Räkna med oss!

Räkna med oss!

Kommunerna i Jönköpings län har gått ihop i ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare och chefer inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Projektet pågår från januari 2024 till maj 2026 och finansieras med medel av europeiska socialfonden och kommunerna själva. Övriga finansiärer är samordningsförbunden och regionen. Projektet innehåller ett stort antal kompetensutvecklande insatser med fokus på forsknings- och evidensbaserade metoder och samverkan.

Räkna med oss!

Projektet är i uppstartsfas, en mer utförlig beskrivning av projektet kommer inom kort. 

Målgrupp för de utbildningar och aktiviteter som anordnas i projektet är du som är chef och medarbetare inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning i någon av länets 13 kommuner. 

Kursutbud februari-augusti 2024

Kurs: AMX
Datum: 28 maj 2024
Plats: Spira, Kulturgatan 3 Jönköping
Antal platser: 30
Anmälan: öppnar 1 april, stänger 10 maj
Anmälan AMX

Kurs: Intro MIX
Datum: 11 sep 2024
Plats: Werket, Vallgatan 8 Jönköping
Antal platser: 20
Anmälan: öppnar 22 juni, stänger 30 augusti
Anmälan Intro MIX

Kurs: MI grundutbildning
Datum: 27-28 aug och 27 sep 2024
Plats: Hotell Savoj, Brunnsgatan 13-15 Jönköping
Antal platser: 20
Anmälan: Öppnar 22 maj, stänger 8 september
Anmälan MI grundutbildning

Kurs: MIX grundutbildning
Datum: 6-7 november
Plats: Hotell Savoj, Brunnsgatan 13-15 Jönköping
Antal platser: 30
Anmälan: öppnar 22 maj, stänger 26 oktober
Anmälan MIX grundutbildning

Kurs: MIX fördjupning, dag 4
Datum: 5 september 2024
Plats: digital utbildning
Antal platser: 30
Anmälan: 22 maj, stänger 23 augusti
Anmälan MIX fördjupning

Kurs: MI grundutbildning januari 2025
Datum: 9-10 januari 2025 och 31 januari 2025
Plats: Hotell Savoj, Brunnsgatan 13-15 Jönköping
Antal platser: 20
Anmälan: öppnas 1 november 2024, stänger 23 december 2024
Anmälan MI grundutbildning

Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta karin.froderberg@rjl.se

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. Det kan handla om att omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med våld i nära relationer görs inom ramen för ett antal olika satsningar och i nära samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Pågående aktiviteter och projekt

En överenskommelse om samverkan kring personer som behöver akut boende i annan kommun, har undertecknats av 12 av de 13 kommunerna.

Bostadsöverenskommelsen implementerades under 2022.

En förstudie genomförs i syfte att skapa ett underlag för hur kommunerna på ett klokt och resurseffektivt möter de stärkta kraven av stöd till våldsutövare. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse erbjuda våldsutövande barn och vuxna insatser för att ändra beteende, som en del i att förebygga våld i nära relationer. Exempel på mål med förstudien är att kartlägga hur kommunerna i dagsläget arbetar med våldsutövare, samt att tydliggöra gränsdragning till det arbete som regionen bedriver inom sin verksamhet, Alternativ till våld (ATV).

Förstudien finansieras av Länsstyrelsen. Samtliga kommuner deltar i förstudien som genomförs under perioden mars 2023 till mars 2024.

Projektet syftar till att stödja våldsutsatta att nå stadigvarande boende genom att 1. ta fram en utbildningsinsats om våld i nära relation för länets hyresbolag, samt 2. utöka den nuvarande bostadsöverenskommelsen som finns i länet (läs mer under ”Byte av bostadsort för personer som utsatts för våld i nära relation”). Utbildningsinsatsen utformas och genomförs tillsammans med forskare Marie Eriksson (Linnéuniversitetet) och fokuserar på våldets konsekvenser samt vad bostadsbolagen kan göra i frågan.

Projektet finansieras av Socialstyrelsen. Tolv av länets kommuner deltar i projektet som pågår mars 2023 – hösten 2024.

Avslutade aktiviteter och projekt

Projektet syftade till att undersöka skillnader mellan behov hos våldsutsatta personer och medföljande barn och skyddade boendens resurser att möta behoven. Extra fokus riktades till särskilt utsatta grupper. Uppdraget mynnade ut i ett aktuellt underlag som kan användas för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, samt stödja kommunerna till ökad kvalitetssäkring och behovstillfredsställelse för de våldsutsatta och deras medföljande barn gällande val av skyddat boende.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Fem av länets kommuner deltog i projektet som pågick september 2022 till februari 2023.

Perioden 2021-2023 genomförde Sveriges kommuner och regioner (SKR) kvinnofridssatsningen för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnofridssatsningen var ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansierades delvis med statliga medel. I Region Jönköpings län samordnades arbetet genom ett chefsnätverk där alla kommuner, samt Länsstyrelsen, var representerade. I nätverket diskuterades bland annat ny lagstiftning, forskning och utbildningssatsningar för att socialtjänsten skulle få de verktyg de behövde för att kunna utföra sitt arbete och komma alla människor som söker deras stöd till gagn.

Hösten 2022 gjordes en förstudie för att skapa en bild över kunskapsläget i socialtjänsten och hur behovet ser ut framåt. Under 2023 genomfördes utbildningssatsningar i kommunerna. Arbetet samordnades i chefsnätverket för arbete med våld i nära relationer samt tillsammans med Länsstyrelsen. Projektet pågick perioden september 2022 – december 2023.

”Jag tycker det är bra att utvecklingen av arbetet inom våld i nära relation sker i ungefär samma takt inom hela länet. Frågor hålls levande, det blir en kontinuitet i arbetet”.

- Enhetschef VINR

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. 

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. Hur kommunerna organiserar och benämner sin verksamhet med ekonomiskt bistånd varierar. Oavsett organisation ska verksamheten bedrivas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och är alltid en socialtjänstverksamhet som omfattas av lagens krav på god kvalitet. 

I länet arbetar vi inom området ekonomiskt bistånd tillsammans med omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt med att sprida kunskap om aktuell forskning. Arbetet sker i samverkan med kommuner, länets tre samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, region och Länsstyrelsen.

Sedan 2018 finns även ett nära samarbete med Kommunalt Nätverk för Utveckling, KNUT, som tagit fram och äger några av de metoder (Instrument X, MIX. AMX) som har implementerats inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad.

En viktig del av arbetet är att möjliggöra att finansiering så som till exempel ESF-medel kommer alla kommuner, oavsett storlek, till gagn genom länsövergripande projektansökningar.

Pågående aktiviteter och projekt

Digitalisering är en del i en teknologisk process med syfte att förbättra och effektivisera en verksamhet med hjälp av digital teknik. Syftet med projektet är att stödja kommunerna i att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Genom automatisering minskar administrationen och tid frigörs till verksamhetens kärnuppdraget, det vill säga stöd till egen försörjning genom arbete. 

Det länsgemensamma arbetet sker via nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Nätverket bidrar till att möjliggöra införandet av digitala arbetssätt och på så sätt bana väg för ett värdeskapande socialt arbete nära klienter.

Du kan läsa mer om automatisering av ekonomiskt bistånd här. 

MIX är ett arbetssätt för en enhetlig process som beskriver en individs behov av insatser och stöd. MIX består av ett standardiserat bedömningsinstrument (Instrument X©), framtaget av Kommunalt nätverk för utveckling (KNUT) och ett standardiserat samtalsstöd (Motiverande samtal (MI). Syftet är att denna enhetliga process ska bidra till att öka individers delaktighet i vägen till självförsörjning.

MIX metod- och implementeringsstöd sker genom regionala utbildningsinsatser efter behov, samt stöd till enskilda kommunerna. Arbetet följs regelbundet upp på lokal och regional nivå, i relation till fastställda implementeringsmål. På regional nivå samordnas implementeringsarbetet i ett nätverk bestående av representanter för varje kommun. Uppdraget pågår till juni 2024.

Identiteter, inflytande och inkludering (III) är ett 3-årigt Fortefinansierat forskningsprojekt med syfta att undersöka utfallet av MIX metod- och implementeringsstöd med särskilt fokus på nytta för klienten. Projektet genomförs i form av följeforskning i interaktion med metodstödjare och regionala nätverk för chefer och MIX. Data samlas in genom fokusgruppsintervjuer med deltagare i chefsnätverk, enkätstudie till handläggare samt analys av MIX-akter. Analyser av datamaterial återrapporteras till praktiken och påverkar på så sätt deltagarnas förståelse och därmed inriktning på kommande aktiviteter.

Forskningsprojektet pågår år 2020-2022, med slutredovisning senast februari 2024. 

”Med MIX har vi ett gemensamt arbetssätt i hela länet, vilket underlättar till exempel när handläggare byter kommun. Hela förfarandet, att vi gör likadant, stärker rättssäkerheten för individen och minskar risken för godtyckliga bedömningar”.

- Chef ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. Utifrån de behov som chefer och medarbetare har identifierat i sina kommuner genomförs ett antal prioriterade satsningar i länet. 

Pågående aktiviteter och projekt

Supported Employment (SE) är en metod vars syfte är att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning samt andra missgynnande eller utsatta grupper som vill ha arbete. Personen får stöd i processen med att finna och behålla ett arbete. Metoden ger också ett stöd till arbetsgivaren.

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad metod som bygger på SE. Metoden är utvecklad speciellt för personer med psykisk ohälsa och syftar till att ge personer stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Syftet med uppdraget är att förbättra och säkra metodtrohet och kvalitet för de kommuner i länet som arbetar med SE och IPS. I uppdraget ingår bland annat flera nätverksmöten för coacher samt hitta lämpligt verktyg för utvärdering av sina verksamheter. Uppdraget pågår oktober 2022 till mars 2024. 

”Det är ovärderligt att få hjälp med forskning och omvärldsbevakning inom ett område som arbetsmarknad där det händer så mycket och som även är så tätt knutet till samhällsutvecklingen i stort”.

- Arbetsmarknadsenhetschef

Arbete och delaktighet

Arbete och delaktighet

Ett inkluderande och jämställt samhälle där alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet och försörja sig själv – det är målet vi arbetar för inom området arbete och delaktighet.

Här samlar vi kommunernas utvecklingsarbeten kring arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda.

Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Räkna med oss!

Kommunerna i Jönköpings län har gått ihop i ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare och chefer inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Projektet pågår från januari 2024 till maj 2026 och finansieras med medel av europeiska socialfonden och kommunerna själva. Övriga finansiärer är samordningsförbunden och regionen. Projektet innehåller ett stort antal kompetensutvecklande insatser med fokus på forsknings- och evidensbaserade metoder och samverkan. 

Kommunal Utveckling

Skip to content