Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?

Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?

Vad krävs, hur lång tid tar det och vilka moment ska man genomgå?

Två barn i ett rum som kramas.

Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?

Att bli familjehem kan ta lite tid, vilket vi tror är bra. Det ger dig som blivande familjehem möjlighet att reflektera över vad ett framtida uppdrag kan komma att innebära för dig och din familj.

I en första kontakt med oss genomför vi en telefonintervju med er för att få en bra bild utav er familj. Det är även ett bra tillfälle för er att få information om hur vi arbetar och ni får ställa era frågor. Om processen fortgår så samlar vi in registerutdrag från myndigheter. Vi ber er även att fylla i ett frågebatteri som heter BRA-fam.

Strax därefter gör vi ett hembesök hos er. I hembesöket får vi möjlighet att lära känna er ännu bättre och ni har möjlighet att ställa fler frågor som kanske har dykt upp längs med vägen. Vid hembesöket får vi även möjlighet att se er hemmiljö, med omgivningar, vilket är betydelsefullt. Har ni tidigare haft placeringar tar vi även referens från familjehemssekreterare i placerande kommun.

All information som vi får sammanfattar vi i en presentation. Presentationen godkänns av er, och det är den som skickas till kommunen vid en eventuell koppling. Koppling innebär att ni får kontakt med familjehemssekreterare i den av våra kommuner som ansvarar för barnet/ungdomen som ni är intresserade av att vara familjehem för. Ni får information och möjlighet att ställa frågor. Härefter tar socialtjänsten i aktuell kommun över och påbörjar familjehemsutredning.

Socialtjänsten utreder familjer enligt metoden En varaktig relation som inbegriper ett flertal utredningssamtal med familjehemssekreterare. Syftet med samtalen är inte endast att utreda familjers lämplighet, utan möjliggör även en kunskapsinhämtning för er som blivande familjehem.

Anmäl intresse att bli familjehem

Det första steget är att fylla i en intresseanmälan. Intresseanmälan innebär endast att du visar intresse av att bli familjehem och att du vill bli kontaktad av oss. När vi har fått din/er intresseanmälan kontaktar vi dig/er. Välkommen med din/er intresseanmälan!

Intresseanmälan till att bli familjehem.

"Många familjer exkluderar sig i tron på att de inte kan, hinner eller liknande. Men jag tror inte det är så. Utan har man en plats till vid matbordet, ett extra sovrum eller en plats till i bilen till innebandyn går det jättebra att höra av sig till oss för att se om de kan passa att ta emot ett barn. Hela livet ska inte behöva ställas på ända för att kunna bli familjehem."

- Familjehemssekreterare

En flicka sitter i ett fönster och tittar på en mobiltelefon.

Kontakta oss
På Familjehemsresursen är vi fyra familjehemssekreterare och en teamchef. 

Tre ungdomar tar en bild med en mobiltelefon.

Vanliga frågor och svar 
Varför placeras barn och unga? Behöver man ha en särskild utbildning för att vara familjehem? 

Kontakta oss

Kontakta oss

På Familjehemsresursen är vi fyra familjehemssekreterare och en teamchef. Här finns kontaktuppgifter till oss.

En flicka sitter i ett fönster och tittar på en mobiltelefon.

Kontakta oss

Du når oss på vår servicetelefon:
måndag, onsdag och torsdag kl. 08.00-16.00
tisdag kl. 13:00-16:00

Du kan inte nå oss på servicetelefon: 
27 maj kl. 08.00-12.00
4 juni kl. 08.00-16.00
Vecka 28 har vi semesterstängt

Tel 010 241 54 44
Mejl: familjehemsresursen@rjl.se

På familjehemsresursen är vi fyra familjehemssekreterare och en teamchef.

Richard Sollenby
AnnaMalin Kax
Nasim Dehgani Bergforsen
Linda Karlsson

Postadress:
Familjehemsresursen
Box 1024
551 11 Jönköping

Besöksadress:
Vallgatan 8, Jönköping

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Varför placeras barn och unga? Behöver man ha en särskild utbildning för att vara familjehem?
Här kan du hitta vanliga frågor och svar som familjer ställer till oss.

Tre ungdomar tar en bild med en mobiltelefon.

Vanliga frågor och svar

Om du inte hittar svar på dina frågor, så tveka inte på att kontakta oss.

Ett familjehem är en vanlig familj som har kärlek, tid, utrymme och engagemang över för ytterligare en familjemedlem. En familj som vill göra skillnad för barnet/ungdomen som flyttar hem till dem. Ett familjehem kan vara en liten eller stor familj, bo i staden eller på landet, vara ensamstående eller ett par, vara född i Sverige eller i ett annat land, identifiera sig som HBTQI+, ha barn eller inte ha några barn.

Barn och ungdomar behöver olika familjekonstellationer, alla är unika med skilda behov. Det viktigaste är att familjehemmet lever ett stabilt och ordnat liv, så att hen kan erbjudas en trygg, varm och strukturerad miljö.

Absolut! Ett lämpligt familjehem kan antingen vara ett par eller ensamstående. Alla familjekonstellationer är välkomna att ansöka till oss om att bli familjehem.

Placering i familjehem sker oftast frivilligt, men det kan också ske utan föräldrars samtycke om socialtjänsten bedömer att det är det bästa för barnet/ungdomen. När placeringen sker frivilligt innebär det att vårdnadshavare och socialtjänst är överens om att den insatsen är det bästa för barnet/ungdomen, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Om barnet/ungdomen är över 15 år ska hen också samtycka till insatsen. Placering kan även ske mot vårdnadshavares och barns/ungdomens vilja enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

De barn/ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar och saknar ett fungerande hem behöver en ny miljö att växa upp i. Det kan handla om en kortare eller längre tid. Det kan finnas flera orsaker till att barn/ungdomar far illa i sin hemmiljö. Det kan exempelvis handla om missbruk, psykisk sjukdom eller andra svårigheter som gör att man inte räcker till som förälder. Barnet/ungdomen kan även ha en egen problematik som gör att hen har behov av en annan miljö.

Ett familjehems viktigaste uppgift är att ta hand om barnet/ungdomen, stå för den dagliga omvårdnaden och tryggheten och göra sitt hem till deras. Familjehemmet håller kontakten och samarbetar med familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet/ungdomen.

Vi tar register från Kronofogden, Polismyndigheten, Försäkringskassan och begär ut Socialregister.

Det beror på hur, i vilken utsträckning och på vilket sätt man förekommer i ett register från en myndighet. Är man exempelvis sjukskriven under en kortare period på grund av en operation är det inget hindrande. Men har man flertalet anmärkningar hos Kronofogden är det hindrande. Alla ärenden bedöms individuellt och det är viktigt att man är ärlig med sin situation redan i den initiala kontakten med oss, om förekomst kan finnas.

Nej, det gör det inte, men det ät vanligast att familjehemsföräldrar är mellan 30 och 60 år gamla. Det är barnets/ungdomens ålder och hur länge man bedömer att hen ska bo i familjehemmet som avgör vilken ålder man anser är lämplig på familjehemsföräldrarna.

Ja, du kan vara familjehem för flera barn samtidigt. Exempelvis för syskon, men du kan även sedan innan ha en placering och ta emot ytterligare ett barn/en ungdom. Detta sker alltid i samråd med den kommun som redan har en placering i familjen, med tanken om att bedöma vad som blir bäst för barnen.

Ja, det kan man. Men det kan vara så att en familjehemsförälder behöver vara hemma på del- eller heltid en tid från arbetet, för att barnet/ungdomen behöver det. Exempelvis så kan ett mindre barn behöva tid för att knyta an till sin familjehemsförälder, eller så kan en ungdom i början av placeringen behöva extra stöd av en vuxen för att finna sig tillrätta. Under en sådan här period kan familjehemsföräldern få ersättning av socialtjänsten i form av förhöjt arvode.

Ja, det behöver man. Det kan ske undantag om barnet är litet.

I dagsläget kommer få ensamkommande barn och unga till kommunerna i Jönköpings län, men det finns fortfarande ett behov.

Ett familjehem ersätts ekonomiskt av den kommun som har placerat barnet i familjehemmet. Ersättningen består av två olika delar. Den ena delen är en arvodesdel som är skattepliktig. Arvodets storlek bestäms av tyngden i ett uppdrag och dess tidsåtgång. Vid en förändring kan arvodet både sänkas och höjas under en placering. Den andra delen är en omkostnadsdel. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har för barnet/ungdomen. Vilka arvoden och ersättningar som är aktuella enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ersättningsrekommendationer kan du läsa om i Nya rekommendationer familjehem 2023.

Nej, det behöver familjehemmet inte göra. Även om vi främst söker familjer inom Jönköpings län eller på ett avstånd av cirka två timmars bilresa till våra uppdragskommuner, frångår vi det ganska ofta.

Det finns en vinst i att familjehemmet bor nära barnet/ungdomens föräldrar, släktingar, vänner och socialtjänsten. Men i andra fall så kan det vara en fördel om familjehemmet ligger lite längre bort från exempelvis föräldrarna.

Man kan som familjehem aldrig tvingas till att ta emot ett visst barn eller ungdom. I kopplingsarbetet som vi i Familjehemsresursen gör så beskrivs ni som familjehem för kommunen, och vill kommunen gå vidare med er, så beskrivs barnet/ungdomen kortfattat för er. Om bägge parter vill gå vidare så fortgår kommunens arbete i att undersöka om familjen är lämplig för hen. Det arbetat beskrivs i frågan Hur går det till när man utreds inför att bli familjehem i era kommuner?

När man har kopplats samman med ett barn/en ungdom så påbörjar en familjehemssekreterare i kommunen att utreda dig/er för uppdraget. I våra kommuner utreds familjer med metoden En varaktig relation, och det kan vara upp till åtta – nio träffar innan en utredning är klar. Utredningens syfte är att få svar på om man bedöms vara ett lämpligt familjehem för barnet/ungdomen. Under tiden som utredningen pågår blir man intervjuad, referenspersoner kontaktas, vissa registerutdrag kontrolleras och hembesök genomförs. Om man har barn, kommer de också att få komma till tals. Tanken är att utredningen ska ge svar på om det blir en bra matchning att barnet/ungdomen placeras hos er, men utredningen är blir också en möjlighet att få lära sig mer om uppdraget och vad det innebär att vara familjehem.

När utredningen är klar återkopplas den till dig/er om vad man har kommit fram till och allt är sammanställt i en familjehemsutredning. Om man har kommit fram till att familjen är ett lämpligt familjehem för barnet/ungdomen, lämnar familjehemssekreterare förslag till nämnd för ett slutgiltigt beslut.

Nej, det krävs inte och inte heller att man har ett specifikt yrke. Det viktigaste är att man är en stabil person och lever ett ordnat liv, där ett barn/ungdom kan erbjudas en trygg tillvaro och få en god omvårdnad.

I samband med att man tar emot ett barn/ungdom så erbjuder våra kommuner dig/er Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. På utbildningen pratar vi bland annat om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, kriser och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor. Ni kan läsa mer om den under sidan Vill du bli familjehem? Man erbjuds även att gå på fortbildningskvällar där aktuella ämnen för familjehem lyfts med tanken om att inspirera och skapa möjlighet för våra familjehem att träffa varandra för utbyte.

Du som familjehem får regelbundet stöd av kommunens familjehemssekreterare. Vid akuta situationer under kväll och helg, vänder du dig till socialjouren. Stödet som erbjuds kan även vara att man deltar i en handledningsgrupp eller går en föräldrautbildning.

Barnet/ungdomen har en egen socialsekreterare, vilken har olika titlar i våra kommuner. Bland annat barnsekreterare och barnuppföljare. Socialsekreteraren är till stöd för barnet/ungdomen och ska vara en regelbunden kontakt där man stämmer av hur hen mår och trivs i familjehemmet och följa upp hens placering.

Barn/ungdomar kan placeras i familjehem med eller utan sina vårdnadshavares samtycke. Om det finns ett samtycke till placeringen har vårdnadshavarna kvar sin bestämmanderätt över barnet, men frågor som rör den dagliga vården och omsorgen sköter familjehemmet (till exempel sovtider och fritidsaktiviteter). Socialtjänsten har alltid det grundläggande ansvaret, men viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet: vilket betyder att både föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten är delaktiga i beslutet.

När det är en placering utan vårdnadshavares samtycke har socialnämnden i kommunen, vilken har ansökt om tvångsvård för barnet/ungdomen, befogenhet att ta över vården.

Utgångspunkten är alltid att ett barn/ungdom ska återförenas med sina föräldrar när vården i ett familjehem inte längre behövs. Det är i många fall svårt att i förväg veta hur lång tid en placering kommer att pågå. Ibland så kan det vara så att beslut tas om att barnets/ungdomens bästa är att bo kvar i familjehemmet, även om hens föräldrar har kommit tillrätta med sina svårigheter.

Ja. När barnet/ungdomen har bott i familjehemmet under två års tid ska socialtjänsten enligt lag överväga om det finns skäl att ansöka i domstol om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Om domstolen beslutar det så blir familjehemsföräldrarna barnets nya vårdnadshavare och placeringen upphör.

En vårdnadsöverflyttning kan enbart ske om familjehemsföräldrarna vill bli barnets/ungdomens vårdnadshavare.

Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan med barnets bästa i fokus där ni som familjehem blir en viktig del i att det ska fungera.

Ja, familjehem kan vabba precis som andra föräldrar.

Det ser olika ut, det kan vara allt från var fjärde – sjätte vecka då man ses fysiskt utan övervakning, till att föräldrar och barnet/ungdomen har umgänge via telefon eller skype. Om socialnämnden anser att det är nödvändigt kan umgängesbegränsning vara aktuellt och det fattas antingen genom ett avtal eller genom ett beslut av domstol.

Alla familjehem ska ha en hemförsäkring men också se över vad den innefattar genom att ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Våra kommuner har en ansvarsförsäkring. Ni som familjehem bör fråga er kommun om vad som gäller, och den här informationen ska även framgå i ert familjehemsavtal.

För mer detaljer kan du läsa mer på Sveriges Kommuner och Regioners sida Frågor och svar, arvode- och omkostnadsersättningar. 

Anmäl intresse att bli familjehem

Det första steget är att fylla i en intresseanmälan. Intresseanmälan innebär endast att du visar intresse av att bli familjehem och att du vill bli kontaktad av oss. När vi har fått din/er intresseanmälan kontaktar vi dig/er. Välkommen med din/er intresseanmälan!

Intresseanmälan till att bli familjehem.

En man håller ett barn i sin famn och de ser glada ut.

Vill du bli familjehem?
Behovet av familjehem är stort. Det är ett viktigt uppdrag och här kan du läsa mer om hur du kan göra skillnad.

Två barn i ett rum som kramas.

Hur ser processen ut för dig som vill familjehem?
Vad krävs, hur lång tid tar det och vilka moment ska man genomgå?

För yrkesverksamma

För yrkesverksamma

För dig som är yrkesverksam inom familjehemsvården i Jönköpings län finns det information riktad till dig. Här finns både nedladdningsbart material för marknadsföring, anmälan till grundutbildning/fortbildning och inloggning till Ping Pong.

En vuxen som hjälper ett barn med läxläsning.

För dig som är familjehemssekreterare i Jönköpings län

Här till höger under dokument hittar ni vår affisch, våra informationsfoldrar och våra flyer för nedladdning. Dessa kan ni använda för spridning av information om behovet av nya familjehem. Här finns också en flyer med en kort beskrivning av vilka områden vi lyfter under grundutbildningen Ett hem att växa i.

Nedan hittar ni inloggning till Ping Pong och framöver kommer det även finnas information om våra gemensamma utvecklingsarbeten, bland annat om det kommande kompetensprogrammet som riktar sig till våra familjehem.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong.

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta sofia.a.lindblom@rjl.se

Vill du bli familjehem?

Vill du bli familjehem?

Behovet av familjehem är stort. Det är ett viktigt uppdrag och här kan du läsa mer om hur du kan göra skillnad.

En man håller ett barn i sin famn och de ser glada ut.

Vad roligt att du är intresserad av att bli familjehem!

Behovet av familjehem är stort i hela vårt län. Det är ett ansvarsfullt, spännande och lärorikt uppdrag. Våra familjehem finns både inom- och utanför Jönköpings län och har kärlek, tid, utrymme och engagemang över för ytterligare en familjemedlem. Det är familjer som vill göra skillnad för de barn och ungdomar som flyttar hem till dem.

Det finns en stor variation bland våra familjer; en del har barn, andra inte, de bor både i stadsmiljö eller på landet, är ensamstående eller lever som par. En del identifierar sig som HBTQI+, andra inte. De är födda i Sverige eller i ett annat land. Då våra barn och ungdomar som behöver ett familjehem kommer från olika miljöer och sammanhang och har olika behov, behöver också våra familjer vara olika. Det viktigaste är att familjehemmet lever ett stabilt och ordnat liv, så att våra barn och ungdomar kan erbjudas en trygg, varm och strukturerad miljö.

Intresseanmälan till att bli familjehem.

Hur anmäler jag mitt intresse för att bli familjehem?

Det första steget är att fylla i intresseanmälan. Intresseanmälan innebär endast att du visar intresse av att bli familjehem och att du vill bli kontaktad av oss. I intresseanmälan får du fylla i uppgifter om dig och din familj, hur din/er boendesituation ser ut och om du/ni har några barn. Här finns också frågor om du har någon erfarenhet av barn/ungdomar och vilken typ av uppdrag som du tror skulle bli bäst för er familj. När vi har fått din/er intresseanmälan kontaktiv vi dig/er. 

Vi erbjuder alla våra familjehem Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. Här får ni som familjehem möjlighet att fördjupa era kunskaper om uppdraget som familjehem. Vi får i utbildningen besök av inspirerande föreläsare och det finns tid för reflektion. Här får ni också lära känna andra familjer som gått in i familjehemsuppdrag.

Vi erbjuder även fortbildningstillfällen under året där aktuella ämnen lyfts. Detta är inspirerande kvällar som både ger ny kunskap och är en viktig mötesplats för våra familjehem.

Anmäl intresse att bli familjehem

Det första steget är att fylla i intresseanmälan. Intresseanmälan innebär endast att du visar intresse av att bli familjehem och att du vill bli kontaktad av oss. När vi har fått din/er intresseanmälan kontaktar vi dig/er. Välkommen med din/er intresseanmälan!

Intresseanmälan till att bli familjehem.

"Superbra föreläsare, tydliga, med humor och förmågan att inkludera alla deltagare. Bra med många reflektionsövningar och besök från BuP och ett familjehem. Det var värdefullt att få träffa andra familjehem. Jättegott fika!"

- Kursdeltagare

Två barn i ett rum som kramas.

Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem? 
Vad krävs, hur lång tid tar det och vilka moment ska man genomgå?

Tre ungdomar tar en bild med en mobiltelefon.

Vanliga frågor och svar
Varför placeras barn och unga? Behöver man ha en särskild utbildning för att vara familjehem? 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vi rekryterar familjer till uppdrag som familjehem. Vi sprider också information om behovet av familjehem och erbjuder utbildning och fortbildning till familjehem knutna till länets kommuner.

Två pojkar tittar in i kameran och gör en grimas.

Vi arbetar för en trygg och säker vård för barn och unga i behov av familjehem

Familjehemsresursen har sedan 2016 rekryterat familjer och utbildat familjehem på uppdrag av 12 kommuner i region Jönköpings län. Familjehemsresursen är en kommungemensam och länsövergripande verksamhet som är organiserad under Kommunal utveckling. Tillsammans effektiviserar vi rekrytering och utbildning av familjehem och på så vis höjs kvaliteten och tillgången på familjehem ökar för kommunerna. Familjehemsresursen ska på lika villkor bistå samtliga anslutna kommuner.

Familjehemsresursen samarbetar med Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd och Värnamo. Tillsammans skapar vi en trygg och säker vård för barn och unga i behov av familjehem.

Loggor på tolv kommuner i Jönköpings län.

"Vi har länge längtat efter barn och blev tillfrågade om vi hade kunnat tänka oss att bli familjehem. Vi visste inte så mycket mer än att det fanns två barn som de hade haft svårt att hitta en familj till."

- Familjehemspappa till två flickor

Familjehemsresursen

Familjehemsresursen

Familjehemsresursen är en länsgemensam verksamhet som rekryterar familjer till uppdrag som familjehem.

Vår uppgift är att sprida information om behovet av familjehem på olika sätt i samhället och erbjuder utbildning och fortbildning till de familjehem som är knutna till oss.

Två pojkar tittar in i kameran och gör en grimas.

Vårt uppdrag

Vi rekryterar familjer till uppdrag som familjehem. Vi sprider också information om behovet av familjehem och erbjuder utbildning och fortbildning till familjehem knutna till länets kommuner.

En man håller ett barn i sin famn och de ser glada ut.

Vill du bli familjehem?

Behovet av familjehem är stort. Det är ett viktigt uppdrag och här kan du läsa mer om hur du kan göra skillnad.

Två barn i ett rum som kramas.

Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?

Vad krävs, hur lång tid tar det och vilka moment ska man genomgå?

Tre ungdomar tar en bild med en mobiltelefon.

Vanliga frågor och svar

Varför placeras barn och unga? Behöver man ha en särskild utbildning för att vara familjehem? Här kan du hitta vanliga frågor och svar som familjer ställer till oss.

En flicka sitter i ett fönster och tittar på en mobiltelefon.

Kontakta oss

På Familjehemsresursen är vi fyra familjehemssekreterare och en teamchef. Här finns kontaktuppgifter till oss.

En vuxen som hjälper ett barn med läxläsning.

För yrkesverksamma

För dig som är yrkesverksam inom familjehemsvården i Jönköpings län finns det information riktad till dig. Här finns både nedladdningsbart material för marknadsföring, anmälan till grundutbildning/fortbildning och inloggning till Ping Pong.

"Det viktigaste är att visa tålamod, lyhördhet och massor av kärlek. Vid den senaste placeringen vi hade valde jag att visa mina egna känslor och berätta att även jag var nervös. För att möta honom på hans nivå."

- Familjehemsmamma till en pojke

Bilderna visas endast i ett illustrationssyfte. Människorna är modeller och har inget med ämnet eller innehållet på dessa sidor att göra.

Startsida

Tretton kommuner i samverkan

I Jönköpings län tänker vi tillsammans och använder våra resurser på ett smart sätt.

Våra områden vi arbetar inom

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet sker i nätverk i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

Läs om:
Vårt uppdrag
Länets kommuner i samverkan
Kommuner och region i samverkan
Forskning
Systematiskt förbättringsarbete
Kompetensutveckling

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Vårt uppdrag är att stötta länets socialtjänster i forsknings- och utvecklingsarbete. Alla delar av socialtjänstens områden ingår- från det förebyggande arbetet på familjecentralerna och ungdomsmottagningarna till arbetet med utredning, öppna insatser och uppföljning av vård för barn som är placerade. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen om barns rättigheter och stärka barnrättsperspektivet i socialtjänsten.

Vårt mål är att utveckla socialtjänstens barn- och ungdomsvård så att barn och unga i Jönköpings län möter bästa möjliga socialtjänst.

Läs om:
Handläggning och dokumentation
Barn och unga som är placerade
öppenvård
Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa
Familjecentraler

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential.

I samskapande med länets kommuner och Region Jönköpings län arbetar vi för en psykiatri med fokus på återhämtning för att länets invånare ska kunna uppleva psykisk hälsa.

Läs om:
Recovery College
Peer
Peer support
Nationella vård- och insatsprogrammet
Kompetensutveckling
Suicidprevention
Forskning boendestöd
Individanpassat stöd till arbete (IPS)

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner.

Vi arbetar inom fyra prioriterade områden i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Läs om:
Vårt uppdrag
Samverkan
Jämlikhet
Delaktighet och inflytande
Kunskap och kompetens

Vi arbetar med att utveckla missbruks- och beroendevården utifrån bästa tillgängliga kunskap, professionell expertis och brukarnas erfarenheter. Vi gör det tillsammans med chefer och medarbetare i länets kommuner.

Samverkan sker på både lokal, regional och nationell nivå och ger förutsättningar för kvalitets-, verksamhets- och kompetensutveckling inom området.

Läs om:
Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Samverkan
Kunskap och kompetens

Ett inkluderande och jämställt samhälle där alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet och försörja sig själv – det är målet vi arbetar för inom området arbete och delaktighet.

Här samlar vi kommunernas utvecklingsarbeten kring arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.

Läs om: 
Arbetsmarknad
Ekonomiskt bistånd
Våld i nära relationer (VINR)
Räkna med oss!

Vårt uppdrag är att arbeta med de gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. Det innebär att vi arbetar med kompetensutveckling för kommunernas utbildningsverksamhet.

Vårt arbete ska även stimulera samverkan mellan länets kommuner och andra regionala aktörer till exempel högskolesektorn, sektion folkhälsa och Länsstyrelsen. Vi bidrar även med omvärldsbevakning och sprider kunskap om aktuell forskning.

Läs om:
Vårt uppdrag
Fjärrundervisning i modersmål
Rektorsakademin
Skolchefsstipendiet
Samverkansarbete 

Vårt uppdrag är att tillsammans med länets kommuner utveckla verksamheterna inom fritid, föreningsliv och friluftsliv i Jönköpings län.

Syftet är att skapa förutsättningar för förbättringar för kommunerna i vår region. Vi vill även att samverkan mellan kommuner och olika regionala aktörer ska öka – främst med Regional utveckling, Riksidrottsförbundet Småland, sektion folkhälsa, Småland Turism och Länsstyrelsen.

Läs om:
Öppen fritids- och ungdomsverksamhet
Idrotts- och fritidsanläggningar
Bad- och simanläggningar
Föreningsliv
Friluftsliv

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Vi verkar för samsyn, samarbete och kompetensutveckling för att tillsynen ska vara resurseffektiv och jämlik.

Läs om:
Vårt uppdrag
Aktiviteter

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för våldsbrott eller sexualbrott och barn under 15 år som är misstänkta för sexualbrott. Här samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och psykolog för att möta barnet istället för att barnet ska slussas runt mellan olika myndigheter.

På Barnahus arbetar samordnare som leder samverkan, ger rådgivning till länets socialtjänster och sprider kunskap om våld och övergrepp mot barn.

Läs om:
Vad är Barnahus?
Information till barn och ungdomar
Vanliga reaktioner efter våld och övergrepp
Har ditt barn varit på Barnahus?
Ska du följa med ditt barn till Barnahus?
Krisstöd
Om du är orolig för ditt barn
Du som möter barn i ditt arbete

Familjehemsresursen är en länsgemensam verksamhet som rekryterar familjer till uppdrag som familjehem.

Vår uppgift är att sprida information om behovet av familjehem på olika sätt i samhället och erbjuder utbildning och fortbildning till de familjehem som är knutna till oss.

Läs om:
Vårt uppdrag
Vill du bli familjehem?
Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?
Vanliga frågor och svar
För yrkesverksamma

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansarena mellan länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, fackförbundet Kommunal samt kommunala och privata utbildare. VO-College finns i hela Sverige på både nationell, regional och lokal nivå.

Syftet med samverkan är att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg och att utbildningarna ger den kompetens som arbetsgivarna behöver till sina olika verksamheter. Vi arbetar för att möta framtidens stora behov av hög kompetens inom vård och omsorg.

Läs mer här.

Verksamhetsförlagd utbildning är ett länsgemensamt uppdrag där vi på Kommunal utveckling företräder länets tretton kommuner i samarbetet med Hälsohögskolan i Jönköping.

Uppdraget innefattar VFU för socionomer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor (grund och specialist).

Läs mer här.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar digitaliserad region som möter välfärdens utmaningar genom att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut.

I samverkan skapar vi förutsättningar för att använda data, teknik och innovation som en strategisk resurs i våra kommuners verksamheter.

Läs om:
Vårt uppdrag
Digitalliseringssamverkan
Aktuella projekt

Vill du lära dig något nytt eller bli bättre på det du redan kan? Våra utbildningar vänder sig till dig som är yrkesverksam i Jönköpings län inom kommun och region. Vi arrangerar både fysiska och digitala kurser inom olika områden.

Läs mer här.

Händer hos oss!

Den 7 maj var länets socialchefer och delar av Kommunal utvecklings ledningsgrupp på studiebesök på Göteborgsregionen. GR är 13 kommuner som samverkar kring forskning och utveckling och ordnar utbildningar. Vi fick en inspirerande dag om hur de initierar, driver och implementerar utvecklingsprojekt.

”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021–2030”, var fokus på Kungsporten den 26 april för att förverkliga det vi lovat varandra i det strategidokument som länets kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar antagit. Nära vård och ny socialtjänstlag och dess omställningsarbete går hand i hand. Länets kommundirektörer, socialchefer, skolchefer och kultur- och fritidschefer, representanter från regionen och Kommunal utveckling m.fl. i samtal om hur vi tillsammans fortsätter vårt arbete.
Samverkan där många bestämmer sig att ta steg i samma riktning. När vi är många som tillsammans rör oss i önskad och nödvändig omställning åstadkommer vi mer.

IoT projektet pågår t.o.m 250131. Under verksamhetsåret 2024 ska en förvaltningsorganisation fastställas av kommundirektörerna i Jönköpings län för IoT.

Då kan du titta på vår film Glimtar från vår verksamhetsberättelse 2023. (Scrolla ner på sidan). Vill du veta mer kan du läsa hela vår verksamhetsberättelse.

Välkommen till en ny termin på Recovery College!

Under vårterminen (februari – augusti) erbjuder vi ett varierat utbud av kurser och föreläsningar som syftar till att stödja återhämtning. Samtliga är kostnadsfria. Du väljer själv vilken eller vilka som kan vara till nytta för dig och var i länet du vill gå.

Kurserna är öppna för alla från 18 år och uppåt. Både privatpersoner och yrkesverksamma är välkomna. Du kan gå en kurs eller på en föreläsning i syfte att lära mer om ett ämne – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning. Om du är ny på Recovery College så börja gärna med att anmäla dig till 1 kurs för att pröva om detta är ett koncept som passar dig.

Våra kurser hittar du i vårt kursutbud VT 2024.

Kommunal utveckling bjuder in Dig till en inspirerande IoT-dag fylld med möjligheter och insikter där målet är att bringa kunskap om hur vi med hjälp av IoT kan lösa nuvarande och kommande samhällsutmaningar. Dagen vänder sig till dig som har koppling till vår länsgemensamma IoT-satsning genom att du arbetar inom kommun, kommunalt bolag, region eller annan organisation.

Sista anmälningsdag är 16 maj.

Läs mer om IoT-dagen och anmäl dig

Yrkesresan Missbruk och beroende befinner sig i produktionsfasen och lanserar de första kurserna i mars 2025. Nu byter denna Yrkesresa namn till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende.

Några argument som grund för byte av namn:
– I flera kommuner har socialtjänsten valt bort ordet missbruk och använder idag skadligt bruk och beroende.
– Inom hälso- och sjukvård är ordet missbruk mindre vanligt, särskilt vid dokumentation, skadligt bruk och beroende används.
– Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan flera år tillbaka ansett att ordet missbruk på sikt bör fasas ut i styrande dokument och att begreppet skadligt bruk och beroende bör användas.
– Viktigt att skapa en gemensam begreppsbild och för att minska stigmatiseringen.

Smålandsleden sträcker sig genom länets alla tretton kommuner och är sammantaget 90 mil lång. Region Jönköpings län har nu beviljats drygt sex miljoner i stöd för en investering i Smålandsleden. Medel kommer från EU:s landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar stödet. Projektet innefattar investeringar i alla länets tretton kommuner och är en viktig insats för länets plats- och destinationsutveckling.

– Att få projektet beviljat ger en rejäl vitamininjektion för alla inblandade. Dessa nationella medel tydliggör att det krävs flera nivåer av samverkan för att hitta en långsiktig hållbar lösning på ledutveckling i Sverige. Smålandsleden är en pusselbit, där kommunerna har den verkliga nyckelrollen medan vår roll är att stötta dem i deras arbete, säger Lisa Bergström, utvecklare regionalt friluftsliv, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län.

Projektet pågår under ett år och ska vara klart 28 februari 2025.

Läs mer om stödet till Smålandsleden.

Införandet av MittVaccin i Region Jönköpings län startades under pandemin inför att covid-vaccinationer skulle ges till stora delar av befolkningen.

Nu har Region Jönköpings län vunnit Cambio Awards 2024 som första region i landet att samla alla vaccinationer i hela Jönköpings län, inklusive alla kommuner, i MittVaccin Journal för en intern sammanhållen journal.

Region Jönköpings län vinner Cambio Awards 2024 för att framgångsrikt hanterat ett komplext digitalt projekt.

– Det här är ett resultat av nära samarbete mellan Kommunal utvecklings team för digitalisering och sektion Ehälsa. Ett fint exempel på vad god samverkan mellan kommunerna och regionen kan leda till, säger Carolina Sanderberg, utvecklingschef Digitalisering, Kommunal utveckling.

Bild: Carolina Sanderberg, utvecklingschef Digitalisering, Kommunal utveckling. Carolina Andersson, systemförvaltare för MittVaccin och e-hälsoutvecklare på sektion e-hälsa på folkhälsa och sjukvård. Caroline Wiklund, apotekare på sektion e-hälsa på Folkhälsa och sjukvård.

Läs mer om utmärkelsen.

Den 17 januari 2024 startade en skräddarsydd uppdragsutbildning på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University för yrkesverksamma fritidsledare i Jönköpings län. Utbildningen är en av de första i sitt slag i Sverige och målet är att rusta fritidsledare för att skapa så trygga mötesplatser som möjligt för ungdomar.

HLK och Kommunal utveckling i samverkan med Region Jönköping läns samtliga 13 kommuners fritidsförvaltningar står bakom uppdragsutbildningen. Utbildningen kommer bland annat beröra hur man bättre kan samverka med andra aktörer i samhället, som exempelvis kulturskolan och föreningslivet.

Läs mer om den nystartade utbildningen.

”Kommunal utveckling är en arena för samverkan i länet där vi tillsammans inom våra områden driver arbetet och utvecklingen framåt.”

- Ann-Marie Nilsson, ordförande Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

"För att vi ska klara framtidens utmaningar samtidigt som vi förbättrar medborgarnas möjligheter så måste vi samverka och göra saker tillsammans. Det blir bättre, mer effektivt, men också roligare."

Kommunal Utveckling

Skip to content