Suicidprevention

I Jönköpings län samverkar ett flertal organisationer, främst regionen och kommunerna, för att förhindra/förebygga suicid (självmord/att ta sitt liv), det som kallas suicidprevention. Vår roll är att jobba med utveckling och vara en länk ut till kommunerna.

Uppdrag från Sveriges regering

I Jönköpings län samverkar ett flertal organisationer, främst regionen och kommunerna, med suicidprevention.

Uppdraget att arbeta med suicidprevention kommer från regeringen. Folkhälsomyndigheten, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar aktivt med frågan tillsammans med frivilligorganisationer.

Alla regioner i Sverige ska ha en regional samordnare för suicidprevention som samarbetar med lokala samordnare ute i varje enskild kommun för att utveckla arbetet med att förebygga och förhindra suicid. Vår uppgift är att i en övergripande roll arbeta med samverkan för att se hur utveckling av arbetet kan ske i vårt län.

Att arbeta med suicidprevention

Suicid är ett stort folkhälsoproblem. Det finns många anledningar till att en person kan må så dåligt att hen inte orkar leva. Genom att arbeta förebyggande kan hjälp finnas i tid för den enskilda personen. Förebyggande insatser minskar risken att människor dör i suicid.

Suicidprevention kan göras på flera olika nivåer. Det kan vara att den enskilda individen träffar rätt profession som kan fånga upp det försämrade måendet. Det kan vara utbildning eller information som riktar sig till hela befolkningen. Ett exempel är Suicidpreventiva veckan, den infaller i samband med suicidpreventiva dagen som är den 10 september, där lyfts frågan extra mycket för att få ut information till allmänheten.

I dagsläget utformas en regional handlingsplan för hur suicidprevention som ska kunna användas i Jönköpings län. Den riktar sig främst till personal inom regionen och kommunerna.

Filmtips!

Lex Maria och suicid – hur kan vården bli bättre på att hjälpa suicidnära patienter?
Presentation av aktuell avhandling kring utredningar av suicid som vårdskada.

Den här föreläsningen handlar om psykisk hälsa och suicidprevention (förhindra att någon tar sitt liv/självmord).Den tar upp psykisk hälsa/psykisk ohälsa och vad som påverkar hur vi mår, något som ofta kallas för frisk- och riskfaktorer. Här lyfts även vikten av att våga fråga om någon mår dåligt och tips på hur ett sådant samtal kan gå till.

I slutet av föreläsningen berättar Julia om hur det är att leva med psykisk ohälsa och suicidtankar/planer och vad som hjälpte henne. Genom att prata om psykisk ohälsa bryts stigmat (tabu/skam) och målet är att slå hål på myterna som finns.

#brytisen #vågafråga

Kommunal Utveckling

Skip to content