Kommuner och region i samverkan

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Arbetet sker i gemensamt ledningssystem Ledning och styrning i samverkan som är en nätverksorganiserad samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. Samverkan sker också med civilsamhälle och samskapande med invånare.

Gemensam plan för primär vård formulerar och tydliggör gemensamma områden i samverkan utifrån regionens strategidokument och kommunernas strategidokument Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.

Gemensam plan för primärvård innehåller viljeinriktning och målbild, konkretisering vad som ska ske på makro/länsnivå, meso/i varje kommun och mikrosystemen/teamet som möter invånaren. Vi arbetar med en gemensam uppföljning och lärande med stöd av mätningar och berättelser.

Utvecklingsområden

Gemensamma avtal och överenskommelser som stödjer lokal ledning och medarbetare i samverkan, samordning och samarbete inom hälsa, vård och omsorg genom hemsjukvårdsavtal, läkaruppdrag och medicinsk samverkan, avvikelser i samverkan. I högerspalten under rubriken dokument finns en översikt över de mest centrala samverkansavtalen.

Samordnade insatser för prioriterade målgrupper är personer som behöver insatser från både region och kommun: barn och unga, personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt äldre. Detta inom exempelvis egenvård, användning av beslutsstöd, tillämpning av hemsjukvårdsavtalet, samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, och samordnad vård och omsorg i hemmet.

Strategigrupp Äldre har syftet att genom samverkan mellan region, kommun och övriga samhällsaktörer skapa förutsättningar så att äldre personer och dennes närstående kan leva fler friska år samt att äldre får en personcentrerad, nära, sömlös och samordnad vård och omsorg. Handlingsplanen har aktiviteter inom områdena hälsofrämjande och förebyggande, Sammanhållna vård- och omsorgsinsatser och Systemsamverkande och lärande.

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap, genom kunskapsstöd, analys och stöd till verksamhetsutveckling. I Region Jönköpings län införs nationella vårdförlopp genom arbete i länsgemensamma programområden. På Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården kan du läsa mer om kommunernas medverkan och här finns även stöd för dig som kommunal representant i de länsgemensamma arbetsgrupperna.

Genom lärplattformen Bästa platsen att leva på! vill strategigrupp Äldre öka förmåga till tidigt agerande och arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklingsmetoder. På så sätt gå från ”enstaka” goda exempel till koncept med nya arbetssätt som systematiskt sprids. För att lyckas möts team från olika verksamheter tillsammans med seniorer i lärandeseminarier och lärande nätverk. Mötesplatserna är till för förbättringsarbeten, erfarenhetsutbyte, samverkan, lärande och inspiration. Prenumerera gärna på Bästa platsens nyhetsbrev och inspireras av genomförda förbättringsarbeten.

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län med Hälsohögskolan för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom länet oavsett vårdgivare eller vårdprocess. Forum Geriatrikum är en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre.

Esther förbättringscoachutbildning finns för att personer ute i vården och omsorgen ska rustas att arbeta och stödja personcentrerat utvecklingsarbete i vårdkedjan. Coachrollen ska efter utbildningen hålla samman arbetet och underlätta att det som händer på enheten sker i Vad blir bäst för ESTHER- anda.

Genom lärplattformen Bästa platsen att leva på! vill strategigrupp Äldre öka förmåga till tidigt agerande och arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklingsmetoder.

  • Stärka seniorer att främja sin egen hälsa
  • Samverkan och teamarbete förstärks i länet mellan vård och omsorg och civilsamhället
  • Ökad användning av evidensbaserade metoder samt utveckla nya aktiviteter som gynna äldres hälsa

”…att främja hälsa och att ha möjlighet att få en god vård och omsorg är viktiga delar när man blir äldre. Jag vill ha en reservkapacitet och en framtidstro för att kunna leva livet hela livet”.

- Spaning från en senior i Bästa platsen

Kommunal Utveckling

Skip to content