Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta karin.froderberg@rjl.se

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. Det kan handla om att omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med våld i nära relation görs inom ramen för ett antal olika satsningar. 

Pågående aktiviteter och projekt

Sedan januari år 2021 genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) kvinnofridssatsningen för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnofridssatsningen är ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansieras delvis med statliga medel. I Region Jönköpings län samordnas arbetet genom ett chefsnätverk där alla kommuner samt Länsstyrelsen är representerade. I nätverket diskuteras bland annat ny lagstiftning, forskning och utbildningssatsningar för att socialtjänsten ska få de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete och komma alla människor som söker deras stöd till gagn. Kvinnofridssatsningen pågår 2021-2023.

Hösten 2022 gjordes en förstudie för att skapa en bild över kunskapsläget i socialtjänsten och hur behovet ser ut framåt. Under 2023 sker utbildningssatsningar i kommunerna.

Arbetet samordnas i chefsnätverket för våld i nära relation samt tillsammans med Länsstyrelsen. Projektet pågår under perioden september 2022 – december 2023.

En överenskommelse om samverkan kring personer som behöver akut boende i annan kommun, har undertecknats av 12 av de 13 kommunerna.

Bostadsöverenskommelsen implementerades under 2022.

Projektet syftade till att undersöka skillnader mellan behov hos våldsutsatta personer och medföljande barn och skyddade boendens resurser att möta behoven. Extra fokus riktades till särskilt utsatta grupper. Uppdraget mynnade ut i ett aktuellt underlag som kan användas för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, samt stödja kommunerna till ökad kvalitetssäkring och behovstillfredsställelse för de våldsutsatta och deras medföljande barn gällande val av skyddat boende.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Fem av länets kommuner deltog i projektet som pågick september 2022 – februari 2023.

En förstudie genomförs i syfte att skapa ett underlag för hur kommunerna på ett klokt och resurseffektivt möter de stärkta kraven av stöd till våldsutövare. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse erbjuda våldsutövande barn och vuxna insatser för att ändra beteende, som en del i att förebygga våld i nära relationer. Exempel på mål med förstudien är att kartlägga hur kommunerna i dagsläget arbetar med våldsutövare, samt att tydliggöra gränsdragning till det arbete som regionen bedriver inom sin verksamhet, Alternativ till våld (ATV).

Förstudien finansieras av Länsstyrelsen. Samtliga kommuner deltar i förstudien som genomförs under perioden februari – juni 2023.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. 

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. Hur kommunerna organiserar och benämner sin verksamhet med ekonomiskt bistånd varierar. Oavsett organisation ska verksamheten bedrivas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och är alltid en socialtjänstverksamhet som omfattas av lagens krav på god kvalitet. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd görs bland annat inom ramen för ett chefsnätverk.

Pågående aktiviteter och projekt

Digitalisering är en del i en teknologisk process med syfte att förbättra och effektivisera en verksamhet med hjälp av digital teknik. Syftet med projektet är att stödja kommunerna i att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Genom automatisering minskar administrationen och tid frigörs till verksamhetens kärnuppdraget, det vill säga stöd till egen försörjning genom arbete. 

Det länsgemensamma arbetet sker via nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Nätverket bidrar till att möjliggöra införandet av digitala arbetssätt och på så sätt bana väg för ett värdeskapande socialt arbete nära klienter.

Du kan läsa mer om automatisering av ekonomiskt bistånd här. 

MIX är ett arbetssätt för en enhetlig process som beskriver en individs behov av insatser och stöd. MIX består av ett standardiserat bedömningsinstrument (Instrument X©), framtaget av Kommunalt nätverk för utveckling (KNUT) och ett standardiserat samtalsstöd (Motiverande samtal (MI). Syftet är att denna enhetliga process ska bidra till att öka individers delaktighet i vägen till självförsörjning.

MIX metod- och implementeringsstöd sker genom regionala utbildningsinsatser efter behov, samt stöd till enskilda kommunerna. Arbetet följs regelbundet upp på lokal och regional nivå, i relation till fastställda implementeringsmål. På regional nivå samordnas implementeringsarbetet i ett nätverk bestående av representanter för varje kommun. Uppdraget pågår till juni 2024.

Identiteter, inflytande och inkludering (III) är ett 3-årigt Fortefinansierat forskningsprojekt med syfta att undersöka utfallet av MIX metod- och implementeringsstöd med särskilt fokus på nytta för klienten. Projektet genomförs i form av följeforskning i interaktion med metodstödjare och regionala nätverk för chefer och MIX. Data samlas in genom fokusgruppsintervjuer med deltagare i chefsnätverk, enkätstudie till handläggare samt analys av MIX-akter. Analyser av datamaterial återrapporteras till praktiken och påverkar på så sätt deltagarnas förståelse och därmed inriktning på kommande aktiviteter.

Forskningsprojektet pågår år 2020-2022, med slutredovisning senast februari 2024. 

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. Utifrån de behov som chefer och medarbetare har identifierat i sina kommuner genomförs ett antal prioriterade satsningar i länet. 

Pågående aktiviteter och projekt

Supported Employment (SE) är en metod vars syfte är att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning samt andra missgynnande eller utsatta grupper som vill ha arbete. Personen får stöd i processen med att finna och behålla ett arbete. Metoden ger också ett stöd till arbetsgivaren.

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad metod som bygger på SE. Metoden är utvecklad speciellt för personer med psykisk ohälsa och syftar till att ge personer stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Syftet med uppdraget är att förbättra och säkra metodtrohet och kvalitet för de kommuner i länet som arbetar med SE och IPS. I uppdraget ingår bland annat flera nätverksmöten för coacher samt hitta lämpligt verktyg för utvärdering av sina verksamheter. Projektet pågår oktober 2022 till mars 2024. 

Arbete och delaktighet

Arbete och delaktighet

Ett inkluderande och jämställt samhälle där alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet och försörja sig själv – det är målet vi arbetar för inom området arbete och delaktighet.

Här samlar vi kommunernas utvecklingsarbeten kring arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda.

Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Kommunal Utveckling

Skip to content