Samverkan

Kommuner och regioner har idag ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling till personer för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.

Kommuner och regioner har idag ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling till personer för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. Fler aktörer, utöver socialtjänst och hälso- och sjukvård, kan vara involverade utifrån den enskildes aktuella situation. För att erbjuda samordnade insatser och en sammanhållen vårdkedja krävs därför god samverkan mellan flera aktörer.

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län

För ledning och styrning i samverkan finns en struktur, både på politisk- och tjänstemannanivå: Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och kommunerna gällande hälsa, vård och omsorg.

En länsöverenskommelse samt samverkansrutiner har tagits fram för att förtydliga roll- och ansvarsfördelning och bidra till att stöd- och behandlingsinsatser präglas av jämlikhet, kvalitét och god samverkan: Överenskommelse mellan kommunerna och Regionen i Jönköpings län.

I samverkan planerar och genomför Kommunal utveckling och Region Jönköpings län vissa gemensamma kompetenshöjande aktiviteter. Ett exempel är Baskurs – riskbruk, missbruk och beroende, vilken riktar sig till personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, och syftar till att ge grundläggande kunskap om och förståelse för riskbruk, missbruk, beroende samt skapa förutsättningar för tidig upptäckt och en sammanhållen vårdkedja.

Vi samverkar med flera aktörer på olika nivåer, lokal, regionalt och nationellt.

Frivården
För att underlätta tillvägagångssättet för både brukare och handläggare har länsgemensamma samverkansrutiner tagits fram mellan socialtjänsten och frivården. Rutinerna rör kontraktsvård, skyddstillsyn med särskild föreskrift samt vårdvistelse.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen samordnar och utvecklar arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Jönköpings län samt stödjer genomförandet av den nationella ANDTS-politiken på regional och lokal nivå, bland annat genom kunskapsspridning. Vi samarbetar med Länsstyrelsen i aktuella frågor som rör området.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är en av aktörerna i Jönköpings läns SMADIT-nätverk. SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken och innebär att personer som ertappas för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri snabbt erbjuds en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer som polis, kommun och region.

Kommunal Utveckling

Skip to content