Aktuella projekt

Aktuella projekt

Under 2023 kommer den nya organisationen för digitaliseringssamverkan att implementeras. Det innebär att fokus kommer läggas på att nätverken tillsammans under året tar fram underlag för en mer långsiktig verksamhetsplan och strategi för 2024-2026.

Nyorganisation för samverkan

Under 2023 kommer den nya organisationen för digitaliseringssamverkan att implementeras. Det innebär att fokus kommer läggas på att nätverken tillsammans under året tar fram underlag för en mer långsiktig verksamhetsplan och strategi för 2024-2026.

Utvecklingsområden 2023

Internet of Things (IoT-projektet)
Internet of Things Jönköpings län är en långsiktig IoT-satsning inom Jönköpings län med ambitionen att realisera och konkretisera de möjligheter som IoT medför. Med hjälp av en länsgemensam IoT-plattform möjliggör vi för kommuner, Region Jönköpings län, kommunala bolag, kommunalförbund och andra intressenter att komma i gång, testa och skala upp IoT-lösningar som skapar nytta för invånarna i länet. Kommunal utveckling är huvudman för Vinnova-projektet som kommer gå över i förvaltning under 2024.

Säker digital kommunikation (SDK)
Säker digital kommunikation (SDK) gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka känslig och sekretessklassad data mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, kommuner och regioner. Fördelarna är många då post och fax inte längre behövs, det är enkelt att hitta rätt mottagare genom SDK:s adressbok och det finns full spårbarhet över hur informationen har skickats/mottagits. Under 2022 och 2023 ansvarar Inera för införandestöd till de organisationer som vill ansluta sig.

Kontakt

Simon Hillfors
Sofia Rahm

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Sedan 1 januari 2023 ansvarar vi för samverkan inom digitaliseringsområdet och arbetet drivs nära de nätverk som finns hos oss.

Jönköpings läns kommuner och Region Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka väletablerade forum för samverkan inom digitaliseringsområdet. Vi insåg tidigt värdet av att ta oss an utmaningarna tillsammans för att möta de nya krav som ställs på offentlig sektors välfärdstjänster. Mellan 2011 och 2022 drevs därför Digitaliseringsrådet som samverkansyta i Regional Utveckling regi där fokus lades på ökad nytta för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

Sedan 1 januari 2023 ansvarar vi för samverkan inom digitaliseringsområdet och arbetet drivs nära de nätverk som finns hos oss.

Vårt uppdrag är beslutat av länets kommundirektörsnätverk och består i att:

 • nätverka för ökad kunskap samt kollegialt utbyte med syfte att göra det lättare för medarbetarna att använda digitaliseringens möjligheter samt öka transparens och tillgänglighet för medborgare och brukare.
 • samla in behov i både kommunerna och Regionen där gemensamma lösningar kan vara ett lämpligt sätt för att svara upp till behoven. Eftersom kommunerna är olika måste även mindre kommuner få stöd för att inte hamna efter.
 • utifrån utvecklingsbehov utreda och bereda förslag till lösning för Kommundirektörsnätverket som prioriterar och fattar beslut om genomförande samt finansiering.
 • vid realiserande av gemensamma lösningar ansvara för genomförande och organisera sig med hjälp av digitaliseringsnätverk/samverkansforum/arbetsgrupper.

Digitalisering

Digitalisering

Tillsammans arbetar vi för en hållbar digitaliserad region som möter välfärdens utmaningar genom att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. I samverkan skapar vi förutsättningar för att använda data, teknik och innovation som en strategisk resurs i våra kommuners verksamheter.

Vårt uppdrag

Sedan 1 januari 2023 ansvarar vi för samverkan inom digitaliseringsområdet och arbetet drivs nära de nätverk som finns hos oss.

Digitaliseringssamverkan

För att stötta kommunerna på bästa sätt och få en förståelse för verksamheternas behov är nätverken en viktig del av vårt arbete. Därför driver och förvaltar vi ett övergripande samverkansråd, samt ett antal verksamhetsspecifika digitaliseringsnätverk.

Aktuella projekt

Under 2023 kommer den nya organisationen för digitaliseringssamverkan att implementeras. Det innebär att fokus kommer läggas på att nätverken tillsammans under året tar fram underlag för en mer långsiktig verksamhetsplan och strategi för 2024-2026.

Digitaliseringssamverkan

Digitaliseringssamverkan

För att stötta kommunerna på bästa sätt och få en förståelse för verksamheternas behov är nätverken en viktig del av vårt arbete. Därför driver och förvaltar vi ett övergripande samverkansråd, samt ett antal verksamhetsspecifika digitaliseringsnätverk.

För att stötta kommunerna på bästa sätt och få en förståelse för verksamheternas behov är nätverken en viktig del av vårt arbete. Därför driver och förvaltar vi ett övergripande samverkansråd, samt ett antal verksamhetsspecifika digitaliseringsnätverk. På så sätt har vi möjlighet att arbeta både verksamhetsövergripande och sektoriellt.

Digitaliseringsnätverken drivs av utvecklingsledarna i vårt digitaliseringsteam vilka fungerar som kontaktyta och stödfunktion till kommunerna. Teamet bistår med förbättringsförslag, information och beslutsunderlag samt driver samverkansprocesser och leder projekt. Utöver detta representerar utvecklingsledarna kommunerna i ett antal nationella nätverk och har en koordinerande roll gentemot leverantörer och andra externa parter.

Nätverken har sin egen handlingsplan och prioriterade områden. Arbetet samorganiseras med de övergripande områden som genomsyrar alla nätverkens arbeten. Varje nätverk har vid behov en eller flera arbetsgrupper kopplat till aktuella projekt/leveranser. I vår samverkan går strategiskt och operativt arbete hand i hand. Projekt kan och ska bedrivas både vertikalt inom ett förvaltningsområde eller horisontellt över flera/alla förvaltningsområden utefter kommunernas behov.

Representation

Digitaliseringssamverkan är ett övergripande samverkansråd som startar 2023 med representanter från samtliga länets kommuner, Höglandsförbundet och Region Jönköpings län.

Digitaliseringssamverkans medlemmar består av:

 • Kommunal utvecklings digitaliseringsteam 
 • representant utsedd av kommundirektörerna för övergripande utvecklings-/digitaliseringsfrågor
 • två digitaliseringsstrateger från Region Jönköpings län (Regional utveckling och IT-centrum) samt en representant från Höglandets IT

Beslutande organ för Digitaliseringssamverkan är Kommundirektörsnätverket.

Digitaliseringsnätverk

 • DIS-nätverket (Digitalisering inom Socialtjänsten)
 • Combinenätverket (förvaltning/utveckling av socialtjänsternas verksamhetssystem)
 • DiSko (Digitalisering inom Skola/Utbildning)
 • eHälsorådet (samverkan med Regionen – gemensamma eHälsotjänster/system)
 • IT-chefsnätverk
 • Systemförvaltningsgrupp Elevhälsan (Prorenata)
 • Dialogforum Fritid, Samhälle och Miljö

Kommunal Utveckling

Skip to content