhörigstöd och vilka former av stöd som erbjuds anhöriga.

Vi är samarbetspartner till Jönköping University i forskningsprojektet Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med demenssjukdom?

Projektet Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län ska evidenspröva arbetssättet i kommunerna Gislaved, Jönköping och Nässjö i Jönköpings län och belysa äldre dövas situation. Arbetet drivs av Dövas och teckenspråkigas förbund, och i samarbete med Centre for Co-production vid Jönköping University.

I projektet Welfare@home utforskas användarperspektiv för att främja utvecklandet av välfärdsteknik tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal. Från länet deltar Nässjö kommun och Värnamo kommun. Sofi Fristedt, arbetsterapeut, har arbetat bland annat inom geriatrisk och neurologisk rehabilitering. Hon är docent i Hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University där hon arbetar som avdelningschef för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Sofi är även aktiv som forskare vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet.

Från hösten 2022 finns SAFE-studien Proaktiv primärvård för äldre personer med hög risk för sjukhusinläggning. Med en metod utvecklad i Region Östergötland medverkar tolv vårdcentraler och sex kommuner i länet.

Syftet med forskningsprojektet Säkrare läkemedelsbehandling för äldre är att genom intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor identifiera möjligheter att förbättra planering, monitorering och utvärdering av läkemedelsbehandling till äldre patienter. Därefter samskapas en läkemedelsplan tillsammans med användarna som är äldre personer, läkare och sjuksköterskor. Genom en pilot-studie testas interventionen i klinisk vardag.

I samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet startade hösten 2022 Forskarskolan Nära vård. Nya doktorander antas löpande. Linköpings universitet har det akademiska ansvaret. Syftet är att bidra till en stark och livskraftig forskning i Nära vård, genom att samla forskningsaktiva inom kommunal och regional hälso- och sjukvård i hela Sydöstra sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa län.

”Jag bidrar gärna med och vill ha information kring vad jag kan göra och bidra med till forskningen”.

- Deltagare på temakväll för drabbade och närstående till yngre personer med demensdiagnos

Kommunal Utveckling

Skip to content