Kunskap och kompetens

Kunskap och kompetens

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering bland annat genom samordning av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram (VIP) och aktuell lagstiftning.

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering bland annat genom samordning av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram (VIP) och aktuell lagstiftning. Kommunernas behov och erfarenheter är utgångspunkt, och genom stöd till socialtjänstens medarbetare är målet att stärka kunskap och praktisk kompetens som ger god kvalitet i möten med kommunernas invånare.

Utbildningar

Utbildningar som anordnas finns tillgängliga på Region Jönköpings läns portal lärande- och kompetensportal (LoK). Återkommande utbildningar är exempelvis ASI-grundutbildning, Motiverande samtal, Återfallsprevention, Community Reinforcement Aproach/Adolescent Community Reinforcement Aproach (CRA och ACRA) samt Haschavvänjningsprogrammet/Cannabisprogrammet för unga. Utöver det arrangeras utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån kommunernas behov och aktuella arbetsområden.

Våra utbildningar hittar du på Region Jönköpings läns lärande- och kompetensportal (Lok). Där finns mer information om varje kurs och anmälan. I Lok väljer du först Kurskatalog och i sökfältet Verksamhet väljer du Kommunal utveckling.

När du ska anmäla dig till våra kurser och utbildningar behöver du registrera ett eget konto i Lok som kopplar till ditt BankID (gäller ej anställda i Region Jönköpings län). Externa användare som registrerade ett konto före 30 juni 2021 behöver komplettera sina uppgifter med personnummer. Kontoregistrering och komplettering av personnummer sker i Lärande- och kompetensportalen.

Kunskapsguiden och via Socialstyrelsens utbildningsportal finns webbaserade utbildningar, ofta inom mer avgränsade kunskapsområden eller som kan fungera som introduktion eller repetition inom något område.

Kunskapsguiden finns stöd för arbete med implementering. En central del för att lyckas med implementering är användning av metoden, vilket kan underlättas av stöd och löpande handledning.

Vi samordnar ett länsgemensamt metodstödjarnätverk kopplat till ASI, som är den metod som används inom missbruks- och beroendevården som stöd i kartläggning och bedömning av hjälpbehov. Nätverket med representanter från samtliga kommuner träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, övningar och aktuell ASI-information.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

RSS i Jönköping, Kommunal utveckling, genomförde under 2022 en förstudie avseende yrkesresa Missbruk och beroende – myndighetsutövning och har tilldelats nationellt ansvar för Yrkesresan Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning, inom socialtjänsten.

Samverkan

Samverkan

Kommuner och regioner har idag ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling till personer för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.

Kommuner och regioner har idag ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling till personer för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. Fler aktörer, utöver socialtjänst och hälso- och sjukvård, kan vara involverade utifrån den enskildes aktuella situation. För att erbjuda samordnade insatser och en sammanhållen vårdkedja krävs därför god samverkan mellan flera aktörer.

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län

För ledning och styrning i samverkan finns en struktur, både på politisk- och tjänstemannanivå: Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och kommunerna gällande hälsa, vård och omsorg.

En länsöverenskommelse samt samverkansrutiner har tagits fram för att förtydliga roll- och ansvarsfördelning och bidra till att stöd- och behandlingsinsatser präglas av jämlikhet, kvalitét och god samverkan: Överenskommelse mellan kommunerna och Regionen i Jönköpings län.

I samverkan planerar och genomför Kommunal utveckling och Region Jönköpings län vissa gemensamma kompetenshöjande aktiviteter. Ett exempel är Baskurs – riskbruk, missbruk och beroende, vilken riktar sig till personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, och syftar till att ge grundläggande kunskap om och förståelse för riskbruk, missbruk, beroende samt skapa förutsättningar för tidig upptäckt och en sammanhållen vårdkedja.

Vi samverkar med flera aktörer på olika nivåer, lokal, regionalt och nationellt.

Frivården
För att underlätta tillvägagångssättet för både brukare och handläggare har länsgemensamma samverkansrutiner tagits fram mellan socialtjänsten och frivården. Rutinerna rör kontraktsvård, skyddstillsyn med särskild föreskrift samt vårdvistelse.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen samordnar och utvecklar arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Jönköpings län samt stödjer genomförandet av den nationella ANDTS-politiken på regional och lokal nivå, bland annat genom kunskapsspridning. Vi samarbetar med Länsstyrelsen i aktuella frågor som rör området.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är en av aktörerna i Jönköpings läns SMADIT-nätverk. SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken och innebär att personer som ertappas för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri snabbt erbjuds en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer som polis, kommun och region.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Vi erbjuder stöd och gemensamma aktiviteter inom utvalda områden för ökad kvalitet och bättre anpassade verksamheter, insatser och arbetssätt. Inriktningen styrs av kommunernas behov och prioriteringar och utifrån omvärldsbevakning.

Vi erbjuder stöd och gemensamma aktiviteter inom utvalda områden för ökad kvalitet och bättre anpassade verksamheter, insatser och arbetssätt. Inriktningen styrs av kommunernas behov och prioriteringar och utifrån omvärldsbevakning. Aktuellt nu är exempelvis utveckling av systematisk uppföljning, fokus på målgruppen unga vuxna, insatser för att stärka brukarinflytandet inom missbruks- och beroendevården samt bevakning av samsjuklighetsutredningen.

Systematisk uppföljning handlar om att samla in information om exempelvis arbetssätt, insatser och brukarnas behov och upplevelser för att sedan sammanställa resultatet och göra förbättringar utifrån det som kommit fram.

Information om Individbaserad systematisk uppföljning hittar du i  dokumentet Om – Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten (Socialstyrelsen) och på Individbaserad systematisk uppföljning (Sveriges kommuner och regioner, SKR).

Vi stödjer kommunerna i att utveckla systematisk uppföljning med hjälp av Addiction Severity Index (ASI) genom utbildningar, metodstöd och hjälp till sammanställningar och analys av resultat. ASI är en kartläggningsmetod i intervjuform avsedd för missbruks- och beroendevård. Sammanställningar från ASI på gruppnivå, kan ge svar på frågor om exempelvis vilka problem eller behov brukare har, hur insatserna är anpassade efter behoven och om målen satta tillsammans med våra brukare nås.

Brukarinflytande innebär att tillvarata erfarenheter och kunskaper från de individer som är i behov av insatser från bland annat socialtjänsten och att ge möjlighet att påverka utformningen för mer effektiva och anpassade insatser. Med brukarinflytande på individnivå stärks det egna personliga inflytandet, på verksamhetsnivå involveras brukare i planering och utveckling och på systemnivå i mer övergripande sammanhang. Vi stödjer kommunerna i att stärka brukarinflytande och delaktighet, till exempel genom att sprida kunskap om metoder, erfarenhetsutbyte, och genom att personer med egen erfarenhet (peer) involveras exempelvis vid framtagande av samverkansrutiner, i utvecklingsarbeten och i olika kompetenshöjande aktiviteter.

Peer support betyder att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa får en arbetande roll inom vård och omsorg för att stötta andra i deras återhämtningsprocesser.

Brukarstyrda brukarrevisioner är en metod för att samla in och presentera kunskap och erfarenheter från patienter och brukare, för att ta reda på hur de upplever den verksamhet eller insats som de utnyttjar. Revisionen genomförs av personer med egen erfarenhet via enkätintervjuer och på uppdrag av den enhet som har beställt den.

Brukarinflytande är en av de delar som finns med i Nationella vård- och insatsprogram, som bland annat syftar till att öka förutsättningarna för likvärdiga insatser inom missbruks- och beroendevården utifrån en helhetssyn.

Socialstyrelsen ger genom vägledningen Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård stöd i arbetet med brukarinflytande.

Sedan 2021 har vi och kommunerna i Jönköpings län bedrivit ett utvecklingsarbete som syftar till att bättre möta målgruppen unga och unga vuxna, 13-29 år, med missbruk och beroende. Det har bland annat grundat sig på den handlingsplan som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade 2018, och var särskilt inriktat på att förbättra tillgängligheten till stöd och hjälp samt att socialtjänsten ska kunna uppmärksamma problematik och erbjuda lämpliga insatser tidigare.

Arbetet sker i samverkan mellan socialtjänstens verksamhetsområden missbruk/vuxen och barn och unga, och genom både lokalt utvecklingsarbete i kommunerna samt länsgemensamma insatser såsom utbildningsdagar och workshops. 

Regeringen tillsatte 2020 en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar och samordnar vård och stöd som erbjuds till personer med missbruks- eller beroendeproblematik samt psykiatrisk problematik. Uppdraget omfattade även att lämna förslag på en gemensam lagstiftning gällande vård som sker utan samtycke.

Resultatet Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet samt Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja har presenterats för regeringen och innehåller bland annat förslag om en förändrad ansvarsfördelning gällande vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende, där regionernas hälso- och sjukvård ansvarar för all behandling och kommunernas socialtjänst för sociala stödinsatser. Utöver detta finns bland annat även förslag som syftar till ökad kvalitet och bättre tillgång till de insatser som erbjuds, och att den enskilde individen är mer delaktig i utformningen av sin vård och att den anpassas efter aktuella behov.

Utredningen har pekat på flera områden som är i behov av utveckling. Några av dessa rör socialtjänsten och är områden vi redan arbetar inom eller kommer ha fokus på, oberoende av eventuella framtida lagförändringar – exempelvis utveckling av systematisk uppföljning och brukarinflytande. Ett annat exempel är tillgången till stödinsatser inriktade mot försörjning, boende, sysselsättning och en fungerande vardag.

Om hela reformen antas kommer detta innebära stora förändringar och kräva omfattande förberedelser, planering och förändringsarbete både inom socialtjänstens och regionens missbruks- och beroendevård, och i dialog mellan de båda huvudmännen.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Vi arbetar med att utveckla missbruks- och beroendevården utifrån bästa tillgängliga kunskap, professionell expertis och brukarnas erfarenheter. Vi gör det tillsammans med chefer och medarbetare i länets kommuner.

Samverkan sker på både lokal, regional och nationell nivå och ger förutsättningar för kvalitets-, verksamhets- och kompetensutveckling inom området.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Vi erbjuder stöd och gemensamma aktiviteter inom utvalda områden för ökad kvalitet och bättre anpassade verksamheter, insatser och arbetssätt. Inriktningen styrs av kommunernas behov och prioriteringar och utifrån omvärldsbevakning.

Samverkan

Kommuner och regioner har idag ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling till personer för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.

Kunskap och kompetens

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering bland annat genom samordning av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram (VIP) och aktuell lagstiftning.

Kommunal Utveckling

Skip to content