Samverkan

Vi erbjuder stöd för samverkan mellan kommunerna. Kommunerna möts i olika nätverk och arbetsgrupper. Exempel är chefsnätverken och Delaktighetsmodellens vägledarnätverk. Arbetsgrupper bildas utifrån konkreta förbättringsarbeten och projekt.

Vi erbjuder stöd för samverkan mellan kommunerna. Kommunerna möts i olika nätverk och arbetsgrupper. Exempel är chefsnätverken och Delaktighetsmodellens vägledarnätverk. Arbetsgrupper bildas utifrån konkreta förbättringsarbeten och projekt.

Det sker också samverkan med regionen inom olika områden. Ett exempel är att länets kommuner tillsammans med Region Jönköpings folkhälsoavdelning, i samverkan med region Kalmar och Östergötland, förvaltar och driver ”Hälsan spelar roll”.

Även intern samverkan sker genom olika områden som berör många, som våld i nära relation, projekt boendestöd, jämlik och nära vård och arbete och sysselsättning.

Boendestödsprojektet är ett pågåendeförbättringsarbete som startade 2017 i psykiatrinätverket men som växte 2019 till att involvera även myndighetsnätverket och högskola/forskning.

Syfte med projektet har varit att länets 13 kommuner ska ha en samsyn om vad insatsen Boendestöd är och hur insatsen inom socialpsykiatrin ska erbjudas och verkställas. Genom samverkan och samskapande har kommunerna i länet nu en gemensam syn och en riktning av insatsens utformande för att skapa en jämlik insats. Skillnaderna mellan kommunerna jämnas till utan att det tar bort kommunernas självstyre i detaljer. Chefer och myndighetspersoner såväl som boendestödjare och klienter/brukare/medborgare har deltagit i framtagandet av materialet. Fortsättning sker nu ute i kommunerna. Med stöd av Forte är ett forskningsprojekt igång i samarbete med Jönköpings University.

Vi representerar länets kommuner i två nationella nätverk som har värdskap i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s Funktionshindernätverket har som syfte att samverka med övriga Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) i landet. Här lyfts områdesaktuella frågor. SKR nätverket har en tydlig spridningsfunktion av ny kunskap och annat aktuellt från olika myndigheter som berör området.

Det andra nätverket är Nationella kompetensrådet (NKR) som är en nationell samverkan för kompetens inom funktionshinderområdet. Det är genom denna samverkan som funktionshinderområdet har fått specifika titlar för medarbetare. Även den gemsamma föreskriften om nationell likriktat innehåll i stödpedagogutbildningen har nationell samverkan och samsyn inom NKR legat bakom. NKR är branschens arena för att påvisa specifika behov av kompetens och kompetent personal för att klara kommunernas uppdrag att tillhandahålla tjänster som man ansvarar för.

”När du pratar upprepar du det du redan vet, men om du lyssnar kanske du lär dig något nytt”.

- Dalai Lama

Kommunal Utveckling

Skip to content