Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Styrgrupp för partnerskapets tretton kommuner är skolcheferna i respektive kommun.

Våra aktiviteter ska leda till ökad kostnadseffektivitet, kompetenshöjning och/eller kvalitetshöjning för länets kommuner. Vårt arbete ska också stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning samt sprider kunskap om aktuell forskning för att därigenom främja respektive kommuns utbildningsverksamhet.

En del av samverkansarbetet är att leda nätverk för länets skolchefer, elevhälsochefer, flerspråkighet samt utvecklingsledare (eller motsvarande funktioner i kommunerna).

Syftet med skolchefsmötena är att tillsammans identifiera och analysera strategiska områden inom utbildningsområdet att arbeta gemensamt med inom regionen. En bra samverkan kring utbildningsfrågor i länet bygger på ett gott samarbete och en vilja att samverka, alla kommuner tillsammans.

Syftet med nätverksträffarna för utvecklingsledare/chefer och elevhälsochefer är att skapa en gemensam arena för att dela erfarenheter, bygga nätverk och ge möjlighet att ta del av kompetensutveckling. Syftet är också att ha en naturlig koppling till forskning i nätverkens respektive arbete.

För att sprida forskning och främja utvecklat ledarskap har två satsningar gjorts i samverkan med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Rektorsakademin och Skolchefsstipendiet.

Kommunal Utveckling

Skip to content