Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. 

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. Hur kommunerna organiserar och benämner sin verksamhet med ekonomiskt bistånd varierar. Oavsett organisation ska verksamheten bedrivas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och är alltid en socialtjänstverksamhet som omfattas av lagens krav på god kvalitet. 

I länet arbetar vi inom området ekonomiskt bistånd tillsammans med omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt med att sprida kunskap om aktuell forskning. Arbetet sker i samverkan med kommuner, länets tre samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, region och Länsstyrelsen.

Sedan 2018 finns även ett nära samarbete med Kommunalt Nätverk för Utveckling, KNUT, som tagit fram och äger några av de metoder (Instrument X, MIX. AMX) som har implementerats inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad.

En viktig del av arbetet är att möjliggöra att finansiering så som till exempel ESF-medel kommer alla kommuner, oavsett storlek, till gagn genom länsövergripande projektansökningar.

Pågående aktiviteter och projekt

Digitalisering är en del i en teknologisk process med syfte att förbättra och effektivisera en verksamhet med hjälp av digital teknik. Syftet med projektet är att stödja kommunerna i att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Genom automatisering minskar administrationen och tid frigörs till verksamhetens kärnuppdraget, det vill säga stöd till egen försörjning genom arbete. 

Det länsgemensamma arbetet sker via nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Nätverket bidrar till att möjliggöra införandet av digitala arbetssätt och på så sätt bana väg för ett värdeskapande socialt arbete nära klienter.

Du kan läsa mer om automatisering av ekonomiskt bistånd här. 

MIX är ett arbetssätt för en enhetlig process som beskriver en individs behov av insatser och stöd. MIX består av ett standardiserat bedömningsinstrument (Instrument X©), framtaget av Kommunalt nätverk för utveckling (KNUT) och ett standardiserat samtalsstöd (Motiverande samtal (MI). Syftet är att denna enhetliga process ska bidra till att öka individers delaktighet i vägen till självförsörjning.

MIX metod- och implementeringsstöd sker genom regionala utbildningsinsatser efter behov, samt stöd till enskilda kommunerna. Arbetet följs regelbundet upp på lokal och regional nivå, i relation till fastställda implementeringsmål. På regional nivå samordnas implementeringsarbetet i ett nätverk bestående av representanter för varje kommun. Uppdraget pågår till juni 2024.

Identiteter, inflytande och inkludering (III) är ett 3-årigt Fortefinansierat forskningsprojekt med syfta att undersöka utfallet av MIX metod- och implementeringsstöd med särskilt fokus på nytta för klienten. Projektet genomförs i form av följeforskning i interaktion med metodstödjare och regionala nätverk för chefer och MIX. Data samlas in genom fokusgruppsintervjuer med deltagare i chefsnätverk, enkätstudie till handläggare samt analys av MIX-akter. Analyser av datamaterial återrapporteras till praktiken och påverkar på så sätt deltagarnas förståelse och därmed inriktning på kommande aktiviteter.

Forskningsprojektet pågår år 2020-2022, med slutredovisning senast februari 2024. 

”Med MIX har vi ett gemensamt arbetssätt i hela länet, vilket underlättar till exempel när handläggare byter kommun. Hela förfarandet, att vi gör likadant, stärker rättssäkerheten för individen och minskar risken för godtyckliga bedömningar”.

- Chef ekonomiskt bistånd

Kommunal Utveckling

Skip to content