Jämlikhet

Att leva med funktionsnedsättning innebär att personer både upplever och faktiskt även får ett ojämlikt bemötande i jämförelse med medborgare generellt. Vi arbetar för att uppmärksamma och jämna ut ojämlikheterna.

Att leva med funktionsnedsättning innebär att personer både upplever och faktiskt även får ett ojämlikt bemötande i jämförelse med medborgare generellt. Vi arbetar för att uppmärksamma och jämna ut ojämlikheterna. Det kan handla om sämre förutsättningar i kontakten med vård och omsorg. Exempelvis kan information vara svår att förstå eller att det krävs digitala hjälpmedel eller digitalkunskap för att ta till sig informationen.

Alla samhällstjänster ska utformas universellt men i det finns stora utmaningar. Funktionshinderperspektivet behöver belysas för att tjänsterna ska kunna användas av alla medborgare.

I länet arbetar vi konkret inom olika områden. Exempel är jämlik myndighetsutövning och ”Hälsan spelar roll”.

Genom att jämföra hur den enskilde handläggaren bedömer behov i enskilda ärenden via gemensamma fallbeskrivningar så sker det i kommunerna ett förbättringsarbete i syfte att utjämna de interna skillnaderna.

Medborgaren ska känna sig trygg i att rättssäkerheten uppfylls och att skillnader inte beror på vilken handläggare jag möter utan mina behov bedömas utifrån min individuella situation. På länsnivå följer vi och sammanställer och lär av varandra.

Från hösten 2022 så förvaltar vi i Region Jönköpings län Hälsan spelar roll. Det är ett samarbete inom Sydöstra sjukvårdsområdet (SÖ), vilket omfattar Region Jönköping län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Ansvariga är folkhälsoavdelningarna inom respektive region. Vi har ansvaret för den praktiska samordningen av ”Hälsan spelar roll”.

Hälsan spelar roll är en kurs som i första hand vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Kursen är utformad för att varje person själv ska öka sin förståelse för vad som är hälsofrämjande och få stöd i att leva hälsosamt utifrån sina egna förutsättningar.

Kommunal Utveckling

Skip to content