Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta ida.a.hoglund@rlj.se

Samverkansarbete

Samverkansarbete

En stor del av vårt uppdrag är att få till samverkan inom och mellan olika verksamheter som rör utbildningssektorn. En del av samverkansarbetet är att leda nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare, eller motsvarande funktioner, i kommunerna.

Samverkansarbete

En stor del av vårt uppdrag är att få till samverkan inom och mellan olika verksamheter som rör utbildningssektorn. Vi leder nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare, eller motsvarande funktioner, i kommunerna.

Vi samverkar med bland annat med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen och utifrån behov med andra relevanta aktörer. Det kan till exempel handla om en överenskommelse som behöver upprättas mellan skolverksamhet och barn- och ungdomspsykiatrin. Då är vi behjälpliga som processtöd. Vi kan delta i en arbetsgrupp gällande till exempel våldsprevention med polis och länsstyrelse.

Våra nätverk

Syftet med nätverket är att tillsammans identifiera och analysera strategiska områden inom utbildning, för att arbeta gemensamt med dem i länet. En bra samverkan bygger på ett gott samarbete och en vilja att samverka, alla kommuner tillsammans. Nätverksträffarna innehåller alltid  verksamhetsfrågor, samverkansfrågor och kompetensutveckling för skolcheferna.

Skolcheferna är representerade i ledningssystemet för samverkan.  Information om REKO samt Strategigrupp barn och unga finns på Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och kommunerna.

Kontakt:
Ida Höglund
ida.a.hoglund@rjl.se

Nätverksträffarna för länets elevhälsochefer är en gemensam arena med syfte att dela erfarenheter, bygga nätverk och få möjlighet till kompetensutveckling. Syftet är också att kopplingen till forskning ska vara en självklar del i nätverkets arbete. Detta ska i sin tur leda till högre kvalitet i verksamheten på hemmaplan. Syftet är att träffarna ska identifiera behov i länets kommuner, vilket säkerställs genom deltagarnas inflytande och delaktighet.

Kontakt:
Katarina Wanselius
katarina.wanselius@rlj.se

Nätverksträffarna för länets utvecklingsledare är en gemensam arena med syfte att dela erfarenheter, bygga nätverk och få möjlighet till kompetensutveckling. Syftet är också att kopplingen till forskning ska vara en självklar del i nätverkets arbete. Detta ska i sin tur leda till högre kvalitet i verksamheten på hemmaplan. Syftet är att träffarna ska identifiera behov i länets kommuner, vilket säkerställs genom deltagarnas inflytande och delaktighet.

Kontakt:
Ida Höglund
ida.a.hoglund@rjl.se

Flerspråkighetsnätverket består av representanter från varje kommun. Nätverket jobbar med frågor omkring nyanlända elever, gemensam kompetensutveckling och fjärrundervisning i modersmål.

Vi ordnar varje år en konferens för modersmålslärare och studiehandledare. I Jönköpings län finns cirka 200 modersmålslärare och studiehandledare i mer än 45 olika språk. Syftet är att modersmålslärare och studiehandledare får ta del av aktuella ämnen men också få möjlighet till att utbyta erfarenheter och träffa kollegor från andra kommuner i länet.

Kontakt: 
Pakitta Kiatkulthorn
pakitta.kiatkulthorn@rjl.se

Vi följer frågan om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i regionen då frågan är viktig för kompetensförsörjningen. Vi deltar även vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköpings (HLK) VFU-träffar för att företräda skolchefernas intresse.

Kontakt:
Ida Höglund
ida.a.hoglund@rjl.se

Skolchefsstipendiet

Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus.

Stipendiaterna efter stipendieutdelningen 23 november 2023 : Angelica Andersson, Moa Larsson, Gabriella Claeson, Martina Cederholm Ebuka och Stephanie Kjaer Rasmussen.

Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus. Stipendiet utdelas för genomfört och godkänt examensarbete på grund- och avancerad nivå. Länet kan därmed ses som ett attraktivt län att arbeta i och i sin tur kan det bidra till kompetensförsörjningen.

Vid utdelningen av stipendiet berättar studenterna om sina arbeten. Därefter följer högtidlig stipendieutdelning med efterföljande festligheter. 

Årets stipendier tilldelas följande arbeten

Låt kroppen tala! En observationsstudie om de yngsta barnens samspel i förskolan genom den levda kroppen.
Författare: Angelica Andersson och Moa Larsson.

Ny mening. Punkt. En kvantitativ studie av en gymnasielärares skriftliga respons i svenskämnet och elevernas användning av responsen i en efterkommande uppgift.
Författare: Gabriella Claeson.

Har jag en plats här? En kritisk diskursanalys om mörkhyade barns representation och inkludering i förskolans bilderböcker.
Författare: Martina Cederholm Ebuka, Stephanie Kjaer Rasmussen.

Moa Larsson och Angelica Andersson presenterar sitt arbete Låt kroppen tala! En observationsstudie om de yngsta barnens samspel i förskolan genom den levda kroppen.

Gabriella Claeson presenterar sitt arbete Ny mening. Punkt. En kvantitativ studie av en gymnasielärares skriftliga respons i svenskämnet och elevernas användning av responsen i en efterkommande uppgift.

Stephanie Kjaer Rasmussen och Martina Cederholm Ebuka presenterar sitt arbete Har jag en plats här? En kritisk diskursanalys om mörkhyade barns representation och inkludering i förskolans bilderböcker

Årets stipendiater är utvalda av ca 300 examensarbeten. 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Styrgrupp för partnerskapets tretton kommuner är skolcheferna i respektive kommun.

Våra aktiviteter ska leda till ökad kostnadseffektivitet, kompetenshöjning och/eller kvalitetshöjning för länets kommuner. Vårt arbete ska också stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning samt sprider kunskap om aktuell forskning för att därigenom främja respektive kommuns utbildningsverksamhet.

En del av samverkansarbetet är att leda nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare (eller motsvarande funktioner i kommunerna).

Syftet med skolchefsmötena är att tillsammans identifiera och analysera strategiska områden inom utbildningsområdet att arbeta gemensamt med inom regionen. En bra samverkan kring utbildningsfrågor i länet bygger på ett gott samarbete och en vilja att samverka, alla kommuner tillsammans.

Syftet med nätverksträffarna för utvecklingsledare/chefer och elevhälsochefer är att skapa en gemensam arena för att dela erfarenheter, bygga nätverk och ge möjlighet att ta del av kompetensutveckling. Syftet är också att ha en naturlig koppling till forskning i nätverkens respektive arbete.

För att sprida forskning och främja utvecklat ledarskap har två satsningar gjorts i samverkan med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Rektorsakademin och Skolchefsstipendiet.

Fjärrundervisning i modersmål

Fjärrundervisning i modersmål

Genom fjärrundervisning får länets elever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och om det är lärarbrist.

Vi samverkar i fjärrundervisningen

Genom fjärrundervisning får länets elever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i de språk där det i en kommun finns få elever och om det är lärarbrist.

Fjärrundervisning bedrivs tillsammans med Mediacenter och kommunerna i Jönköpings län. Syftet med fjärrundervisning i modersmål är att erbjuda den undervisning som elever har behov av och rätt till enligt skollagen (2010:800).

Vi jobbar för att

  • öka förutsättningarna att ge elever utbildning enligt skollagen
  • öka tillgång av lärare med rätt modersmål och ämneskunskaper
  • öka förutsättningarna för elever att nå kunskapsmål och värdegrundmål enligt skollagen
  • höja personals och elevers digitala kompetens
  • utveckla pedagogiska/didaktiska metoder för fjärrundervisning
  • utveckla användandet av digitala läromedel för att skapa en större variation i undervisningen
  • öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning oavsett elevens modersmål

Filmer om fjärrundervisning

Studiehandledning
Filmen visar studiehandledning på modersmål via fjärrundervisning och hur samarbetet fungerar mellan lärare och studiehandledare.

Fjärrundervisning i modersmål
Filmen visar exempel på fjärrundervisning på modersmål inom en kommun och mellan kommuner. 

En fjärrlärare gör stor skillnad
I vissa språk är det brist på modersmålslärare och studiehandledare, speciellt i små kommuner. Filmen visar hur stor skillnad en fjärrlärare kan göra för flera kommuner.

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare i Jönköpings län 2023

Föreläsare på förmiddagen var Inga-lill Hafström som är utvecklingsledare på Kommunalt utveckling inom funktionsstödsområdet.

Bildtext: 1. Jenny Olofsson som är utvecklingsledare på Kommunal utveckling inom psykisk hälsa presenterade webbplatsen för Nationella vård- och insatsprogram (VIP). 2. På eftermiddagen föreläste Karin Althén om samarbete mellan vårdnadshavare och skolan. 3. Deltagare på konferensen. 4-6 Gruppdiskussion. 7. Deltagare på konferensen. 8. Nabila Fazat arbetar i Tranås och Linda Zhou arbetar i Habo och Vaggeryd.

Det var 240 förväntansfulla modersmålslärare och studiehandledare som samlades i Huskvarna på sin årliga konferens som anordnas av Kommunal utveckling och länets kommuner.

Temat för konferensen var att möta elever i behov av särskilt stöd. Föreläsare på förmiddagen var Inga-lill Hafström som är utvecklingsledare på Kommunalt utveckling inom funktionsstödsområdet. Inga-lill pratade om att alla elever är unika och har olika behov. – En elev med funktionsnedsättning behöver få en anpassad undervisning och det är vi som vuxna som ska se till att hindren tas bort. Det kan handla om möblering i klassrummet, att man inte ger för många uppgifter på samma gång och att det finns rutiner att följa i undervisningen.

Jenny Olofsson som är utvecklingsledare på Kommunal utveckling inom psykisk hälsa presenterade webbplatsen för Nationella vård- och insatsprogram (VIP).

På eftermiddagen föreläste Karin Althén om samarbete mellan vårdnadshavare och skolan. Hon delade med sig sina egna erfarenheter och upplevelser av samverkan med skolan som vårdnadshavare till barn med NPF-diagnos.

Föreläsningarna varvades med gruppdiskussioner och det var ett högt sorl i lokalen.

– Vi ordnar den här konferensen i utbildningssyfte men också för att det är viktigt att träffa andra och att få chans till erfarenhetsutbyte, säger Pakitta Kiatkulthorn från Kommunal utveckling.

Några deltagarröster:
Nabila Fazat, Tranås:
– Det här är en superviktigt konferens! Jag har hört en del tidigare så jag känner igen mig, så mycket bekräftade det jag redan vet och har erfarenhet av. Men jag blev nyfiken på att läsa mer!

Linda Zhou, Habo och Vaggeryd
– Jätteintressant att lära sig mer inom detta område då jag ha inte så mycket kunskap. Det jag tar med mig är att elever med ADHD behöver att jag som lärare är tydlig i undervisningen med tydliga krav och struktur. Men även att det gäller alla elever, att det är bra för alla. Det är en förmån att få vara med på den här konferensen, den är jättebra!

Text: Ninna Ekstrand
Bild: Ninna Ekstrand och Pakitta Kiatkulthorn

Rektorsakademin

Rektorsakademin

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin.

Kompetensutveckling för rektorer

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin. Vid träffarna medverkar forskare och föreläsare som presenterar aktuella ämnen som är relevanta för utbildningssektorn. Därefter förs handledda gruppdiskussioner för kunskapsspridning och för att dela erfarenheter med syftet att skapa förutsättning för samverkan, stärka kompetensen och utveckla rektorernas ledarskap. Exempel på forskare och föreläsare som deltagit under rektorsakademin är: Lars Svedberg, Niclas Rönnström och Marika Andersson. 

”Rektorsakademin är ett unikt tillfälle för skolledare i länet att få professionell kompetensutveckling och samtidigt stärka nätverken tillsammans med sina kollegor i länet. Att lära tillsammans och av varandra ser vi som en framgångsfaktor för länets kommuner.”
Per-Erik Lorentzon, barn och utbildningschef i Vaggeryds kommun.

Rebecka Florin Sädbom, universitetslektor i didaktik, leder en av eftermiddagens gruppdiskussioner på Rektorsakademin.

Utbildning

Utbildning

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Det innebär att vi arbetar med kompetensutveckling för kommunernas utbildningsverksamhet.

Vårt arbete ska även stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning och sprider kunskap om aktuell forskning.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring.

Fjärrundervisning i modersmål

Genom fjärrundervisning får länets elever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och om det är lärarbrist.

Rektorsakademin

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin.

Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus.

Samverkansarbete

En stor del av vårt uppdrag är att få till samverkan inom och mellan olika verksamheter som rör utbildningssektorn. En del av samverkansarbetet är att leda nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare, eller motsvarande funktioner, i kommunerna.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Kommunal Utveckling

Skip to content