Kunskap och kompetens

Vi arrangerar utbildningar och kurser utifrån kommunernas behov. Det finns en plan på hur vi kompletterar de formella yrkesutbildningarna och de akademiska utbildningarna.

Kunskap och Kompetens

Vi arrangerar utbildningar och kurser utifrån kommunernas behov. Det finns en plan på hur vi kompletterar de formella yrkesutbildningarna och de akademiska utbildningarna. Syftet är att ge stöd för att rusta och fortbilda medarbetare för kommunernas olika uppdrag inom funktionshinderområdet.

Kunskap och kompetens är det område där vi genom kommunsamverkan bidragit med störst förändring och utveckling. Men det finns mycket kvar att göra inom funktionshinderområdet. Nischade kompetenssatsningar inom området har länge varit eftersatt och behovet är stort. Några utbildningar som vi genomför idag kommer att växla över till Yrkesresan när den är klar för verkställigheten under slutet av 2023 och kanske under 2025 för myndighetssidan.

Grundutbildningen vänder sig till redan anställda medarbetare som har en äldre gymnasieutbildning eller en gymnasieutbildning med annan utgång än den som formellt räknas för att vara godkänd att arbeta inom funktionshinderverksamhet.

Kurserna inom Alternativ kompletterande kommunikation innehåller workshops där man själv som medarbetare får testa på och får med sig konkreta redskap så man kan köra igång direkt på sin arbetsplats.

Juridiken i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Klarspråk är andra exempel på utbildning som vi arrangerar och då är de anpassade till yrkesverksamma myndighetspersoner i första hand.

Kurserna arrangeras regelbundet.

Yrkesresan Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

Vi kommer att vara arrangör och ansvarig för kurser och utbildningar. Funktionshinderområdets Yrkesresa är för baspersonal inom LSS verksamhet och inom kommunernas socialpsykiatri, men även kurser riktade till chefer. Den andra yrkesresan inom funktionshinderområdet avser myndighetssidan och är avsedd för LSS-handläggare och planeras starta 2025 eller 2026.

”Små saker gör stor skillnad”.

- Kursdeltagare på steg 1 utbildning

Kommunal Utveckling

Skip to content