Anmälan till projektgrupper 2024

Endast du som är medlem i Miljösamverkan Jönköpings län kan anmäla dig till en projektgrupp. Anmäl dig senast den 30 november 2023. Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Att delta i miljösamverkans projektgrupper

Vanliga frågor om att vara med i en projektgrupp

Hur mycket tid tar det att medverka i ett projekt?
Det är olika, men det kan handla om 10-40 timmar under några månader till ett år. Vissa perioder är mer intensiva än andra beroende på vad som ska tas fram. Du har alltid möjlighet att påverka upplägget på arbetet och mängden material som ska tas fram.

Hur kan jag påverka arbetet i projektet?
Det är projektgruppen som tillsammans arbetar fram projektplanen. Som projektdeltagare är du med och bestämmer vad som ska göras, när det ska göras och vad slutprodukten ska innehålla. Du har alltså ett stort inflytande på projektets utformning.

Betalar miljösamverkan för arbetstiden?
Miljösamverkan betalar inte för arbetstiden. Miljösamverkan är en samverkansorganisation där kommunerna och Länsstyrelsen bidrar med projektdeltagarnas arbetstid.

Hur gör jag om jag vill vara med i en projektgrupp inom miljösamverkan?
Håll ögonen öppna när vi söker projektdeltagare eller prata med din chef. All information om kommande projekt finns i verksamhetsplanen som du hittar i Ping Pong. Varje höst efterlyses projektdeltagare inför kommande verksamhetsår.

Har du frågor och funderingar och vill veta mer?

Var med på någon av våra digitala frågestunder för att få mer information om projekten och projektgrupperna 2024.

Fredag 10 november kl. 09.30-10.30
Torsdag 16 november kl. 15.00-16.00

Länk till de digitala frågestundena finns i Ping Pong

Projekt 2024

Syfte: Att utöka samarbetet med andra aktörer för att förebygga utsläpp från verksamheter till spillvatten som kan påverka reningsverk eller recipient.

Projektgrupp
Projektgruppen utarbetar tillsammans med projektledaren en projektplan. Projektgruppen avgränsar uppgiften, definierar vad som ska göras i projektet och bidrar med sin kompetens i arbetet med att förbereda för en tillsynskampanj för hela länet. Det kan handla om att samla information eller att ta fram en checklista och ett handläggarstöd som kan användas i kampanjen. Nya samt erfarna inspektörer med intresse för frågorna är välkomna i projektgruppen.

Projektet pågår: januari 2024-februari 2025.

Anmäl dig senast den 30 november 2023:
Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Syfte: Att ge handläggare grundläggande kunskap om oljeavskiljare för att kunna utföra tillsyn på dessa.

Referensgrupp
Referensgruppens uppgift är att bidra med insikter och synpunkter om vad utbildningen eller workshopen ska innehålla. Referensgruppen hjälper även till med att skapa en samlad bild av det material som redan finns samt vilket kunskapsbehov som finns. Många inspektörer och handläggare kan mycket om oljeavskiljare, medan många har ett behov av att lära sig mer. Referensgruppen arbetar fram ett upplägg för att sprida kunskapen om oljeavskiljare i länet. Nya samt erfarna inspektörer med intresse för frågorna är välkomna i referensgruppen.

Utbildningen/workshopen kommer att hållas under våren 2024.

Anmäl dig senast den 30 november 2023:
Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Syfte: Ur Nationell strategi för miljöbalkstillsyn; Tillsynsmyndigheterna har kännedom om gällande miljöbalkstillstånd och ökad kompetens om hantering av föråldrade miljöbalkstillstånd så att tillstånd till miljöfarlig verksamhet avspeglar bästa möjliga teknik och det skydd för människors hälsa och miljön som behövs.

Projektgrupp
Projektgruppen utarbetar tillsammans med projektledaren en projektplan. Projektgruppen avgränsar uppgiften, definierar vad som ska göras i projektet och bidrar med sin kompetens i arbetet med att ta fram ett handläggarstöd. Det kan handla om att samla information och att sätta ihop ett skriftligt material. Nya samt erfarna inspektörer med intresse för frågorna är välkomna i projektgruppen.

Projektet pågår: augusti-december 2024.

Anmäl dig senast den 30 november 2023:
Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Syfte: Att kollegor i länet/landet enkelt ska kunna sätta sig in i lagstiftning/prejudikat och samt som bör vägas in i bedömningarna när man utreder bullerklagomål beroende på vad källan och omfattningen är.

Projektgrupp
Projektgruppen utarbetar tillsammans med projektledaren en projektplan. Projektgruppen avgränsar uppgiften, definierar vad som ska göras i projektet och bidrar med sin kompetens i arbetet med att ta fram ett handläggarstöd. Nya samt erfarna inspektörer med intresse för frågorna är välkomna i projektgruppen.

Projektet pågår: januari-maj 2024.

Anmäl dig senast den 30 november 2023:
Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Syfte: Öka kunskapen hos inspektörerna så att de kan genomföra en effektiv tillsyn.

Referensgruppens uppgift
Referensgruppens uppgift är att bidra med insikter om vilket kunskapsbehov som finns och vad utbildningen behöver innehålla. Nya samt erfarna inspektörer med intresse för frågorna är välkomna i referensgruppen.

Utbildningen/workshopen kommer att hållas under hösten 2024.

Anmäl dig senast den 30 november 2023:
Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Med start i februari 2024 kommer miljösamverkan att rusta oss för framtidens möjligheter och utmaningar. Projektet börjar med en workshop där vi genomför en omvärldsanalys och identifierar ett antal fokusområden att arbeta vidare med i ett antal arbetsgrupper. Redan nu ligger förslag om att titta närmre på kompetensförsörjning, digitalisering och risk- och krisberedskap.

Miljösamverkan söker deltagare till en workshop samt ett antal arbetsgrupper som arbetar vidare med de identifierade fokusområdena.

Projektgrupperna
Projektgruppen utarbetar tillsammans med projektledaren en projektplan. Projektgruppen avgränsar uppgiften, definierar vad som ska göras i projektet och bidrar med sina insikter och kunskaper. Både chefer och handläggare med olika lång erfarenhet är välkomna att delta.

Projektet pågår: februari 2024-januari 2025.

Anmäl dig senast den 30 november 2023:
Anmälan till miljösamverkans projektgrupper 2024 (esmaker.net)

Anmäl dig senast den 30 november 2023

Så här säger tidigare projektdeltagare

”Det bästa är att man får vara med och påverka hur tillsynsmaterialet kommer att se ut och man lär sig mycket om området under tiden.”
projektdeltagare i projekt Stickande Skärande verksamhet 2021

”Det är nyttigt att dela kunskap och erfarenhet med handläggare i andra kommuner. Det är också roligt att djupdyka i ett ämne.”
– Projektdeltagare i projekt Handläggarstöd f-gas på fordonsverkstäder 2021

”Det bästa är att man får lära sig nya saker och träffa kollegor som man vanligtvis inte jobbar med.”
– Projektdeltagare i projekt Avfall från livsmedelsverksamheter 2021

”Att vara med i ett projekt är kunskapshöjande, likriktande och utbildande.”

- Projektdeltagare i projekt Handläggarstöd PFAS 2022

Kommunal Utveckling

Skip to content