Friluftsliv

Friluftsliv

Att aktivt arbeta med friluftslivsutveckling är en kostnadseffektiv insats för en kommun. Det ger högre livskvalitet, förbättrad folkhälsa, spar sjukvård och ökar attraktivitet till en plats att leva, verka och bo på.

Att aktivt arbeta med friluftslivsutveckling är en kostnadseffektiv insats för en kommun. Det ger högre livskvalitet, förbättrad folkhälsa, spar sjukvård och ökar attraktivitet till en plats att leva, verka och bo på. Friluftsliv spänner dessutom över fler politikerområden: miljö och klimat, besöksnäring, utbildning/forskning och kultur- och idrott. Det ger även ökad turism, vilket genererar skatteintäkter till kommunerna. En tydlig koppling finns till den regionala Besöksnäringsstrategin där dessa temaområden lyfts: Natur – Kultur – Evenemang och Måltid. Målet med arbetet är att hitta en stabilare struktur för arbetet med friluftslivsutveckling, och att lyfta friluftslivet som ett arbetsfält inom varje kommun.

Så här arbetar vi

Friluftslivet bidrar på många olika sätt till regional utveckling. Närheten till naturen och att underlätta på olika sätt så att alla har möjlighet att kunna ta sig ut i naturen är värdefullt både för kommuninvånaren och besökaren.

Arbetet med friluftslivutveckling sker på olika plan och i olika nätverk då frågan utöver kultur och fritid berör stadsutveckling, grön och blå infrastruktur, civilsamhället, forskning med mera. Basen för arbetet är dessa nätverk: 

  • Arbetsutskottet för friluftsliv – där tre fritidschefer representerar
  • Friluftslivsutvecklingsnätverket – ett nätverk med de tjänstepersoner som arbetar med friluftsliv på de olika kommunerna (utveckling, drift och skötsel och turism).
  • Ledsamordning av Smålandsleden – där Kommunal utveckling har den rollen tillsammans med Regional utveckling. Kommunerna är ledförvaltare och ledansvariga i den organisationen.

En åtgärd kan relativt lätt bli en insats för flera olika kommunala uppdrag. En skolskog eller ett tak kan nyttjas av skolverksamheter, öppna fritidsgårdar, föreningslivet, naturturistföretag och inte minst allmänheten bara för att ta ett exempel.

Utvecklingsområden

Tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköpings University pågår nu en dialog hur vi kan fördjupa samarbetet kring utomhuspedagogik och se till att praktik och forskning går hand i hand.

Det är många aktörer som arbetar för att bidra till att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen Sveriges friluftlivsmål. Vi fokuserar på att hitta en tydlig röd tråd från det lokala, via det regionala till det nationella. Vem gör vad? Vilket stöd behövs och till vem? Hur kan vi komplettera varandra? Hur optimerar vi nyttan i var och ens arbete och undviker dubbelarbete?

Vi har varit med som samtalspart i framtagandet av ett nationellt ramverk för vandringsleder. Myndigheterna skjuter till pengar med förbehållet att vi arbetar med de verktyg som tagits fram via det nationella ramverket för vandringsleder. Samverkan kring Smålandsleden har funnits sedan 2012. Just nu håller vi på att stärker upp ledorganisationen i sin helhet enligt de riktlinjer som ramverket föreslår. 

En gemensam informationsplattform kring fiskefrågor kommer att tas fram av Sportfiskarnas regionkontor. Vi sitter med i styrgruppen för detta arbete tillsammans med Länsstyrelsen, representanter för fiskevattenägarna, representant för naturturismen och Smålands Turism. Syftet är att underlätta, utveckla och fördjupa kunskapsspridningen kring fiske för både kommuninvånare och besökare.

Att vägvisa ut i naturen är mist lika viktigt som tillrättaläggandet av natur för att fler skall ha möjlighet att hitta ut. En del i det arbetet är att arbeta med digital naturvägledning i form av APPAR, QR-koder, berättelsekartor osv. Arbete pågår för att synkronisera länets 13 kommuner kring dessa frågor.

Föreningsliv

Föreningsliv

Föreningsliv och civilsamhälle bidrar till en helhet inom fritidsområdet. Möjlighet ges till rekreation, fysisk aktivitet och återhämtning vilket bidar till ökat psykiskt- och fysiskt välmående för invånarna. 

Föreningsliv och civilsamhälle bidrar till en helhet inom fritidsområdet. Möjlighet ges till rekreation, fysisk aktivitet och återhämtning vilket bidar till ökat psykisk- och fysiskt välmående för invånarna. Målet med verksamheten är att ge förutsättningar för föreningslivet att fortsätta växa, utvecklas och hitta nya vägar att nå invånarna med insatser och aktiviteter för alla.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där föreningsutvecklare i länets kommuner är representerade.

Utvecklingsområden

Tillsammans med Linnéuniversitetet är syftet att erbjuda kommuners föreningsutvecklare en utbildning med fokus på barn och ungdomars idrottande. Ämnen i utbildningen är bland annat goda idrottsliga utvecklingsmiljöer, aktivitetsytor för organiserad och spontan idrott samt morgondagens idrott.

Ett antal olika initiativ finns för personer med funktionsnedsättning. Bland annat Pluspolakortet som erbjuds för den som är i behov av extra stöd. Då ges möjlighet att ta med en person till kostnadsfritt på olika evenemang och aktiviteter inom kultur och fritid. Vidare finns samarbete med ParaMe där man som förening kan lägga upp aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med föreningar görs på fler plan. Bland annat genom att se över befintliga bidragssystem. Men också på vilket sätt kommunala struktur skulle kunna öka tillgängligheten för alla genom exempel friare bokningssystem och lägre föreningstaxor. Vidare finns samarbetet med Riksidrottsförbundet Småland där vi ser över hur vi kan ge bästa förutsättningar för barn- och ungdomar. Exempel genom utbildningsdagar och gemensamma processdagar.

I Jönköpings län finns hälsocenter representerade i alla våra 13 kommuner. Hälsocenter bedriver friskvård utifrån respektive individs förutsättningar och förmågor. I dialog och rådgivning tillsammans med hälsocoach kan en långsiktig plan om beteendeförändring och sunda vanor påbörjas. En viktig faktor i arbetet är att nå föreningslivet. Föreningslivet är en plattform för social aktivitet och nätverksskapande vilket inte minst ger positiva effekter för ett hälsosamt psykiskt mående.

Bad- och simanläggningar

Bad- och simanläggningar

Med bad- och simanläggningar är syftet att ge förutsättningar för tillgänglighetsanpassad verksamhet för rörelse och fysisk aktivitet, vilket bidrar till en god hälsa och nytta för invånaren.

Med bad- och simanläggningar är syftet att ge förutsättningar för tillgänglighetsanpassad verksamhet för rörelse och fysisk aktivitet, vilket bidrar till en god hälsa och nytta för invånaren. Målet är att genom samverkan och samarbete skapa hållbara förutsättningar att fler når våra bad- och simanläggningar.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där enhetscheferna inom bad- och simanläggningar i länets kommuner är representerade. Även utbildnings- och kompetenshöjandeinsatser för badpersonal genomförs återkommande bland annat inom simlärarutbildning, bemötande och digitalisering.

Utvecklingsområden

Samarbetet syftar till att utveckla regional tillgång till bad- och simhallar och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna. Vidare syftar samarbetet att kunna erbjuda barn och unga likställd verksamhet men med en kostnadseffektiv samverkan.

Energikris råder på många delar av Europa och även i Sverige är krisen märkbar. Ett regeringsuppdrag finns att se över respektive verksamhet för att genomföra ett antal energiomställningar och energibesparingar. Det innebär för våra bad- och simanläggningar att genomföra en översyn i vilka verksamheter och delar kan vi spara in på vår energiförsörjning. Tillsammans med Länsstyrelsen och RF SISU Småland tar vi gemensamt kraft tag kring detta.

I Jönköpings län finns hälsocenter representerade i alla våra 13 kommuner. Hälsocenter bedriver friskvård utifrån respektive individs förutsättningar och förmågor. I dialog och rådgivning tillsammans med hälsocoach kan en långsiktsplan om beteendeförändring och sunda vanor påbörjas. Samarbete mellan hälsocenter och våra bad- och simanläggningar är viktiga. Då möjlighet till rekreation och rehabilitering är tydlig.

Tillsammans med Svenska  Livräddningssällskapet har vi kunna skräddarsy utifrån kommunernas behov kunna förlägga utbildningar inom badmästaryrket inom regionen vilket medför konstans- och tidseffektivt.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar

Inom området fritid- och idrottsanläggningar i länet är syftet att öka tillgängligheten av yta för fritid och fysiskt aktivitet. 

Inom området idrott- och fritidsanläggningar i länet är syftet att öka tillgängligheten av yta för fritid och fysiskt aktivitet. Målet är att genom samverkan och samarbetet mellan kommuner ge förutsättningar för en hållbar anläggningsutveckling som ger fler förutsättningar till fysisk aktivitet för våra invånare.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där enhetscheferna inom idrottsanläggningar i länets kommuner är representerade. Även utbildnings- och kompetenshöjandeinsatser för idrottsplatsarbetare genomförs återkommande bland annat inom bemötande, arbetsmiljö och skötselutbildningar. 

Utvecklingsområden

Tillsammans med Qulturum finns ett påbörjat förbättringsarbete. Vi ser över ramarna för arbetet inom idrottsanläggningar. Förbättringsarbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personal och besökare.

Samarbetet syftar till att utveckla regional tillgång till idrottsanläggningar och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna. Vidare syftar samarbetet till att kunna erbjuda barn och unga likställd verksamhet men med en kostnadseffektiv samverkan.

Rollen som idrottsplatsarbetare har förändrats och ställer högre krav på maskinell och pedagogiks kunskap. Just nu pågår en översyn där vi ser över vilka ny typer av kompetensförsörjning behövs. Det handlar bland annat om samtalsmetodik, konflikthantering och olika typer av digitala skötselrådgivningar.

Tillsammans med idrottsliga specialförbund som fotbollsförbundet, ishockeyförbundet och handbollsförbundet förs dialog hur vi skapar bäst förutsättningar för våra idrottsföreningar. Allt ifrån specifika skötselutbildningar till generella reglementes förändringar.

Öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länet syftar till att stärka länets kommuner inom ungdomsdelaktighet, trygga mötesplatser för unga och social hållbarhet. 

Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länet syftar till att stärka länets kommuner inom ungdomsdelaktighet, trygga mötesplatser för unga och social hållbarhet. Målet är att genom samverkan mellan kommuner och i samarbetet med regionala aktörer ge förutsättningar för en främjande och förebyggande fritidsverksamhet för våra barn- och unga.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där enhetscheferna inom den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länets kommuner är representerade. Även utbildnings- och kompetenshöjandeinsatser för fritidsledare genomförs återkommande bland annat inom pedagogik, samtalsmetodik och våldsprevention.

Utvecklingsområden

Kvalitetetsarbetet inom den öppna fritids- och ungdomsverksamheten genomförs genom årliga enkäter på deltagar-, enhets-, och kommunnivå och redovisas genom årliga analysseminarier och chefsnätverksträffar. Genom ett robust uppföljningssystem med relevanta och trovärdiga nyckeltal för verksamheterna skapar vi förutsättningar för långsiktigt systematiskt förbättringsarbete.

Sedan 2021 genomförs implementering av chartern i den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länets kommuner. Chartern är europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Chartern bygger på centrala europeiska policydokument och en samlad europeisk kunskap om vad som krävs driva en kvalitativ verksamhet som uppnår uppsatta mål. Den synliggör utvecklingsbehov avseende alla sidor av verksamheten, från policy till praktik..

Ungdomsinflytande är ett viktigt incitament i den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Just nu stärker vi länets kommuner i organisera arbetsrutiner så ungdomsinflytande blir en viktig del i det dagliga arbetet. Där man har fokus på ungdomsinflytande och strävar efter att ungdomarna själva är med och formar verksamheten

Tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköpings University pågår nu en dialog hur vi kan fördjupa samarbetet genom deras befintliga utbildningar. Bland annat genom att erbjuda tilläggsutbildningar för fritidsledare som har genomgått en 2-årig folkhögskoleutbildning.

Fritid

Fritid

Vårt uppdrag är att tillsammans med länets kommuner utveckla verksamheterna inom fritid: öppen fritids- och ungdomsverksamhet, Idrott och friluftsanläggningar, bad- och simanläggningar föreningsliv och friluftsliv i Jönköpings län.

Syftet är att skapa förutsättningar för förbättringar för kommunerna i vår region. Vi vill även att samverkan mellan kommuner och olika regionala aktörer ska öka – främst med Regional utveckling, Riksidrottsförbundet Småland, Svenskt friluftsliv medlemsorganisationer, sektion folkhälsa, Småland Turism och Länsstyrelsen.

Öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länet syftar till att stärka länets kommuner inom ungdomsdelaktighet, trygga mötesplatser för unga och social hållbarhet. 

Idrotts- och fritidsanläggningar

Inom området fritid- och idrottsanläggningar i länet är syftet att öka tillgängligheten av yta för fritid och fysiskt aktivitet. 

Bad- och simanläggningar

Med bad- och simanläggningar är syftet att ge förutsättningar för tillgänglighetsanpassad verksamhet för rörelse och fysisk aktivitet, vilket bidrar till en god hälsa och nytta för invånaren.

Föreningsliv

Föreningsliv och civilsamhälle bidrar till en helhet inom fritidsområdet. Möjlighet ges till rekreation, fysisk aktivitet och återhämtning vilket bidar till ökat psykiskt- och fysiskt välmående för invånarna. 

Friluftsliv

Att aktivt arbeta med friluftslivsutveckling är en kostnadseffektiv insats för en kommun. Det ger högre livskvalitet, förbättrad folkhälsa, spar sjukvård och ökar attraktivitet till en plats att leva, verka och bo på.

Startsida

Tretton kommuner i samverkan

I Jönköpings län tänker vi tillsammans och använder våra resurser på ett smart sätt.

Våra områden vi arbetar inom

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet sker i nätverk i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

Läs om:
Vårt uppdrag
Länets kommuner i samverkan
Kommuner och region i samverkan
Forskning
Systematiskt förbättringsarbete
Kompetensutveckling

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Vårt uppdrag är att stötta länets socialtjänster i forsknings- och utvecklingsarbete. Alla delar av socialtjänstens områden ingår- från det förebyggande arbetet på familjecentralerna och ungdomsmottagningarna till arbetet med utredning, öppna insatser och uppföljning av vård för barn som är placerade. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen om barns rättigheter och stärka barnrättsperspektivet i socialtjänsten.

Vårt mål är att utveckla socialtjänstens barn- och ungdomsvård så att barn och unga i Jönköpings län möter bästa möjliga socialtjänst.

Läs om:
Handläggning och dokumentation
Barn och unga som är placerade
öppenvård
Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa
Familjecentraler

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential.

I samskapande med länets kommuner och Region Jönköpings län arbetar vi för en psykiatri med fokus på återhämtning för att länets invånare ska kunna uppleva psykisk hälsa.

Läs om:
Recovery College
Peer
Peer support
Nationella vård- och insatsprogrammet
Kompetensutveckling
Suicidprevention
Forskning boendestöd
Individanpassat stöd till arbete (IPS)

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner.

Vi arbetar inom fyra prioriterade områden i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Läs om:
Vårt uppdrag
Samverkan
Jämlikhet
Delaktighet och inflytande
Kunskap och kompetens

Vi arbetar med att utveckla missbruks- och beroendevården utifrån bästa tillgängliga kunskap, professionell expertis och brukarnas erfarenheter. Vi gör det tillsammans med chefer och medarbetare i länets kommuner.

Samverkan sker på både lokal, regional och nationell nivå och ger förutsättningar för kvalitets-, verksamhets- och kompetensutveckling inom området.

Läs om:
Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Samverkan
Kunskap och kompetens

Ett inkluderande och jämställt samhälle där alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet och försörja sig själv – det är målet vi arbetar för inom området arbete och delaktighet.

Här samlar vi kommunernas utvecklingsarbeten kring arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.

Läs om: 
Arbetsmarknad
Ekonomiskt bistånd
Våld i nära relationer (VINR)
Räkna med oss!

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Det innebär att vi arbetar med kompetensutveckling för kommunernas utbildningsverksamhet.

Vårt arbete ska även stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning och sprider kunskap om aktuell forskning.

Läs om:
Vårt uppdrag
Fjärrundervisning i modersmål
Rektorsakademin
Skolchefsstipendiet
Samverkansarbete 

Vårt uppdrag är att tillsammans med länets kommuner utveckla verksamheterna inom fritid, föreningsliv och friluftsliv i Jönköpings län.

Syftet är att skapa förutsättningar för förbättringar för kommunerna i vår region. Vi vill även att samverkan mellan kommuner och olika regionala aktörer ska öka – främst med Regional utveckling, Riksidrottsförbundet Småland, sektion folkhälsa, Småland Turism och Länsstyrelsen.

Läs om:
Öppen fritids- och ungdomsverksamhet
Idrotts- och fritidsanläggningar
Bad- och simanläggningar
Föreningsliv
Friluftsliv

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Vi verkar för samsyn, samarbete och kompetensutveckling för att tillsynen ska vara resurseffektiv och jämlik.

Läs om:
Vårt uppdrag
Aktiviteter

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för våldsbrott eller sexualbrott och barn under 15 år som är misstänkta för sexualbrott. Här samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och psykolog för att möta barnet istället för att barnet ska slussas runt mellan olika myndigheter.

På Barnahus arbetar samordnare som leder samverkan, ger rådgivning till länets socialtjänster och sprider kunskap om våld och övergrepp mot barn.

Läs om:
Vad är Barnahus?
Information till barn och ungdomar
Vanliga reaktioner efter våld och övergrepp
Har ditt barn varit på Barnahus?
Ska du följa med ditt barn till Barnahus?
Krisstöd
Om du är orolig för ditt barn
Du som möter barn i ditt arbete

Familjehemsresursen är en länsgemensam verksamhet som rekryterar familjer till uppdrag som familjehem.

Vår uppgift är att sprida information om behovet av familjehem på olika sätt i samhället och erbjuder utbildning och fortbildning till de familjehem som är knutna till oss.

Läs om:
Vårt uppdrag
Vill du bli familjehem?
Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?
Vanliga frågor och svar
För yrkesverksamma

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansarena mellan länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, fackförbundet Kommunal samt kommunala och privata utbildare. VO-College finns i hela Sverige på både nationell, regional och lokal nivå.

Syftet med samverkan är att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg och att utbildningarna ger den kompetens som arbetsgivarna behöver till sina olika verksamheter. Vi arbetar för att möta framtidens stora behov av hög kompetens inom vård och omsorg.

Läs mer här.

Verksamhetsförlagd utbildning är ett länsgemensamt uppdrag där vi på Kommunal utveckling företräder länets tretton kommuner i samarbetet med Hälsohögskolan i Jönköping.

Uppdraget innefattar VFU för socionomer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor (grund och specialist).

Läs mer här.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar digitaliserad region som möter välfärdens utmaningar genom att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut.

I samverkan skapar vi förutsättningar för att använda data, teknik och innovation som en strategisk resurs i våra kommuners verksamheter.

Läs om:
Vårt uppdrag
Digitalliseringssamverkan
Aktuella projekt

Vill du lära dig något nytt eller bli bättre på det du redan kan? Våra utbildningar vänder sig till dig som är yrkesverksam i Jönköpings län inom kommun och region. Vi arrangerar både fysiska och digitala kurser inom olika områden.

Läs mer här.

Händer hos oss!

Den 7 maj var länets socialchefer och delar av Kommunal utvecklings ledningsgrupp på studiebesök på Göteborgsregionen. GR är 13 kommuner som samverkar kring forskning och utveckling och ordnar utbildningar. Vi fick en inspirerande dag om hur de initierar, driver och implementerar utvecklingsprojekt.

”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021–2030”, var fokus på Kungsporten den 26 april för att förverkliga det vi lovat varandra i det strategidokument som länets kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar antagit. Nära vård och ny socialtjänstlag och dess omställningsarbete går hand i hand. Länets kommundirektörer, socialchefer, skolchefer och kultur- och fritidschefer, representanter från regionen och Kommunal utveckling m.fl. i samtal om hur vi tillsammans fortsätter vårt arbete.
Samverkan där många bestämmer sig att ta steg i samma riktning. När vi är många som tillsammans rör oss i önskad och nödvändig omställning åstadkommer vi mer.

IoT projektet pågår t.o.m 250131. Under verksamhetsåret 2024 ska en förvaltningsorganisation fastställas av kommundirektörerna i Jönköpings län för IoT.

Då kan du titta på vår film Glimtar från vår verksamhetsberättelse 2023. (Scrolla ner på sidan). Vill du veta mer kan du läsa hela vår verksamhetsberättelse.

Välkommen till en ny termin på Recovery College!

Under vårterminen (februari – augusti) erbjuder vi ett varierat utbud av kurser och föreläsningar som syftar till att stödja återhämtning. Samtliga är kostnadsfria. Du väljer själv vilken eller vilka som kan vara till nytta för dig och var i länet du vill gå.

Kurserna är öppna för alla från 18 år och uppåt. Både privatpersoner och yrkesverksamma är välkomna. Du kan gå en kurs eller på en föreläsning i syfte att lära mer om ett ämne – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning. Om du är ny på Recovery College så börja gärna med att anmäla dig till 1 kurs för att pröva om detta är ett koncept som passar dig.

Våra kurser hittar du i vårt kursutbud VT 2024.

Kommunal utveckling bjuder in Dig till en inspirerande IoT-dag fylld med möjligheter och insikter där målet är att bringa kunskap om hur vi med hjälp av IoT kan lösa nuvarande och kommande samhällsutmaningar. Dagen vänder sig till dig som har koppling till vår länsgemensamma IoT-satsning genom att du arbetar inom kommun, kommunalt bolag, region eller annan organisation.

Sista anmälningsdag är 16 maj.

Läs mer om IoT-dagen och anmäl dig

Yrkesresan Missbruk och beroende befinner sig i produktionsfasen och lanserar de första kurserna i mars 2025. Nu byter denna Yrkesresa namn till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende.

Några argument som grund för byte av namn:
– I flera kommuner har socialtjänsten valt bort ordet missbruk och använder idag skadligt bruk och beroende.
– Inom hälso- och sjukvård är ordet missbruk mindre vanligt, särskilt vid dokumentation, skadligt bruk och beroende används.
– Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan flera år tillbaka ansett att ordet missbruk på sikt bör fasas ut i styrande dokument och att begreppet skadligt bruk och beroende bör användas.
– Viktigt att skapa en gemensam begreppsbild och för att minska stigmatiseringen.

Smålandsleden sträcker sig genom länets alla tretton kommuner och är sammantaget 90 mil lång. Region Jönköpings län har nu beviljats drygt sex miljoner i stöd för en investering i Smålandsleden. Medel kommer från EU:s landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar stödet. Projektet innefattar investeringar i alla länets tretton kommuner och är en viktig insats för länets plats- och destinationsutveckling.

– Att få projektet beviljat ger en rejäl vitamininjektion för alla inblandade. Dessa nationella medel tydliggör att det krävs flera nivåer av samverkan för att hitta en långsiktig hållbar lösning på ledutveckling i Sverige. Smålandsleden är en pusselbit, där kommunerna har den verkliga nyckelrollen medan vår roll är att stötta dem i deras arbete, säger Lisa Bergström, utvecklare regionalt friluftsliv, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län.

Projektet pågår under ett år och ska vara klart 28 februari 2025.

Läs mer om stödet till Smålandsleden.

Införandet av MittVaccin i Region Jönköpings län startades under pandemin inför att covid-vaccinationer skulle ges till stora delar av befolkningen.

Nu har Region Jönköpings län vunnit Cambio Awards 2024 som första region i landet att samla alla vaccinationer i hela Jönköpings län, inklusive alla kommuner, i MittVaccin Journal för en intern sammanhållen journal.

Region Jönköpings län vinner Cambio Awards 2024 för att framgångsrikt hanterat ett komplext digitalt projekt.

– Det här är ett resultat av nära samarbete mellan Kommunal utvecklings team för digitalisering och sektion Ehälsa. Ett fint exempel på vad god samverkan mellan kommunerna och regionen kan leda till, säger Carolina Sanderberg, utvecklingschef Digitalisering, Kommunal utveckling.

Bild: Carolina Sanderberg, utvecklingschef Digitalisering, Kommunal utveckling. Carolina Andersson, systemförvaltare för MittVaccin och e-hälsoutvecklare på sektion e-hälsa på folkhälsa och sjukvård. Caroline Wiklund, apotekare på sektion e-hälsa på Folkhälsa och sjukvård.

Läs mer om utmärkelsen.

Den 17 januari 2024 startade en skräddarsydd uppdragsutbildning på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University för yrkesverksamma fritidsledare i Jönköpings län. Utbildningen är en av de första i sitt slag i Sverige och målet är att rusta fritidsledare för att skapa så trygga mötesplatser som möjligt för ungdomar.

HLK och Kommunal utveckling i samverkan med Region Jönköping läns samtliga 13 kommuners fritidsförvaltningar står bakom uppdragsutbildningen. Utbildningen kommer bland annat beröra hur man bättre kan samverka med andra aktörer i samhället, som exempelvis kulturskolan och föreningslivet.

Läs mer om den nystartade utbildningen.

”Kommunal utveckling är en arena för samverkan i länet där vi tillsammans inom våra områden driver arbetet och utvecklingen framåt.”

- Ann-Marie Nilsson, ordförande Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

"För att vi ska klara framtidens utmaningar samtidigt som vi förbättrar medborgarnas möjligheter så måste vi samverka och göra saker tillsammans. Det blir bättre, mer effektivt, men också roligare."

Kommunal Utveckling

Skip to content