Yrkesresan

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Om Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Barn och unga myndighetsutövning

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. 

Funktionshinder utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner.

Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende vänder sig till medarbetare och arbetsledare/chefer som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala missbruk- och beroendevården i anslutna kommuner.

Äldre utförare

FoU-centrum i Linköping har genomfört förstudien för utförarverksamheter inom äldreomsorgen och är ansvariga för denna resa. Första kursen kommer att lanseras hösten 2025.

Funktionshinder myndighetsutövning

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för produktionen av denna resa. Planerad lansering för första kursen är hösten 2026.

"En nationell satsning med regionalt genomförande för lokal kompetens".

Yrkesresan Barn och unga myndighetsutövning

Yrkesresan Barn och unga myndighetsutövning

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. 

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter. Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår i Yrkesresan Barn och ungas målgrupp:

 • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör barn
 • Utredningar inom SoL, LVU och LUL
 • Uppföljningar av insatser (öppenvårdsinsatser, placeringar och kontaktbistånd)
 • Rekrytering, utredning, utbildning och handledning familjehem och uppdragstagare inom kontaktbistånd

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar med ovanstående områden är: mottagningssekreterare, socialjour, utredare, socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Även arbetsledare och chefer, som arbetar inom ovan nämnda områden omfattas. Det är sannolikt de arbetsledare och chefer som arbetar närmast medarbetarna, som kommer ha störst utbyte av att själva delta eftersom innehållet fokuserar på verksamhetsnära frågor. Vanliga benämningar är förste socialsekreterare och enhetschef, men beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar förekomma.

Göteborgsregionen ansvarar för Yrkesresan Barn och unga.

Kontakt

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss: 

Yrkesresan Barn och unga yrkesresanbou@rjl.se

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning

Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende vänder sig till medarbetare och arbetsledare/chefer som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala missbruk- och beroendevården i anslutna kommuner.

Kommunal utveckling Jönköpings län är ansvariga för Yrkesresan Skadligt bruk och beroende. Första kursen planeras att lanseras mars 2025.

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende vänder sig till medarbetare och arbetsledare/chefer som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala missbruk- och beroendevården i anslutna kommuner.

Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter. Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom den kommunala sociala missbruks- och beroendevården är: socialsekreterare, handläggare, mottagningssekreterare, utredare.

Utgångspunkten är att medarbetare som deltar i Yrkesresan Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning har socionomexamen eller annan liknande utbildning.

Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår:

 • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör riskbruk, missbruk eller beroende.
 • Utredningar inom SoL, LVM
 • Utredningar inom LVU 18-20 år
 • Uppföljningar av insatser

I kommuner där medarbetaren har kombinerade roller/uppdrag, det vill säga att man arbetar inom flera områden såsom till exempel våld i nära relationer, bostadssociala frågor, socialpsykiatri, försörjningsstöd, bedömer och beslutar enskild kommun om vilka som ska erbjudas Yrkesresan. Utgångspunkten är att medarbetare i en betydande del av sitt arbete ansvarar för att ta emot ansökningar/anmälningar, handlägga och följa upp insatser för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika, spel om pengar, många gånger även med psykisk och/eller fysisk ohälsa, vilket benämns samsjuklighet.

Kontakt

Det regionala uppdraget

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss:
Regional: yrkesresanberoende@rjl.se

Det nationella uppdraget

Camilla Waern Nyström
Zandrah Andersson

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss:
Nationell: yrkesresan@rjl.se

Funktionshinder utförare

Funktionshinder utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner. Medarbetare som arbetar med att ge brukarnära stödinsatser inom följande områden ingår i målgruppen:

 • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
 • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
 • Korttidstillsyn (LSS)
 • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
 • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
 • Daglig verksamhet (LSS)
 • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
 • Boendestöd (SoL)
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar inom ovanstående områden är stödassistent, stödpedagog, boendepersonal, aktivitetshandledare, boendestödjare och personlig assistent. Även arbetsledare och chefer, som arbetar inom ovan nämnda områden omfattas. Det är sannolikt de arbetsledare och chefer som arbetar närmast medarbetarna som kommer ha störst utbyte av att själva delta i Yrkesresan eftersom innehållet fokuserar på verksamhetsnära frågor. En vanlig benämning är enhetschef, men beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar förekomma. Kommunförbundet i Västernorrland är ansvarig för Yrkesresan Funktionshinder för utförare.

Kontakt

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss: 

Yrkesresan Funktionshinder yrkesresanfunk@rjl.se

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Funktionshinder myndighetsutövning

Funktionshinder myndighetsutövning

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för produktionen av denna resa. Planerad lansering för första kursen är hösten 2026.

Äldre utförare

Äldre utförare

FoU-centrum i Linköping har genomfört förstudien för utförarverksamheter inom äldreomsorgen och är ansvariga för denna resa. Första kursen kommer att lanseras hösten 2025.

Om Yrkesresan

Om Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

 • Barn och unga, myndighetsutövning
 • Funktionshinder, utförarverksamheter
 • Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning
 • Äldreomsorg, utförarverksamheter
 • Funktionshinder, myndighetsutövning

Läs mer om Yrkesresan

Kontakt

Det regionala uppdraget

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Det nationella uppdraget

Camilla Waern Nyström
Zandrah Andersson

Kommunal Utveckling

Skip to content