Barn och unga som är placerade

Varje år placeras uppskattningsvis 7000 barn och unga i Sverige. Ett av våra mål är att arbete för en trygg och säker vård för de som är placerade.

Varje år placeras uppskattningsvis 7000 barn och unga i Sverige. En placering kan vara kortare eller längre i antingen en familj, så kallat familjehem eller i någon annan boendeform som hem för vård och boende (HVB), Statens institutionsstyrelse (SiS) eller stödboende. Många barn och unga som är placerade riskerar att få omfattande svårigheter senare i livet. Uppdraget i länet är därför att öka möjligheten för trygg och säker vård för barn och unga som är placerade.

I familjehemsnätverk ingår socialsekreterare som arbetar med familjehemsvård i länet. Tillsammans har vi gjort riktade satsningar till både barn, föräldrar och familjehem. Ett fokus är att stärka hälsa och skolgång för barn och unga som är placerade, bland annat genom Letterbox club och Överenskommelse om rutin för hälsoundersökning i samband med placering för barn och unga. Under Material att beställa finns andra material som tagits fram till exempel en pixibok till placerade barn och informationsbroschyr till föräldrar.

Nätverket har även tagit fram länsgemensamma rutiner och checklistor som du som är med i vårt nätverk hittar på Ping Pong.  I samverkan med Göteborgsregionen medverkade några av länets kommuner i projektet Förälder på avstånd.

Vi har också infört modellen En varaktig relation i utredningar av familjehem. Just nu fokuserar vi på att ta fram ett kompetensprogram för familjehem och att tillsammans med Knas hemma ta fram ett nationellt eftervårdsprogram för barn och unga som lämnar samhällsvård. Vi arbetar systematiskt med att följa upp och lära oss av avslutade placeringar både i familjehem och HVB genom en länsgemensam enkät.

Socialstyrelsen finns information om hur de arbetar med att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende, HVB.

Barns rättigheter och barnrättsperspektivet har under senare år stärkts i lagstiftningen. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Vi arbetar aktivt för att barns rättigheter ska få genomslag även i praktiken.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är en internationell konvention som innehåller bestämmelser om barns särskilda mänskliga rättigheter. Syftet med konventionen är att stärka barnets rättsliga status genom att tydliggöra att barn är rättighetsbärare och experter på sina egna liv.

Barnkonventionen antogs av FN:s Generalförsamling 20 november 1989. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera barnkonventionen som trädde i kraft i Sverige 1990. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i missgynnade livssituationer får ett skarpare juridiskt verktyg. Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att den ska få ett större genomslag i praktiken. Prövningar i domstol och annan rättstillämpning efter införandet kan förtydliga hur barnkonventionen som nationell lag kan komplettera annan lagstiftning, och vilken betydelse det kan få för verksamheter inom vård och omsorg.

Ett barnrättsperspektiv innebär att ha barnkonventionen och barnets rättigheter som utgångspunkt i arbetet med barn och i beslutsfattande som rör barn. Det innebär att belysa en fråga utifrån de rättigheter varje barn har enligt barnkonventionen. Det innebär också att väga in hur rättigheterna tolkats av FN:s barnrättskommitté i dess rekommendationer och allmänna kommentarer. För att säkerställa ett barnrättsperspektiv ska som minimum barnkonventionens fyra grundprinciper ha beaktats, men gärna fler av rättigheterna.

Läs mer om barnkonventionen och barns rättigheter. 

Familjehemsresursen är en länsgemensam verksamhet som rekryterar familjer till uppdrag som familjehem. Vår uppgift är att sprida information om behovet av familjehem på olika sätt i samhället och erbjuder utbildning och fortbildning till de familjehem som är knutna till oss.

Kommunal Utveckling

Skip to content