Länets kommuner i samverkan

Samarbetet kring utvecklingsarbetet i länets kommuner sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Vårt samarbete kring utvecklingsarbetet i länets kommuner sker i nätverksform. Nätverken utgör en gemensam plattform för kommunernas arbete och skapar förutsättningar för samsyn på uppdraget. Genom samverkan och samordnad utveckling stärker länets kommuner varandra, får stöd till sin lokala arena och får en effektivare resursanvändning. Vi arbetar med fokus på nära omsorg och vård, kompetensfrågor och att forma nya arbetssätt.

Verksamheten sker i form av chefsnätverk äldreomsorg, chefsnätverk hälso- och sjukvård, Nätverk för mediciniskt ansvariga sjuksköterskor samt Medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAS och MAR), nätverk för processledare inom Individens Behov I Centrum (IBIC). Samverkan sker också med civilsamhälle och samskapande med invånare. Projekt och aktiviteter prioriteras som styr mot att främja hälsa och förebygga ohälsa, samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov, samt förändrade och nya arbetssätt.

Vi samordnar utvecklingsarbeten där Kommunal utveckling är kommunernas företrädare på nationell nivå. Våra utbildningar och kompetenshöjande insatser genomförs utifrån kommunernas behov.

Utvecklingsområden

IBIC (Individens behov i centrum) används av både handläggare och utförare för att beskriva en individs resurser, behov, mål och resultat. Det är utformat av Socialstyrelsen. Vi driver projektet Länssamordningen av IBIC i Jönköpings län. I högerspalten under rubriken dokument finns information om projekt Länssamordning av IBIC i Jönköpings län.

Genomförandestöd för dialog och arbete för handlingsplan patientsäkerhet. Hitta stöd och vägledning inom äldreområdet på Kunskapsguiden och via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen har våren 2024 tagit fram ett stödmaterial för verksamhetsutveckling inom kommunal hälso- och sjukvård.

Stöd att använda öppna jämförelser för att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården.

Centrala kunskapsstöd är Vårdhandboken, Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och Vård och insatsprogram för kunskapsbaserad och jämlik vård och insatser.

Aktuellt våren 2023 är arbete kring Specialiserad vård i hemmet.

Länets äldre och de som är i behov av tjänster och service ska vara med och forma verksamheterna. En viktig del i omställningen till nära vård är att förbättra förutsättningarna för samskapande mellan vård och omsorg och patienter, brukare och närstående. Läs mer på Systematiskt förbättringsarbete – Verktyg för samskapande patient och brukarsamverkan.

Invånarens och patienters kunskapsstöd stärker och tar till vara den egna förmågan. Exempel på kunskapsstöd är Alzheimerguiden och Livsstilsverktyget.

Tillsammans med Mediacenter utvecklas och följs användningen av Seniorwebben.

Tillsammans med länets pensionärsorganisationer utvecklas och följs arbetet att minska ofrivillig ensamhet.

”Kommunal utveckling har en viktig roll i att hålla oss informerade om vad som är i görningen och jobba strategiskt med frågor. Ett mycket viktigt arbete"

- Nätverksdeltagare i årlig utvärdering

Kommunal Utveckling

Skip to content