Kunskap och kompetens

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering bland annat genom samordning av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram (VIP) och aktuell lagstiftning.

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering bland annat genom samordning av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram (VIP) och aktuell lagstiftning. Kommunernas behov och erfarenheter är utgångspunkt, och genom stöd till socialtjänstens medarbetare är målet att stärka kunskap och praktisk kompetens som ger god kvalitet i möten med kommunernas invånare.

Utbildningar

Utbildningar som anordnas finns tillgängliga på Region Jönköpings läns portal lärande- och kompetensportal (LoK). Återkommande utbildningar är exempelvis ASI-grundutbildning, Motiverande samtal, Återfallsprevention, Community Reinforcement Aproach/Adolescent Community Reinforcement Aproach (CRA och ACRA) samt Haschavvänjningsprogrammet/Cannabisprogrammet för unga. Utöver det arrangeras utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån kommunernas behov och aktuella arbetsområden.

Våra utbildningar hittar du på Region Jönköpings läns lärande- och kompetensportal (Lok). Där finns mer information om varje kurs och anmälan. I Lok väljer du först Kurskatalog och i sökfältet Verksamhet väljer du Kommunal utveckling.

När du ska anmäla dig till våra kurser och utbildningar behöver du registrera ett eget konto i Lok som kopplar till ditt BankID (gäller ej anställda i Region Jönköpings län). Externa användare som registrerade ett konto före 30 juni 2021 behöver komplettera sina uppgifter med personnummer. Kontoregistrering och komplettering av personnummer sker i Lärande- och kompetensportalen.

Kunskapsguiden och via Socialstyrelsens utbildningsportal finns webbaserade utbildningar, ofta inom mer avgränsade kunskapsområden eller som kan fungera som introduktion eller repetition inom något område.

Kunskapsguiden finns stöd för arbete med implementering. En central del för att lyckas med implementering är användning av metoden, vilket kan underlättas av stöd och löpande handledning.

Vi samordnar ett länsgemensamt metodstödjarnätverk kopplat till ASI, som är den metod som används inom missbruks- och beroendevården som stöd i kartläggning och bedömning av hjälpbehov. Nätverket med representanter från samtliga kommuner träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, övningar och aktuell ASI-information.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

RSS i Jönköping, Kommunal utveckling, genomförde under 2022 en förstudie avseende yrkesresa Missbruk och beroende – myndighetsutövning och har tilldelats nationellt ansvar för Yrkesresan Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning, inom socialtjänsten.

Kommunal Utveckling

Skip to content