Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Chefsnätverken har en central roll i arbetet. I nätverken får man del av varandras erfarenheter, lär av varandra och bidrar med kunskap. Kunskapen förmedlas sen vidare till hemkommunen. Chefsnätverket prioriterar även och styr vad de vill att länssamarbetet ska fokusera på.

Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Det sker nationell styrning av funktionshinderområdet genom lagändring, resultat av kontroller gjorda av tillsynsmyndighet samt resultaten av prioriterade regeringsuppdrag för området. Genom rollen som regional stödstruktur (RSS) så är det Kommunal utveckling som sprider och förmedlar nya information och kunskap till kommunerna. Vi förmedlar även kommunernas behov upp till den nationella nivån.

  • Yrkesspecifika kurser och utbildningar som är riktad till redan anställda i kommunerna
  • Samverkar med utbildare för stödpedagogutbildningen
  • Omvärldsbevakar och följer forskningen inom området
  • Är kommunernas representanter i arbetsgrupper både på regional och nationell nivå och bidrar med funktionshinderperspektiv i olika förbättringsarbeten.

Kunskap och kompetens har prioriterats högst under flera år och det fortsätter vi med. Funktionshinderområdet har till skillnad från flera andra verksamhetsområden inte haft några statliga satsningar, vilket medfört att länets kommuner själva ändå valt att prioritera området och gjort det i samverkan.

Vi har en central roll att samordna och arrangera. Vi arbetar för att attraktiviteten inom yrket ska höjas och att rekryteringen av medarbetare till funktionshinderområdet ska underlättas.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong.

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta inga-lill.hafstrom@rjl.se

Samverkan

Samverkan

Vi erbjuder stöd för samverkan mellan kommunerna. Kommunerna möts i olika nätverk och arbetsgrupper. Exempel är chefsnätverken och Delaktighetsmodellens vägledarnätverk. Arbetsgrupper bildas utifrån konkreta förbättringsarbeten och projekt.

Vi erbjuder stöd för samverkan mellan kommunerna. Kommunerna möts i olika nätverk och arbetsgrupper. Exempel är chefsnätverken och Delaktighetsmodellens vägledarnätverk. Arbetsgrupper bildas utifrån konkreta förbättringsarbeten och projekt.

Det sker också samverkan med regionen inom olika områden. Ett exempel är att länets kommuner tillsammans med Region Jönköpings folkhälsoavdelning, i samverkan med region Kalmar och Östergötland, förvaltar och driver ”Hälsan spelar roll”.

Även intern samverkan sker genom olika områden som berör många, som våld i nära relation, projekt boendestöd, jämlik och nära vård och arbete och sysselsättning.

Boendestödsprojektet är ett pågåendeförbättringsarbete som startade 2017 i psykiatrinätverket men som växte 2019 till att involvera även myndighetsnätverket och högskola/forskning.

Syfte med projektet har varit att länets 13 kommuner ska ha en samsyn om vad insatsen Boendestöd är och hur insatsen inom socialpsykiatrin ska erbjudas och verkställas. Genom samverkan och samskapande har kommunerna i länet nu en gemensam syn och en riktning av insatsens utformande för att skapa en jämlik insats. Skillnaderna mellan kommunerna jämnas till utan att det tar bort kommunernas självstyre i detaljer. Chefer och myndighetspersoner såväl som boendestödjare och klienter/brukare/medborgare har deltagit i framtagandet av materialet. Fortsättning sker nu ute i kommunerna. Med stöd av Forte är ett forskningsprojekt igång i samarbete med Jönköpings University.

Vi representerar länets kommuner i två nationella nätverk som har värdskap i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s Funktionshindernätverket har som syfte att samverka med övriga Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) i landet. Här lyfts områdesaktuella frågor. SKR nätverket har en tydlig spridningsfunktion av ny kunskap och annat aktuellt från olika myndigheter som berör området.

Det andra nätverket är Nationella kompetensrådet (NKR) som är en nationell samverkan för kompetens inom funktionshinderområdet. Det är genom denna samverkan som funktionshinderområdet har fått specifika titlar för medarbetare. Även den gemsamma föreskriften om nationell likriktat innehåll i stödpedagogutbildningen har nationell samverkan och samsyn inom NKR legat bakom. NKR är branschens arena för att påvisa specifika behov av kompetens och kompetent personal för att klara kommunernas uppdrag att tillhandahålla tjänster som man ansvarar för.

”När du pratar upprepar du det du redan vet, men om du lyssnar kanske du lär dig något nytt”.

- Dalai Lama

Jämlikhet

Jämlikhet

Att leva med funktionsnedsättning innebär att personer både upplever och faktiskt även får ett ojämlikt bemötande i jämförelse med medborgare generellt. Vi arbetar för att uppmärksamma och jämna ut ojämlikheterna.

Att leva med funktionsnedsättning innebär att personer både upplever och faktiskt även får ett ojämlikt bemötande i jämförelse med medborgare generellt. Vi arbetar för att uppmärksamma och jämna ut ojämlikheterna. Det kan handla om sämre förutsättningar i kontakten med vård och omsorg. Exempelvis kan information vara svår att förstå eller att det krävs digitala hjälpmedel eller digitalkunskap för att ta till sig informationen.

Alla samhällstjänster ska utformas universellt men i det finns stora utmaningar. Funktionshinderperspektivet behöver belysas för att tjänsterna ska kunna användas av alla medborgare.

I länet arbetar vi konkret inom olika områden. Exempel är jämlik myndighetsutövning och ”Hälsan spelar roll”.

Genom att jämföra hur den enskilde handläggaren bedömer behov i enskilda ärenden via gemensamma fallbeskrivningar så sker det i kommunerna ett förbättringsarbete i syfte att utjämna de interna skillnaderna.

Medborgaren ska känna sig trygg i att rättssäkerheten uppfylls och att skillnader inte beror på vilken handläggare jag möter utan mina behov bedömas utifrån min individuella situation. På länsnivå följer vi och sammanställer och lär av varandra.

Från hösten 2022 så förvaltar vi i Region Jönköpings län Hälsan spelar roll. Det är ett samarbete inom Sydöstra sjukvårdsområdet (SÖ), vilket omfattar Region Jönköping län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Ansvariga är folkhälsoavdelningarna inom respektive region. Vi har ansvaret för den praktiska samordningen av ”Hälsan spelar roll”.

Hälsan spelar roll är en kurs som i första hand vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Kursen är utformad för att varje person själv ska öka sin förståelse för vad som är hälsofrämjande och få stöd i att leva hälsosamt utifrån sina egna förutsättningar.

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande

Att leva som andra innebär att man i största möjliga mån ska ha inflytande över sitt liv och hur man vill forma och leva det.

Delaktighet och inflytande

Att leva som andra innebär att man i största möjliga mån ska ha inflytande över sitt liv och hur man vill forma och leva det. Rättighetsperspektivet innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättighet och skyldigheter som alla andra. Vilket innebär att ha inflytande över hur beviljade insatser ska utformas. Insatserna behöver utformas i ett samskapande med personal och organisationen för att insatsen ska ge den effekt som önskas på alla nivåer, ”att göra rätt saker på rätt sätt”. Ett exempel som vi i länet använder för att öka delaktighetsgraden är Delaktighetsmodellen.

Delaktighetsmodellen (DMO) är en metod för att öka egenmakten på gruppnivå. Att lyfta de svagas röst genom en strukturerad samtalsmetod. I länet använder kommunerna DMO regelbundet för att få fram synpunkter, vara med och påverka och tillsammans styra och ta ansvar och förbättra genom att de personer som berörs av tjänsten deltar aktivt. Alla kommuner har erbjudande att använda modellen med utbildade vägledare. Samordningen sker via Kommunal utveckling, som också fortlöpande utifrån behov utbildar nya vägledare.

Vägledarna träffas också varje termin i nätverksträffar. En viktig del är att modellen också lyfter fram möjligheten för brukare att utbilda sig till brukarvägledare. I vårt län är det en kommun som har brukarvägledare än så länge.

”Jag har lärt mig att personerna själva har lösningar som ökar delaktigheten”.

- Kursdeltagare på vägledarutbildningen

Kunskap och kompetens

Kunskap och kompetens

Vi arrangerar utbildningar och kurser utifrån kommunernas behov. Det finns en plan på hur vi kompletterar de formella yrkesutbildningarna och de akademiska utbildningarna.

Kunskap och Kompetens

Vi arrangerar utbildningar och kurser utifrån kommunernas behov. Det finns en plan på hur vi kompletterar de formella yrkesutbildningarna och de akademiska utbildningarna. Syftet är att ge stöd för att rusta och fortbilda medarbetare för kommunernas olika uppdrag inom funktionshinderområdet.

Kunskap och kompetens är det område där vi genom kommunsamverkan bidragit med störst förändring och utveckling. Men det finns mycket kvar att göra inom funktionshinderområdet. Nischade kompetenssatsningar inom området har länge varit eftersatt och behovet är stort. Några utbildningar som vi genomför idag kommer att växla över till Yrkesresan när den är klar för verkställigheten under slutet av 2023 och kanske under 2025 för myndighetssidan.

Grundutbildningen vänder sig till redan anställda medarbetare som har en äldre gymnasieutbildning eller en gymnasieutbildning med annan utgång än den som formellt räknas för att vara godkänd att arbeta inom funktionshinderverksamhet.

Kurserna inom Alternativ kompletterande kommunikation innehåller workshops där man själv som medarbetare får testa på och får med sig konkreta redskap så man kan köra igång direkt på sin arbetsplats.

Juridiken i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Klarspråk är andra exempel på utbildning som vi arrangerar och då är de anpassade till yrkesverksamma myndighetspersoner i första hand.

Kurserna arrangeras regelbundet.

Yrkesresan Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

Vi kommer att vara arrangör och ansvarig för kurser och utbildningar. Funktionshinderområdets Yrkesresa är för baspersonal inom LSS verksamhet och inom kommunernas socialpsykiatri, men även kurser riktade till chefer. Den andra yrkesresan inom funktionshinderområdet avser myndighetssidan och är avsedd för LSS-handläggare och planeras starta 2025 eller 2026.

”Små saker gör stor skillnad”.

- Kursdeltagare på steg 1 utbildning

Funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner.

Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Vårt uppdrag

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare.

Samverkan

Vi erbjuder stöd för samverkan mellan kommunerna. Kommunerna möts i olika nätverk och arbetsgrupper. Exempel är chefsnätverken och Delaktighetsmodellens vägledarnätverk. Arbetsgrupper bildas utifrån konkreta förbättringsarbeten och projekt.

Jämlikhet

Att leva med funktionsnedsättning innebär att personer både upplever och faktiskt även får ett ojämlikt bemötande i jämförelse med medborgare generellt. Vi arbetar för att uppmärksamma och jämna ut ojämlikheterna.

Delaktighet och inflytande

Att leva som andra innebär att man i största möjliga mån ska ha inflytande över sitt liv och hur man vill forma och leva det.

Kunskap och kompetens

Vi arrangerar utbildningar och kurser utifrån kommunernas behov. Det finns en plan på hur vi kompletterar de formella yrkesutbildningarna och de akademiska utbildningarna.

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Kommunal Utveckling

Skip to content