Nationella vård- och insatsprogram

Syftet med vård- och insatsprogram är att individen ska få bästa möjliga vård och behandling. Vården ska vara jämlik, ske i samverkan och individen ska vara delaktig. VIP:arna gäller i hela landet och är framtagna utifrån en nationell kunskapsstyrning som innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Vad är nationella vård- och insatsprogram (VIP)?

Syftet med vård- och insatsprogram är att individen ska få bästa möjliga vård och behandling. Vården ska vara jämlik, ske i samverkan och individen ska vara delaktig. VIP:arna gäller i hela landet och är framtagna utifrån en nationell kunskapsstyrning som innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i samverkan tagit fram fem nationella vård- och insatsprogram; Schizofreni, Självskadebeteende, Depression och ångestsyndrom, Missbruk och beroende samt Adhd. De nationella vård- och insatsprogrammen finns på www.vardochinsats.se.

Jönköpings läns 13 kommuner och Region Jönköpings län har olika förutsättningar och arbetet med att sprida och implementera vård- och insatsprogrammen ser olika ut. Många verksamheter berörs av VIP:arna – primärvård, skola/elevhälsa, specialistpsykiatri och socialtjänst. Flera verksamheter är i full gång med att informera om och implementera VIP. Det pågår arbete med att se över hur den egna organisationen ligger till i förhållande till nationella riktlinjer, hur arbetet ser ut idag och vad som kan behöva utvecklas. Tillsammans skapar vi förutsättningar för jämlik vård, behandling och stöd.

Vård– och insatsprogrammen är öppna och tillgängliga för alla som har tillgång till en dator eller smartphone. Personal inom verksamheter inom hälso- och sjukvård eller i en kommun möter medborgare som söker vård, stöd eller behandling. Vård- och insatsprogrammen är något som kan påverka och underlätta arbetet tillsammans med medborgarna. VIParna ger information om olika psykiska funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för en individ. Det finns information om vilka behandlingar och vilket stöd som bedöms fungera vid olika tillstånd. Informationen i VIParna kan användas för att få en fördjupad kunskap, likaväl som för att snabbt få svar på en fråga.

I VIParna finns information om vad regioner och kommuner bör kunna erbjuda utifrån nationella riktlinjer. Det finns information om vad medborgaren anses kunna förvänta sig i kontakten med olika verksamheter, till exempel vad som ingår i en utredning om hen ansökt om boendestöd från socialtjänsten.

Nationella vård- och insatsprogram (VIP)
Här finns de, hittills framtagna, nationella vård- och insatsprogrammen. 

Gemensam plattform för implementeringen av de nationella vård-och insatsprogrammen (VIP) i Sydöstra sjukvårdsregionen
Här finns information om det arbete som pågår i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Denna sida innehåller implementeringsstöd, stöd till praktisk användning och länkar till nationella sidor. Här finns även en flik där du kan se vad som är aktuellt just nu. 

Kommunal Utveckling

Skip to content