Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. Det kan handla om att omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med våld i nära relationer görs inom ramen för ett antal olika satsningar och i nära samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Pågående aktiviteter och projekt

En överenskommelse om samverkan kring personer som behöver akut boende i annan kommun, har undertecknats av 12 av de 13 kommunerna.

Bostadsöverenskommelsen implementerades under 2022.

En förstudie genomförs i syfte att skapa ett underlag för hur kommunerna på ett klokt och resurseffektivt möter de stärkta kraven av stöd till våldsutövare. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse erbjuda våldsutövande barn och vuxna insatser för att ändra beteende, som en del i att förebygga våld i nära relationer. Exempel på mål med förstudien är att kartlägga hur kommunerna i dagsläget arbetar med våldsutövare, samt att tydliggöra gränsdragning till det arbete som regionen bedriver inom sin verksamhet, Alternativ till våld (ATV).

Förstudien finansieras av Länsstyrelsen. Samtliga kommuner deltar i förstudien som genomförs under perioden mars 2023 till mars 2024.

Projektet syftar till att stödja våldsutsatta att nå stadigvarande boende genom att 1. ta fram en utbildningsinsats om våld i nära relation för länets hyresbolag, samt 2. utöka den nuvarande bostadsöverenskommelsen som finns i länet (läs mer under ”Byte av bostadsort för personer som utsatts för våld i nära relation”). Utbildningsinsatsen utformas och genomförs tillsammans med forskare Marie Eriksson (Linnéuniversitetet) och fokuserar på våldets konsekvenser samt vad bostadsbolagen kan göra i frågan.

Projektet finansieras av Socialstyrelsen. Tolv av länets kommuner deltar i projektet som pågår mars 2023 – hösten 2024.

Avslutade aktiviteter och projekt

Projektet syftade till att undersöka skillnader mellan behov hos våldsutsatta personer och medföljande barn och skyddade boendens resurser att möta behoven. Extra fokus riktades till särskilt utsatta grupper. Uppdraget mynnade ut i ett aktuellt underlag som kan användas för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, samt stödja kommunerna till ökad kvalitetssäkring och behovstillfredsställelse för de våldsutsatta och deras medföljande barn gällande val av skyddat boende.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Fem av länets kommuner deltog i projektet som pågick september 2022 till februari 2023.

Perioden 2021-2023 genomförde Sveriges kommuner och regioner (SKR) kvinnofridssatsningen för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnofridssatsningen var ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansierades delvis med statliga medel. I Region Jönköpings län samordnades arbetet genom ett chefsnätverk där alla kommuner, samt Länsstyrelsen, var representerade. I nätverket diskuterades bland annat ny lagstiftning, forskning och utbildningssatsningar för att socialtjänsten skulle få de verktyg de behövde för att kunna utföra sitt arbete och komma alla människor som söker deras stöd till gagn.

Hösten 2022 gjordes en förstudie för att skapa en bild över kunskapsläget i socialtjänsten och hur behovet ser ut framåt. Under 2023 genomfördes utbildningssatsningar i kommunerna. Arbetet samordnades i chefsnätverket för arbete med våld i nära relationer samt tillsammans med Länsstyrelsen. Projektet pågick perioden september 2022 – december 2023.

”Jag tycker det är bra att utvecklingen av arbetet inom våld i nära relation sker i ungefär samma takt inom hela länet. Frågor hålls levande, det blir en kontinuitet i arbetet”.

- Enhetschef VINR

Kommunal Utveckling

Skip to content