Samverkansarbete

En stor del av vårt uppdrag är att få till samverkan inom och mellan olika verksamheter som rör utbildningssektorn. En del av samverkansarbetet är att leda nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare, eller motsvarande funktioner, i kommunerna.

Samverkansarbete

En stor del av vårt uppdrag är att få till samverkan inom och mellan olika verksamheter som rör utbildningssektorn. Vi leder nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare, eller motsvarande funktioner, i kommunerna.

Vi samverkar med bland annat med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen och utifrån behov med andra relevanta aktörer. Det kan till exempel handla om en överenskommelse som behöver upprättas mellan skolverksamhet och barn- och ungdomspsykiatrin. Då är vi behjälpliga som processtöd. Vi kan delta i en arbetsgrupp gällande till exempel våldsprevention med polis och länsstyrelse.

Våra nätverk

Syftet med nätverket är att tillsammans identifiera och analysera strategiska områden inom utbildning, för att arbeta gemensamt med dem i länet. En bra samverkan bygger på ett gott samarbete och en vilja att samverka, alla kommuner tillsammans. Nätverksträffarna innehåller alltid  verksamhetsfrågor, samverkansfrågor och kompetensutveckling för skolcheferna.

Skolcheferna är representerade i ledningssystemet för samverkan.  Information om REKO samt Strategigrupp barn och unga finns på Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och kommunerna.

Kontakt:
Ida Höglund
ida.a.hoglund@rjl.se

Nätverksträffarna för länets elevhälsochefer är en gemensam arena med syfte att dela erfarenheter, bygga nätverk och få möjlighet till kompetensutveckling. Syftet är också att kopplingen till forskning ska vara en självklar del i nätverkets arbete. Detta ska i sin tur leda till högre kvalitet i verksamheten på hemmaplan. Syftet är att träffarna ska identifiera behov i länets kommuner, vilket säkerställs genom deltagarnas inflytande och delaktighet.

Kontakt:
Katarina Wanselius
katarina.wanselius@rlj.se

Nätverksträffarna för länets utvecklingsledare är en gemensam arena med syfte att dela erfarenheter, bygga nätverk och få möjlighet till kompetensutveckling. Syftet är också att kopplingen till forskning ska vara en självklar del i nätverkets arbete. Detta ska i sin tur leda till högre kvalitet i verksamheten på hemmaplan. Syftet är att träffarna ska identifiera behov i länets kommuner, vilket säkerställs genom deltagarnas inflytande och delaktighet.

Kontakt:
Ida Höglund
ida.a.hoglund@rjl.se

Flerspråkighetsnätverket består av representanter från varje kommun. Nätverket jobbar med frågor omkring nyanlända elever, gemensam kompetensutveckling och fjärrundervisning i modersmål.

Vi ordnar varje år en konferens för modersmålslärare och studiehandledare. I Jönköpings län finns cirka 200 modersmålslärare och studiehandledare i mer än 45 olika språk. Syftet är att modersmålslärare och studiehandledare får ta del av aktuella ämnen men också få möjlighet till att utbyta erfarenheter och träffa kollegor från andra kommuner i länet.

Kontakt: 
Pakitta Kiatkulthorn
pakitta.kiatkulthorn@rjl.se

Vi följer frågan om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i regionen då frågan är viktig för kompetensförsörjningen. Vi deltar även vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköpings (HLK) VFU-träffar för att företräda skolchefernas intresse.

Kontakt:
Ida Höglund
ida.a.hoglund@rjl.se

Kommunal Utveckling

Skip to content