Vårt uppdrag

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Chefsnätverken har en central roll i arbetet. I nätverken får man del av varandras erfarenheter, lär av varandra och bidrar med kunskap. Kunskapen förmedlas sen vidare till hemkommunen. Chefsnätverket prioriterar även och styr vad de vill att länssamarbetet ska fokusera på.

Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Det sker nationell styrning av funktionshinderområdet genom lagändring, resultat av kontroller gjorda av tillsynsmyndighet samt resultaten av prioriterade regeringsuppdrag för området. Genom rollen som regional stödstruktur (RSS) så är det Kommunal utveckling som sprider och förmedlar nya information och kunskap till kommunerna. Vi förmedlar även kommunernas behov upp till den nationella nivån.

  • Yrkesspecifika kurser och utbildningar som är riktad till redan anställda i kommunerna
  • Samverkar med utbildare för stödpedagogutbildningen
  • Omvärldsbevakar och följer forskningen inom området
  • Är kommunernas representanter i arbetsgrupper både på regional och nationell nivå och bidrar med funktionshinderperspektiv i olika förbättringsarbeten.

Kunskap och kompetens har prioriterats högst under flera år och det fortsätter vi med. Funktionshinderområdet har till skillnad från flera andra verksamhetsområden inte haft några statliga satsningar, vilket medfört att länets kommuner själva ändå valt att prioritera området och gjort det i samverkan.

Vi har en central roll att samordna och arrangera. Vi arbetar för att attraktiviteten inom yrket ska höjas och att rekryteringen av medarbetare till funktionshinderområdet ska underlättas.

Kommunal Utveckling

Skip to content