Öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länet syftar till att stärka länets kommuner inom ungdomsdelaktighet, trygga mötesplatser för unga och social hållbarhet. 

Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länet syftar till att stärka länets kommuner inom ungdomsdelaktighet, trygga mötesplatser för unga och social hållbarhet. Målet är att genom samverkan mellan kommuner och i samarbetet med regionala aktörer ge förutsättningar för en främjande och förebyggande fritidsverksamhet för våra barn- och unga.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där enhetscheferna inom den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länets kommuner är representerade. Även utbildnings- och kompetenshöjandeinsatser för fritidsledare genomförs återkommande bland annat inom pedagogik, samtalsmetodik och våldsprevention.

Utvecklingsområden

Kvalitetetsarbetet inom den öppna fritids- och ungdomsverksamheten genomförs genom årliga enkäter på deltagar-, enhets-, och kommunnivå och redovisas genom årliga analysseminarier och chefsnätverksträffar. Genom ett robust uppföljningssystem med relevanta och trovärdiga nyckeltal för verksamheterna skapar vi förutsättningar för långsiktigt systematiskt förbättringsarbete.

Sedan 2021 genomförs implementering av chartern i den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i länets kommuner. Chartern är europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Chartern bygger på centrala europeiska policydokument och en samlad europeisk kunskap om vad som krävs driva en kvalitativ verksamhet som uppnår uppsatta mål. Den synliggör utvecklingsbehov avseende alla sidor av verksamheten, från policy till praktik..

Ungdomsinflytande är ett viktigt incitament i den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Just nu stärker vi länets kommuner i organisera arbetsrutiner så ungdomsinflytande blir en viktig del i det dagliga arbetet. Där man har fokus på ungdomsinflytande och strävar efter att ungdomarna själva är med och formar verksamheten

Tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköpings University pågår nu en dialog hur vi kan fördjupa samarbetet genom deras befintliga utbildningar. Bland annat genom att erbjuda tilläggsutbildningar för fritidsledare som har genomgått en 2-årig folkhögskoleutbildning.

Kommunal Utveckling

Skip to content